Interessekonflikter i forskning

Volume editors:
Ingrid Bay-Larsen, Kjellrun Hiis Hauge, Helene Ingierd
Chapter authors:
Gisle Andersen, Ingrid Bay-Larsen, Maiken Bjørkan, Tone G. Bjørndal, Anders Braarud Hanssen, Geir Gaarder, Stig S. Gezelius, Erlend A.T.Hermansen, Kjellrun Hiis Hauge, Helene Ingierd, Olve Krange, Klaus Mittenzwei, Bjørn K. Myskja, Rune Nydal, Audun Ruud, Bjørn H. Samset, Ketil Skogen, Berge Solberg, Norunn Sæther Myklebust, Kristin Wangen, Øystein Aas

Synopsis

Denne antologien belyser ulike forskningsetiske aspekter ved interessekonflikter i forskning, og reiser grunnleggende spørsmål om forskningens rolle i samfunnet. I løpet av de siste årene har forskere og andre i flere tilfeller uttrykt bekymring over hvordan forskning styres og brukes av politiske og økonomiske interesser, der forskningsresultater trekkes i tvil, og der det fremmes anklager om fusk eller dårlig kvalitet. «Interessekonflikter» er et begrep fra forskningsetikken som kan bidra til å avklare hva som står på spill i mange av disse sakene. Spørsmål som tas opp i antologien, inkluderer:

  • Hva er egentlig interessekonflikter i forskning?
  • Er idealet om interesseløshet realistisk?
  • I hvilken grad kan åpenhet bøte på utfordringene knyttet til interessekonflikter?

Målet er at tekstene i denne boken skal bidra til refleksjon og debatt om de etiske prinsippene og normene som skal verne om forskningens kvalitet og troverdighet. Antologien henvender seg til forskere og en bredere offentlighet som er opptatt av forskningsetiske spørsmål. Bidragsyterne er forskere, hovedsakelig innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Summary

This anthology examines various ethical issues related to conflicts of interest in research and raises fundamental questions about the role of research in society. In recent years, researchers and others have expressed concern on several occasions about how research has been conducted or used for political or economic gain, where outcomes of research have been called into question and accusations of rigging or poor quality have been leveled. “Conflict of interest” is a term from research ethics that can help clarify what is at the core of many of these cases.

Questions posed and explored in this anthology include: What exactly is a conflict of interest within the context of research? Is the ideal of pure, unbiased objectivity even realistic? To what degree can transparency remediate challenges associated with conflicts of interest?

The objective with this collection of chapters is to encourage reflection and discourse about the ethical principles and norms that insure quality and integrity in research. The anthology will be of interest to researchers in particular, and all others concerned with ethics in research.

Author Biographies

Gisle Andersen

Gisle Andersen, seniorforsker ved NORCE Samfunn Rokkansenteret, har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på hvordan natur- og miljøpolitikken i Norge har utviklet seg siden 2.verdenskrig og betydningen av vitenskapsbasert ekspertise i miljøpolitiske beslutningsprosesser. Dette er publisert i fagboken Parlamentets natur.

Ingrid Bay-Larsen

Ingrid Bay-Larsen har vært medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for (naturvitenskap og teknologi) NENT siden 2014 og arbeider til daglig som forskningsleder ved Nordlandsforskning, gruppe for Miljø og samfunn. Bay-Larsen har doktorgrad fra Norges fiskerihøyskole, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser omhandler vitenskapens rolle i kunnskapsbasert politikk og forvaltning, med særlig vekt på det grønne skiftet og bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer i nord.

Maiken Bjørkan

Maiken Bjørkan er seniorforsker ved Nordlandsforskning og er postdoktor gjennom HAVBRUK2. Bjørkan har sin spesialisering innenfor fiskeri og havbruk. Hun er involvert i forskning om ulike aspekter av kystsoneforvaltning, med særlig fokus på rollen til kunnskapsbasert forvaltning og medvirkning. Hun er opptatt av utfordringer knyttet til usikkerhet og kontroverser i samfunnsspørsmål, som fiskekvoter, arealbruk og bærekraftig utvikling.

Tone G. Bjørndal

Tone G. Bjørndal er prosjektleder i Norsk klimastiftelse. Hun har en MSc i Klimaforandringer fra Københavns Universitet, og en MA i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Her studerte hun henholdsvis bruken av begrepet klimanøytralitet i norske regjeringsdokumenter, samt kontroversen rundt petroleumsutvinning nær den Arktiske iskanten.

Anders Braarud Hanssen

Anders Braarud Hanssen er FoU rådgiver ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD), OsloMet, og ph.d. stipendiat ved Universitetet i Twente/OsloMet. Tidligere publikasjoner inkluderer: Anders Braarud Hanssen, Ellen-Marie Forsberg, Hanne Marie Nielsen, Anne Helena Kettunen og Ingrid Olesen, «The unacknowledged uncertainty of biopatenting: a case study of the AquaBounty patent in the European patent system» (2018) og Ellen-Marie Forsberg, Anders Braarud Hanssen, Hanne Marie Nielsen og Ingrid Olesen, «Patent Ethics: The misaligned view from inside and outside the patent system» (2017), i Science and Engineering Ethics.

Geir Gaarder

Geir Gaarder er naturforvaltningskandidat fra NLH og rådgiver i Miljøfaglig Utredning AS. Han har arbeidet med utredninger av naturmangfold siden 1992. Gaarder har deltatt i utvikling av metoder for inndeling, registrering, verdisetting og konsekvensutredning av naturtyper for ulike offentlige etater.

