Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring

Volume editors:
Ragnhild Hellesø, Rose Mari Olsen
Chapter authors:
Hege Kristin Andreassen, Marianne Brattgjerd, Berit Brattheim, Inger Jorun Danielsen, Mariann Fossum, Ragnhild Hellesø, Lasse Morten Johannesen, Merete Lyngstad, Line Melby, Grethe Bøgh Næss, Rose M. Olsen, Ann Kristin Rotegård, Else Ryen, Maren Sogstad, Pieter Toussaint, Torunn Wibe

Synopsis

Helsetjenesten er inne i en brytningstid hvor betingelser endres og etablerte måter å arbeide på er satt under press. En endring som har betydning for sykepleietjenesten, er den økende digitaliseringen hvor nye informasjonssystemer lever parallelt med papirbaserte og analoge systemer. Vi har i denne boka samlet bidrag fra forskere fra et bredt spekter av fagområder og forskningstradisjoner. Formålet er å tematisere sentrale perspektiver på informasjons- og dokumentasjonsarbeidet i sykepleietjenesten i en tid med økt digitalisering. Det gjør vi ved å sette søkelys på pasientens endrede rolle, sykepleierens journalføring og noen sentrale verktøy som har betydning for kvalitet og samhandling i helsetjenesten.

Summary:

Our healthcare system is undergoing considerable transformation; standards are changing and established ways of working are being challenged. One change that has consequences for nursing services is increasing digitalization, with new information systems existing alongside paper-based and analogue systems. In this anthology, we have gathered contributions from researchers from a broad spectrum of disciplines and research traditions. Our objective has been to thematicize key perspectives on information and documentation work in the nursing profession during this period of increasing digitalization. We accomplish this objective by focusing on the changing role of the patient, nurses’ record-keeping and important tools that have an impact on quality and collaboration in healthcare services.

Author Biographies

Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø er sykepleier og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer.

Hege Kristin Andreassen

Hege Kristin Andreassen er sosiolog og førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UIT Norges arktiske universitet og ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik. Hun forsker på E-helse og spesielt på hvordan teknologi kan utvikles til å støtte pasienter og brukere for å underlette deres hverdag.

Marianne Brattgjerd

Marianne Brattgjerd er sykepleier og stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Hun forsker på hvordan sykepleiere bruker standardisert tiltaksplan – Liverpool Care Pathway/Livets siste dager – til døende pasienter i norske sykehjem.

Berit Brattheim

Berit Brattheim er radiograf og førsteamanuensis ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU. Hun forsker på E-helse /helseinformatikk, helsekommunikasjon og organisering av helsetjenester.

Inger Jorun Danielsen

Inger Jorun Danielsen er barnesykepleier og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, og Nord universitet. Hun forsker på praktisk kunnskap, spesielt hvordan profesjonsutøverens kunnskap konstrueres innenfor en helsetjenestekontekst.

Mariann Fossum

Mariann Fossum er sykepleier og professor ved Senter for omsorgsforskning-Sør, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Universitetet i Agder. Hennes forskningsområder er dokumentasjon, beslutningsstøtte og IKT i helsetjenesten.

Lasse Morten Johannesen

Lasse Morten Johannesen var førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han hadde lang erfaring med å undervise i norsk språk og kommunikasjon for utenlandsk helsepersonell og forsket på journalføring forfattet av sykepleiere med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk.

Merete Lyngstad

Merete Lyngstad er sykepleier og spesialrådgiver i fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund. Hun har en phd og forsker på E-helse og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten med særlig interesse for kommunehelsetjenesten.

Line Melby

Line Melby er sosiolog og arbeider som seniorforsker ved Sintef Teknologi og samfunn og ved Senter for omsorgsforskning, øst, NTNU Gjøvik. Hun forsker på ulike forhold ved teknologi, helsetjenestepraksis og samhandling.

Grethe Bøgh Næss

Grethe Bøgh Næss er sykepleier og førstelektor i sykepleie ved Nord universitet. Hun forsker på studentenes utvikling av sykepleieidentitet og hvordan utdanningen tilrettelegger for dette. Hun forsker også på standardisert tiltaksplan til døende pasienter i sykehjem.

Rose Mari Olsen

Rose Mari Olsen er geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Nord universitetet. Hun har blant annet forsket på sykepleieres informasjons- og dokumentasjonsarbeid og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Ann Kristin Rotegård

Ann Kristin Rotegård er sykepleier med phd og ansatt i Cappelen Damm. Hennes forskningsinteresse er standardisering, sykepleieres journalføring og utvikling av beslutningsstøttesystem.

Else Ryen

Else Ryen er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), OsloMet – storbyuniversitetet. Hun forsker på fagområdet norsk som andrespråk og har skrevet lærebøker i norsk for utenlandsk medisinsk personell.

Maren Sogstad

Maren Sogstad er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, øst, NTNU. Hun forsker på kommunale helse og omsorgstjenester med særlig fokus på utviklingstrender, kvalitet og samhandling.

Pieter Toussaint

Pieter Toussaint er informatiker og professor ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU. Han forsker på samhandling og bruk av IKT i helsetjenesten.

Torunn Wibe

Torunn Wibe er sykepleier med phd og jobber som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo med særlig ansvar for pasientsikkerhet og tilrettelegging for forskning. Hun er spesielt opptatt av pasienters tilgang til egen journal og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten.

Cover Image
Published
July 15, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202616533

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632649

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202650360

Details about the available publication format: XML

XML
9788202650377