Sørlandsk kultur: Mangfoldet og motsetningene

Volume editor:
Berit Eide Johnsen
Chapter authors:
Stein Gauslaa, Berit Eide Johnsen, Frank Meyer, Jan Henrik Munksgaard, Helge Røed, Rune Røsstad, Bjørg Seland, Anne Tone Aanby

Synopsis

Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene setter et kritisk søkelys på forestillinger om landsdelens kultur og identitet. Et grunnleggende spørsmål er om Sørlandet rent geografisk lar seg avgrense. Er det snakk om en region med unike kulturelle, sosiale og politiske særtrekk? Eller bør det vi kaller «sørlandsk» heller forstås som et «forestilt fellesskap»? Med utgangspunkt i disse spørsmålene drøfter artikkelforfatterne alt fra skjønnlitterære stereotypier om sørlendingen til regionale særegenheter og variasjoner knyttet til likestilling, byggeskikk, dialekter, politisk velgeradferd og religiøst liv. Alle artiklene har et utpreget historisk perspektiv, og bidrar til kaste nytt lys over landsdelen både i fortid og nåtid.

Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene vil være av interesse for alle som er opptatt av Sørlandets historie. Boken henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Full Text

Author Biographies

Stein Gauslaa

Stein Gauslaa, født 1948, redaktør. Han er utdannet lærer og journalist, og har arbeidet i Nationen, NRK, VG, Dagens Næringsliv og Agderposten som ansvarlig redaktør gjennom 13 år, samt i Finansdepartementet og Den Norske Bankforening. Han har utgitt en biografi om Rolf Presthus, en lærebok i leder- og kommentarskrivning, samt redigert antologier om litteratur knyttet til Sørlandet. Han har vært leder av Norsk Redaktørforening og styremedlem i Norsk Presseforbund. Han er styreleder i Bokbyen forlag og medlem av Kringkastingsrådet og Hovedutvalget for 1814- jubileet.

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen, født 1955, professor i historie og dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen 1998 på en avhandling om sørlandsk skipsfart (utgitt som bok 2001): Rederistrategi i endringstid. Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål. 1875–1925. Ved siden av artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun også skrevet boken Han sad i prisonen… Sjøfolk i engelsk fangenskap 1807–1814 (1993). De senere årene har hun forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet.

Frank Meyer

Frank Meyer, født 1964, historiker, dr.phil. og dr.art. og professor i flerkulturelle studier ved Høgskolen i Oslo. Relevante bøker er Dansken, svensken og nordmannen. Skandinaviske habitusforskjeller sett i lys av kulturmøtet med tyske flyktninger. En komparativ studie (2001) og (sammen med Knut Kjeldstadli) Uten grenser? Migrasjon og minoriteter (2008).

Jan Henrik Munksgaard

Jan Henrik Munksgaard, født 1943, seniorrådgiver ved Vest-Agder-museet. Han er cand. philol. fra Universitetet i Bergen. Sentrale publikasjoner er Byggeskikkene - litt av hvert av mange sorter. Møre og Romsdal. By og Bygd i Norge (1977), Byggeskikkens og husbunadens geografi på Vestlandet. Distriktshistorie (1979) og Bebyggelse og næringsgrunnlag. Trekk fra arkitekturen i ytre Midthordland i første halvdel av forrige århundre (1982).

Helge Røed

Helge Røed, født 1944, seniorrådgiver i Agderforskning. Han har særlig arbeidet med levekår og regional utvikling. Han har bakgrunn som journalist og redaktør i A-pressen (Tiden, Sørlandet, Arbeiderbladet, Fritt Slag) og som redaktør i Kommunal Rapport. Han har vært politisk rådgiver i Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet og informasjonssjef i Arbeiderpartiet og Kommunenes Sentralforbund. I stillingen som informasjonssjef i Arbeiderpartiet arbeidet han mye med velgeranalyser.

Rune Røsstad

Rune Røsstad, født 1969, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er dr.art. samme sted på en avhandling om talemålsforhold på Agder (utgitt som bok 2008): Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. Røsstad har også arbeidet med fag- og språkhistoriske emner knyttet til talemål og talemålsutvikling. Artikkelen «Vilkårleg tradisjon» (i Mål og Minne 2010) er et kritisk blikk på fagtradisjonens beskrivelse av noen sentrale dialekttrekk i Vest-Agder.

Bjørg Seland

Bjørg Seland, født 1947, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.philos. fra Universitetet i Bergen 2002. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800–1940. Blant publikasjoner fra seinere år er doktorgradsavhandlingen Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur (2006) og boka Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen (2008, i samarbeid med kultursosiologen Olaf Aagedal).

Anne Tone Aanby

Anne Tone Aanby, født 1948, seniorforsker ved Aust-Agder kulturhistoriske senter. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Bergen med historie hovedfag. Hun er forfatter av bygdebøker for Fjære i Grimstad og har skrevet flere artikler med vekt på kvinnehistorie. Hun har vært redaktør av Aust-Agder-Arv fra 2005.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
October 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788276348996