Fjellfiske i fortiden: Årtusener med svømmende rikdom

Volume editors:
Axel Mjærum, Elling Utvik Wammer
Chapter authors:
Birgitte Bjørkli, Ellen Kathrine Friis, Jan Heggenes, Trygve Hesthagen, Anne Karin Hufthammer, Arnfinn Kjelland, Axel Mjærum, Einar Kleiven, Charlotte Melsom, Anne Severinsen, Jo Rune Kristiansen Ugulen, Elling Utvik Wammer

Synopsis

Fjellfisket i Sør-Norge har vært omfattende og mangfoldig i flere tusen år. I Fjellfisket i fortiden samles ny kunnskap om dette fisket i én bok, og for første gang har fagfolk fra ulike natur- og kulturhistoriske disipliner gått sammen for å belyse temaet. I elleve artikler formidles ny innsikt i fangst av ørret og andre arter i fjellet fra steinalderen til nyere tid. Artiklene retter seg både til forskere og til et bredere publikum med interesse for fjellets kulturhistorie og for fjellfiske. I boken kan du blant annet lese om de mange fisketomme fjellvannene etter siste istid og om når, hvorfor og hvordan mennesker bar fisk til fjellheimen. Artiklene presenterer også kunnskap om gamle fiskemetoder, dem som utnyttet ressursene i vannene, og den betydning fiskefangsten hadde i fortiden.

Full Text

Author Biographies

Axel Mjærum

Axel Mjærum, født 1978 i Hobøl, Østfold. Han er arkeolog og avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Oslo i 2004. I etterkant har Mjærum arbeidet som feltarkeolog, og de siste årene har Mjærum vært tilsatt som steinalderforsker ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Han har også forfattet en rekke artikler om sørøstnorsk forhistorie og vært redaktør for tidsskriftet Viking.

Elling Utvik Wammer

Elling Utvik Wammer, født i 1980 i Trondheim. Mastergrad i arkeologi fra NTNU (2006) og arkeolog ved Norsk Maritimt Museum siden 2012. De senere årene har han vært delaktig i flere større arkeologiske undersøkelser i vassdrag på fjellet, bl.a. som prosjektleder for NMM i Tesse. Wammer har i tillegg til maritim arkeologi en spesiell interesse for jakt og fangst i fjellet, og har deltatt ved Oppland fylkeskommunes snøfonnprosjekt siden 2007.

Birgitte Bjørkli

Birgitte Bjørkli, fra Bodø, Nordland fylke. Utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen, med hovedfagsoppgaven «Den arktiske steinalderen i sør» i 2004. Birgitte har jobbet som arkeolog siden 1999, både som feltarkeolog, med formidling og med magasinforvaltning. De siste årene har hun jobbet som feltarkeolog ved Kulturhistorisk museum og da spesielt med kulturminner fra steinalderen.

Ellen Kathrine Friis

Ellen Kathrine Friis, født 1981, fra Harestua, Oppland. Hun er arkeolog og fullførte mastergraden ved Universitetet i Oslo i 2007 og Friis har siden det arbeidet som feltarkeolog hos Oppland fylkeskommune og ved Kulturhistorisk museum. Friis har steinalder som spesialfelt og har de siste årene arbeidet i fjellområdene nordvest i Oppland.

Jan Heggenes

Jan Heggenes, født 1956 på Rjukan, Telemark. Han er (ferskvanns)økolog, fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og Universitetet i Oslo, og dr. philos. fra UiO (1990). Heggenes har vekselvis arbeidet i forvaltning (offentlig og privat sektor), undervisning og forskning, mye med feltorientert arbeid. Etter flere år som professor ved NMBU, flyttet han til Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Sørøst Norge) og har samtidig arbeidet som professor II ved UiO. Han har jobbet med høyfjellsøkosystemer bl.a. som daglig leder ved Norsk Villreinsenter, Skinnarbu. Hovedarbeidsområdet er laksefisk, habitat, genetikk og reguleringsvirkninger.