Stig S. Gezelius

Stig S. Gezelius er professor i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han arbeidet som forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) fra 2001–2014. Som leder for Forskerforbundets lokallag ved NILF fra 2008–2013 arbeidet han spesielt med spørsmål om akademisk frihet i instituttsektoren, inkludert foredragsvirksomhet og retningslinjer for forskeres frihet.

Erlend A.T.Hermansen

Erlend A.T. Hermansen har doktorgrad i vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) fra TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker på CICERO Senter for klimaforskning og forsker spesielt på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

Kjellrun Hiis Hauge

Kjellrun Hiis Hauge er leder for forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald, Fakultet for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. I sin forskning har Hauge vært spesielt opptatt av usikkerhet i kunnskap og usikkerhetens roller i forvaltning og samfunnsdebatter med sterke interessemotsetninger. Hun har anvendt slike perspektiver i forskning på risikovurderinger knyttet til fiskekvoter og til petroleumsvirksomhet, samt hvordan man kan få slike perspektiver inn i elevers læring og kritisk demokratiske danning.

Helene Ingierd

Helene Ingierd er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Ingierd har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør på en rekke bøker om forskningsetikk, inkludert Internet Research Ethics (med Hallvard Fossheim) og De berørte etter 22. juli (med Vidar Enebakk og Nils Olav Refsdal. 

Olve Krange

Olve Krange er sosiolog og seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for tiden hovedsakelig om holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter.

Klaus Mittenzwei

Klaus Mittenzwei er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås. Han har vært leder av den lokale gruppen for Samfunnsøkonomene i tidligere NILF og nåværende NIBIO siden 2010. Sammen med John Bryden, vant han i 2013 prisen for beste artikkel i nivå-2 tidsskriftet Sociologica Ruralis for «Academic Freedom, Democracy and the Policy Process» utgitt av European Society for Rural Sociology.

Bjørn K. Myskja

Bjørn K. Myskja er professor i etikk og politisk filosofi, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Myskja har særlig forsket innen bioteknologiens etikk og medisinsk etikk, og har blant annet vært medlem av REK Midt-Norge og Bioteknologirådet, og har sittet i flere programstyrer i Norges forskningsråd. Hans nyeste publikasjoner er Knut Jørgen Egelie, Berit Johansen, Sabina P. Strand og Bjørn Kåre Myskja, «The ethics of access to patented biotech research tools from universities and other research institutions» i Nature Biotechnology, 36 (6): 495–499 (2018), og Bjørn Kåre Myskja og Morten Magelssen, «Conscientious objection to intentional killing: An argument for toleration» i BMC Medical Ethics, 19: 82 (2018).

Rune Nydal

Rune Nydal er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk, Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap, NTNU. Nydal er medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Han underviser forskningsetikk og teknologietikk. Sammen med Berge Solberg har han redigert boken Juks, uredelighet og god forskning og publisert artikkelen Kan man være bare litt uredelig?.

Audun Ruud

Audun Ruud, seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning, er utdannet siviløkonom og har en doktorgrad i statsvitenskap. Han har publisert mye rundt politisk styring, iverksetting, strategisk adferd og deltakelse spesielt knyttet til bærekraftig utvikling, energi- og miljøpolitikk og praksis.

Bjørn H. Samset

Bjørn H. Samset er fysiker og klimaforsker, og forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning. Samset er aktiv fagformidler og klimadebattant, hovedforfatter i FNs klimapanel og spaltist i Morgenbladet. Han ga ut boken Lys på Spartacus i 2018.

Ketil Skogen

Ketil Skogen er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning har i stor grad handlet om konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst i forbindelse med vern og forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser i moderne samfunn.

Berge Solberg

Berge Solberg er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU med medisinsk etikk og forskningsetikk som hovedområder. Solberg er nestleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), han er sekretær for den kliniske etikkomiteen ved St Olavs Hospital, og medlem av Helsedirektoratets rådgivende gruppe på bioteknologi og etikk (“Bioreferansegruppa”). Fra 2004 til 2013 var han medlem av Bioteknologinemnda.

Norunn Sæther Myklebust

Norunn Sæther Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning (NINA), har hatt ulike lederposisjoner i NINA siden 2002, og har vært administrerende direktør siden 2007. Hennes mest relevant tidligere arbeidserfaring er ti år fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) med ansvarsområder innen vassdragsforvaltning.

Kristin Wangen

Kristin Wangen er rådgiver i Miljøfaglig Utredning AS siden 2015. Hun har master i Naturressursforvaltning fra NTNU. Wangen har erfaring med naturtypekartlegging etter metodikken i DN-håndbok 13 siden 2012, og etter Natur i Norge (NiN) siden 2015, samt at hun har noe erfaring med konsekvensutredninger.

Øystein Aas

Øystein Aas har hovedfag (MSc) i naturforvaltning fra NLH (nå NMBU) (1988), og har graden Dr.agric (2001) fra Institutt for Økonomi og Samfunnsfag på samme sted. Han har jobbet tverrfaglig med anvendt forskning og utredning knyttet til naturressursforvaltning i nesten 30 år og er nå forskningsleder ved Norsk institutt for naturforskning og professor II på NMBU. Han har blant annet deltatt på en rekke konsekvensutredninger, og forsket på planprosesser i flere energiutbyggingsprosjekter. Aas har publisert ca. 50 vitenskapelige fagfellevurderte artikler, to engelske fagbøker og et hundretalls norske fagrapporter.

Cover Image
Published
March 28, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202588175

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202636609

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202636623

Details about the available publication format: XML

XML
9788202636616

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202637484