3 Titles

Skriftkultur

Skriftkultur er ein vitskapleg skriftserie publisert på NOASP/Cappelen Damm Akademisk. Fyrste utgåve kom i juni 2019.

I løpet av dei siste tiåra har skriftkulturforsking etablert seg som eit forskingsfelt, ofte under den engelske nemninga «literacy studies». Skriftserien Skriftkultur har som mål å markere og vidareutvikle dette feltet. Skriftkultur er tverrfagleg og legg vekt på kulturorientert skriftkultur/literacy, med eit særleg auge for det komparative perspektivet, men redaksjonen tek i mot alle typar manuskript som handlar om det skriftkulturelle feltet.

Skriftserien er kopla til forskargruppe for Skriftkulturar ved Høgskulen i Volda. Forskargruppa for skriftkulturar er tverrfagleg, femner om mediefag, samfunnsfag og humanistiske fag, og er open og inkluderande for alle som er interesserte i forsking på skriftkulturforsking, samstundes som gruppa har eit særleg auge for den nynorske skriftkulturen.

Skriftkultur er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Redaksjon

Redaktørar
Stig J. Helset, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda
Endre Brunstad, professor, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd
Unn Røyneland, professor, Universitetet i Oslo
Steinar Gimnes, professor emeritus, NTNU
Randi Solheim, professor, NTNU
Eli Bjørhusdal, professor, Høgskulen på Vestlandet

Utgjevar

Skriftserien er utgjeven av NOASP, Cappelen Damm Akademisk. Skriftkultur blir utgjeven med fri tilgang (open access) under lisens CC BY 4.0.  

Innsending og kvalitetsvurdering

Artikkelmanuskript skal sendast som vedlegg til e-post til redaksjonen. Det eine vedlegget skal vere ei anonymisert utgåve av manuskriptet i form av ei word-fil. Det andre vedlegget skal vere ei namngjeven utgåve av det same manuskriptet i form av ei pdf-fil. 

Skriftkultur blir gjeve ut ein gong i året. Publiseringsspråket for skriftserien er nynorsk. I særskilde høve kan redaksjonen akseptere manuskript skrivne på engelsk.

Vi føreset at innsende manuskript er utforma i samsvar med forfattarinstruksen for skriftserien.

Skriftserien praktiserer «dobbel blind» fagfellevurdering, der verken fagfellane eller forfattaren kjenner identitet til kvarandre. I tillegg blir artiklane vurderte av redaksjonen, og endeleg avgjerd om publisering blir gjort av ansvarleg redaktør.

Kontakt

Stig J. Helset (redaksjon): stig.helset@hivolda.no
Maria Braadland (forlag): maria.braadland@cappelendamm.no

Om serien