Trygve Hesthagen

Trygve Hesthagen er fødd 1951 i Lom. Han er fiskebiolog og tilsett som seniorforskar ved Norsk institutt for naturforskning i Trondheim (NINA). Hesthagen avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1979, og Dr. philos grad ved NTNU i Trondheim i 1997. Han arbeider med ymse felt knytta til innlandsfisk som vassdragsregulering, sur nedbør og spreiing av fiskeartar. Hesthagen har gjeve ut bok om fiske i Skjåk (2001), sløefiske i Oppland (2011) og mange artiklar om fiskehistoriske emner.

Anne Karin Hufthammer

Anne Karin Hufthammer er født i 1953 i Austevoll, Hordaland. Hun avla i 1982 embetseksamen (cand. real.) i zoologi ved Universitetet i Bergen i 1982 og har siden arbeidet som paleozoolog/osteolog ved universitets naturhistoriske samlinger. Fra 1998 har hun vært ansatt som førsteamanuensis og leder for Universitetsmuseets samlinger av animalsk skjelettmateriale. Hennes forsking har hovedsakelig vært konsentrert om faunahistoriske og kulturhistoriske problemstillinger fra istid til nyere tid, basert på osteologisk materiale fra arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser. I den forbindelse har hun drevet omfattende feltarbeid ved utgravninger, hovedsakelig i Norge, men også i Russland og Litauen, i samarbeid med arkeologer, zoologer og geologer.

Arnfinn Kjelland

Arnfinn Kjelland, fødd 1952 i Strand i Rogaland. Cand. philol. frå Universitetet i Trondheim 1981, så bygdebokforfattar og forleggar på Lesja til 1992. Engasjert som amanuensis, frå 1994 fast tilsett som førsteamanuensis i historie ved Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Volda (Høgskulen i Volda frå 1994), dosent 2015. Har i tillegg til Lesja vore hovudredaktør og prosjektleiar for bygdebokverk, delsjangeren busetnadshistorie, for kommunane Lom, Sula og Volda, og utarbeidd forprosjektrapportar for fleire andre. Hovudinteresser: lokal- og mikrohistorisk teori og metode, emigrasjonshistorie, busetnadshistorie, allmenn tidleg nytids historie (1500- til og med 1800-talet), IKT i historiefagleg arbeid (medlem av IKT-utvalet til Norsk lokalhistorisk institutt sidan 1989).

Einar Kleiven

Einar Kleiven fødd i 1947 i Vågå. Kleiven er utdanna skog- og utmarksteknikar, nå pensjonert forskar. Han har arbeidd ved Zoologisk Museum i Bergen (terkseløkologi), Miljødirektoratet og NIVA Region sør med forsuring, kalking og dessutan innsjøgytande aure. Har publisert mange artiklar om ferskvassbiologiske og fiskehistorske emner.

Charlotte Melsom

Charlotte Melsom, født 1974 i Bergen. Hun avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003, og har siden 2006 vært ansatt som arkeolog ved Norsk Maritimt Museum. Hennes arbeid har i hovedsak vært knyttet til saksbehandling innen kulturminneforvaltning, og ledelse av arkeologiske registrerings- og utgravningsprosjekter. De siste årene har hun hatt et særlig ansvar for NMMs arkeologiske prosjekter i vassdrag som er forbundet med sektoravgiftsordningen.

Anne Severinsen

Anne Severinsen, født 1950 i Brasøy, Nordland. Hun avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Trondheim (NTNU) i 1980. Har deretter vært ansatt i NRK og som lektor i den videregående skolen. Severinsen har publisert en rekke artikler om sørsamisk historie, og var utreder for Samerettsutvalget II, som avgav innstilling i 2007. I perioden 2008-2011 deltok hun i det norsk-svenske dokumentasjonsprosjektet «I det samiska rummet» som omfattet hele det sørsamiske området.

Jo Rune Kristiansen Ugulen

Jo Rune Kristiansen Ugulen, fødd 1968 i Bergen, er historikar og norrønfilolog. Cand.philol. i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen 2002, og ph.d. i mellomalderhistorie same stad 2007. Han har sidan 2008 vert tilsett som førstearkivar i Riksarkivet i Oslo, og er mellom anna redaktør for Diplomatarium Norvegicum.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140781