Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

Volume editors:
Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide
Chapter authors:
Tone Alm Andreassen, Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide, Gunnar Vold Hansen, Marit Helgesen, Helge Ramsdal, Mia Vabø, Erlend Vik, Turid Aarseth

Synopsis

I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. For å forstå hvilke utfordringer og muligheter som finnes, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk kontekst. Boken inntar et organisasjonsperspektiv hvor mønstre og forklaringer søkes i formelle og uformelle strukturer, prosesser og organisasjonskulturer.

Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser. Forfatterne belyser muligheter og begrensninger ved noen utvalgte løsninger som skal bidra til å overskride eller bryte ned slike grenser. Eksempler på slike løsninger er brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, teamorganisering, koordinator, standardisering og behandlingslinjer, digitalisering samt beslutningsverktøy for tidlig innsats blant barn og unge (BTI). Et bidrag sammenfatter ulike forskningstilnærminger for å analysere samordning og samarbeid. 

Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og ansatte, særlig innenfor helse- og velferdssektoren. Den kan også være interessant og nyttig for brukerorganisasjoner og faglige og administrative beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet.

Summary:

The book discusses various challenges and solutions related to the coordination of health and welfare services. Coordination is central to creating integrated services for users with complex needs. In order to understand the challenges and opportunities associated with creating such services, one needs knowledge related to organizations and the organizational context. The book's chapters takes on an organizational perspective where patterns and explanations are sought in formal and informal structures, processes and culture.

The users’ need for services often cross established boundaries, both organizational and professional. The authors highlight the possibilities and limitations of some selected solutions that will help to cut across or break down such boundaries. Examples of such solutions are user involvement, interdisciplinary collaboration, team organizations, coordinators, standardization and patient pathways, digitization and decision-making tools for employees who work in the services. One chapter summarizes three different theoretical research approaches for analyzing coordination and collaboration.

The target group is researchers, university and college employees and students of the health and welfare sector. The book also will be of interest for user organizations as well as administrative and professional decision-makers in public and private businesses.

Author Biographies

Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen er dr.polit i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er organisatorisk reform og interorganisatorisk samarbeid. Hun har forsket på organisasjonsutfordringer knyttet til mennesker med livssituasjoner og helseutfordringer som krysset velferdsstatens organisasjons- og sektorgrenser, og på politikk- og tjenesteutvikling i samhandling mellom det offentlige og organisasjoner i det sivile samfunn. Hun er nå en av forskningslederne for INTEGRATE – et kjerneforskningsmiljø om samhandling for arbeidsinkludering.

Catharina Bjørkquist

Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold og PhD i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er offentlig reformer, samordning av helse- og velferdstjenester og interorganisatorisk samarbeid. Hun har jobbet med organisering av tjenester, styring, organisering og ledelse i sykehus og digitalisering. Hun er leder for prosjektet ROPIT som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).

Mona Jerndahl Fineide

Mona Jerndahl Fineide er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold ved avdelingen for helse- og velferd og er knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester. Hun har mange års erfaring fra kommunal helse og velferdstjeneste som profesjonsutøver og leder og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet. Hennes forskningsinteresser er styring, organisering og ledelse av helse- og velferdstjenester. 

Gunnar Vold Hansen

Gunnar Vold Hansen er professor ved Høgskolen i Østfold og har vært knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester siden studiet ble opprettet i 2008. Han er utdannet cand. polit med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har i tillegg en doktorgrad i Arbeidsvitenskap. Hans forskning har særlig vært rettet mot samordning av tjenester for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser, samt domfelte som soner dom i fengsel.

Marit Helgesen

Marit Helgesen er professor ved Master i samordning av helse- og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold. Hun har en PhD fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og har arbeidet ved By- og regionforskningsinstituttet, OsloMet. Helgesen arbeider med prosjekter om samordning av tjenester for barn og unge, folkehelse samt digitalisering og profesjonelle arbeidsprosesser.

Helge Ramsdal

Helge Ramsdal er statsviter med hovedfag i Organisasjons- og administrasjonsvitenskap, og professor ved Avdeling for helse- og velferd ved Høgskolen i Østfold. Han er tilknyttet masterstudiet i Samordning, og hans forskningsinteresser dreier seg om helse- og velferdspolitiske problemstillinger, og utvikling av organisasjons- og ledelsesformer i sektoren.  Han har de senere år arbeidet med endringer i sykehusstruktur, og utvikling av tiltak og tjenester til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

Mia Vabø

Mia Vabø er dr. philos og forsker I ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Hun har i en årrekke forsket på forholdet mellom styringsideologiske trender, organisering og praktisk omsorgsarbeid. Vabø har deltatt i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og har omfattende erfaring som forskningsleder og prosjektleder. Hun leder for tiden et større dansk/norsk prosjekt, CONTEXT, som retter søkelyset mot nye idealer i helse- og omsorgstjenestene med vekt på integrerte, person-sentrerte tjenester.

Erlend Vik

Erlend Vik har en mastergrad i sosiologi fra NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde, og ansatt på avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Avhandlingen er en studie om hvordan helseledere, forskning og politikk forstår og forholder seg til fenomenet samhandling.  Teoretisk er avhandling forankret i Niklas Luhmanns systemteori og en forståelse av helsetjenesten som funksjonelt differensiert.

Turid Aarseth

Turid Aarseth er cand. polit. fra Universitetet i Bergen og arbeider som professor ved Høgskolen i Molde, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Hun har lang erfaring fra kommune- og helsetjenesteforskning og er særlig opptatt av desentralisering av velferdsstaten og horisontal samordning.

Cover Image
Published
June 5, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202631833

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202645908

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202645915

Details about the available publication format: XML

XML
9788202645922

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202645939