20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall: Analyser fra TIMSS Advanced og andre internasjonale studier

Volume editors:
Liv Sissel Grønmo, Arne Hole
Chapter authors:
Liv Sissel Grønmo, Tor Espen Hagen, Arne Hole, Torgeir Onstad

Synopsis

I TIMSS Advanced, en studie av elevers kunnskaper i det siste året i videregående skole, var de norske elevenes kompetanse i fysikk helt i verdenstoppen i 1995, noe som ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Siden den gang har det vært en dramatisk nedgang i de norske elevenes prestasjoner. I TIMSS Advanced 2015 målte vi en tilbakegang i elevenes kunnskapesnivå i fysikk på trekvart standardavvik fra 1995. Det er en større nedgang enn vi i Norge har målt i noe annet fag i noen andre internasjonale studier, på noe nivå i skolen.

Norge har deltatt i TIMSS Advanced i videregående skole og i TIMSS i grunnskolen jevnlig siden 1995. Vi har derfor en stor databank som gir oss muligheter til å studere og analysere utviklingen i Norge fra 1995 fra mange ulike synsvinkler og perspektiver. Mange av de utfordringene vi står overfor i dag, blant annet når det gjelder miljøet, kan kun løses gjennom forskning og kunnskapsutvikling innen fysikk og andre realfag. Vi trenger å utdanne folk med gode kunnskaper på dette området. At de norske elevenes fysikkprestasjoner har sunket dramatisk fra 1995 til 2015, er derfor bekymringsfullt.

I boka tar vi opp og drøfter mange ulike sider for hvordan vi kan bedre de norsk elevenes kunnskaper i fysikk. Et viktig moment er at vi mener Norge har gode muligheter til å bedre undervisningen i fysikk og andre realfag. Vi greide å heve lesenivået blant norske elever gjennom systematisk samarbeid over tid med alle involverte aktører. Vi kan gjøre et tilsvarende løft for realfagene. Det vil være til det beste både for den
enkelte elev og for samfunnet som helhet.

Author Biographies

Liv Sissel Grønmo

Liv Sissel Grønmo er cand.scient og førsteamanuensis emerita i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO). Hun har utdanning i matematikk, fysikk, IKT, økonomi og skoleutvikling, hovedsakelig fra UiO og noe fra Canada og USA. Hun har vært forskningsleder ved ILS og norsk prosjektleder for internasjonale komparative studier: TIMSS 2003, 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og 2015 om matematikk og fysikk siste året i videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Grønmo har erfaring som lærer i skolen og som kommunal veileder i realfag i Lørenskog og Oslo. Hun har arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere i Norge, og holdt vitenskapelige foredrag i land som Japan, New Zealand, USA, Singapore, Slovenia og Sverige. Grønmo var leder for den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS og TIMSS Advanced-studien i 2015. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra og på matematikk som redskap i andre fag, spesielt i fysikk.

Arne Hole

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og er ansatt ved samme institusjon i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Hole har arbeidet med matematikk i lærerutdanningen siden midten av 90-tallet, først ved Høgskolen i Hedmark, så ved Høgskolen i Oslo og nå ved UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole. Han har vært forfatter og medforfatter på flere bøker knyttet til matematikk i høyere utdanning, særlig rettet mot lærerutdanning. Hole ledet gruppen som utviklet de nasjonale retningslinjene for matematikk i grunnskolelærerutdanningen (GLU 1–7 og 5–10) i 2009–10. Han er nå leder av det nasjonale nettverket for matematikk i lærerutdanningen, og han er medlem i den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for utvikling av oppgaver og rammeverk i matematikk for TIMSS-studiene. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Tor Espen Hagen

Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole (NTH), Fakultet for fysikk og matematikk. Han er ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole hvor han underviser i fysikk og matematikk.Hagen har også undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og fra studieprogrammet International Baccalaureate (IB). Som sivilingeniør har han bl.a. jobbet for Statistisk sentralbyrå og konsulentfirmaet Accenture hvor han hadde oppdrag i bedrifter som Statoil, Hydro, Ericsson, Norske Skog og Felleskjøpet. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å øke sin forståelse for fysikkfaget.

Torgeir Onstad

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier: TIMSS 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole, og TEDS M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Onstad har holdt en rekke etterutdanningskurs, gjesteforelesninger og populærvitenskapelige foredrag i Palestina, Tanzania, Tsjekkia, India, Malaysia og Zambia. Onstad var medlem av den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS 2015 forgrunnskolen og TIMSS Advanced 2015 for videregående skole. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.

Cover Image
Published
December 3, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202590987

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632670

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202664084

Details about the available publication format: XML

XML
9788202664091