De berørte etter 22. juli: Forskningsetiske perspektiver

Volume editors:
Vidar Enebakk, Helene Ingierd, Nils Olav Refsdal
Chapter authors:
Nils Olav Refsdal, Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder, Anne Marita Milde

Synopsis

Research following the terrorist attacks July 22nd 2011 has been especially challenging, due to the extreme nature of the events and the trauma for those involved; both directly as victims and indirectly as family, relatives and friends.

In this anthology, challenging questions and experiences related to studies conducted in the years since 2011 are presented and discussed. The aim of this publication is to draw attention to important questions related to research ethics, and to highlight principles for respect, justice and positive consequences. The book shows the relevance of conducting research in order to manage the consequences and understand underlying explanations for such extreme events, but also reveal that both study participation and exposure for research findings may be a burden for those involved.

 Among the questions discussed are the following:

  • How can we assure that each individual is treated with necessary respect both before, during and after study participation
  • How can we assure an informed signed consent from the participants, given the situation they are facing
  • In which way is research important, and what level of risk is acceptable?

In addition, challenges related to sharing of sensitive research data and publication of results are also discussed.Even though the questions raised in this anthology stem from the extreme events of July 22nd, they are considered relevant in general for research in involving human subjects.

The anthology is edited by Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal; with contributions from Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder and Anne Marita Milde.

Norsk sammendrag

Forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011 innebar særlige utfordringer. I antologien De berørte etter 22. juli presenteres erfaringer og problemstillinger relatert til studier som har blitt utført i årene etter terrorangrepene. Formålet med boken er å løfte frem sentrale forskningsetiske spørsmål og prinsipper som respekt, gode konsekvenser og rettferdighet. Boken viser relevansen av forskningen for traumebehandlingen og for forståelsen av terrorhandlingene, men belyser samtidig at både deltagelse i studier og det å bli eksponert for forskningsfunn kan være belastende for de berørte.

  • Hvordan kan respekten for den enkelte best ivaretas før, underveis og etter forskningsdeltakelsen?
  • Hvordan kan man sikre fritt og informert samtykke fra de berørte?
  • På hvilken måte er slik forskning nyttig, og hvilken risiko er akseptabel?

Boken diskuterer også utfordringer relatert til deling av sensitive data og formidling av forskningsresultater. Spørsmålene som reises i boken tar utgangspunkt i forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli, men er imidlertid også relevante for annen forskning.

Antologien er redigert av Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal. Øvrige bidragsytere er Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder og Anne Marita Milde.

Author Biographies

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk har hovedfag idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og har tidligere arbeidet som forsker ved Forum for universitetshistorie (FFU) ved Universitetet i Oslo. Han er nå sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Helene Ingierd

Helene Ingierd er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Ingierd har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet med krigens etikk.

Nils Olav Refsdal

Nils Olav Refsdal er statsviter og har siden 2012 koordinert forskningen der de som ble berørt av terrorangrepet 22.juli 2011 deltar, først i sekretariatet til De nasjonale forskningsetiske komiteene, og siden i Helsedirektoratet, da koordineringsfunksjonen ble flyttet dit.

Grete Dyb

Grete Dyb er utdannet barnepsykiater og er ansatt som seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad om posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom og har siden 2004 ledet en rekke prosjekter om barn utsatt for overgrep, vold og katastrofer. Siden 2011 har hun ledet Utøya-studien ved NKVTS.

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov er forskningsleder ved Senter for Krisepsykologi, Bergen, og professor i 20 % stilling ved Høgskolen i Bergen. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes forskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, og også kommuners hjelpetilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Ragnar Eikeland

Ragnar Eikeland er bosatt på Valestrandsfossen på Osterøy, som er Norges største innlands-øy og ligger like nordøst for Bergen. Eikeland er fabrikksjef på et røykeri av ørret og laks i Valestrand med ca. 150 ansatte. Eikeland er gift og har 2 sønner der den yngste, som da var 21 år, ble revet bort under tragedien på Utøya 22. juli 2011. Begge sønnene hadde fotball og politikk som hovedinteresser og den eldste, som nå er 32 år, driver fortsatt med politikk. Han er gift og har fått to barn. Tragedien på Utøya i 2011 har selvfølgelig preget, og preger, livet til familien Eikeland. Men de to flotte barnebarna har hjulpet dem i hverdagen med å rette fokus bort fra tragedien.

Tor Einar Fagerland

Tor Einar Fagerland er leder og førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Fagerland er leder for forskningsprosjektet «July 22 and the Negotiation of Memory» og var i 2015, sammen med arkitekt Atle Aas, ansvarlig for etableringen av 22.juli-senteret i regjeringskvartalet. I 2016 har han sammen med Aas hatt ansvar for innholdet i det nye læringssenteret på Utøya.

Kristin Alve Glad

Kristin Alve Glad er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også en Bachelor of Arts (psykologi) fra Trinity College Dublin. Glad har vært tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) siden 2005 og har publisert rapporter og fagartikler om blant annet tsunamikatastrofen, traumefokusert kognitiv atferdsterapi og terroranslaget på Utøya. Hun har bidratt i planleggingen av og datainnsamlingen på Utøya-prosjektet, og er nå ansatt som stipendiat på dette prosjektet.

Lars Gule

Lars Gule er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har studert historie, filosofi og samfunnskunnskap ved Universitetet i Bergen og avla doktorgraden samme sted i 2003. Forskingsinteressene har vært Midtøsten, menneskerettigheter og islamsk politisk tenkning. Etter 22. juli 2011 ble hans erfaringer med debatt med ekstremister på internett et forskningstema og han har forsøkt å utarbeide mer presise ekstremisme-definisjoner. Fokuset i dag er på islamistisk ekstremisme. Ved HiOA underviser han også om ekstremisme og ekstremiseringsprosesser.

Gertrud Sofie Hafstad

Gertrud Sofie Hafstad er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er ansatt som forsker ved NKVTS. Hun har tidligere jobbet i psykisk helsevern for barn og unge, og har en doktorgrad om barn og unge som overlevde tsunamien i Sør-øst Asia. Hun har skrevet en rekke artikler og bokkapitler som omhandler barn og unges reaksjoner etter traumatiske hendelser. Siden 2014 har hun vært nestleder for Utøya-studien ved NKVTS.

Annika Melinder

Annika Melinder er professor i psykologi og spesialist i klinisk psykologi, og har siden 2007 ledet en større forskningsgruppe, enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ved Universitet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk psykologi og hennes forskning omfatter både typisk utviklede barn og unge, i tillegg til sårbare og kliniske grupper barn og unge. Forskningstemaene hennes strekker seg fra basale problemstillinger knyttet til nevrokognisjon til anvendte felt som retts- og vitnepsyklogi. Melinder har utstrakt erfaring med søknader til REK, NSD, Riksadvokaten og til rådet for taushetsplikt og forskning.

Anne Marita Milde

Anne Marita Milde er førsteamanuensis i biologisk og medisinsk psykologi og har ledet forskningsgruppen om eksperimentell og klinisk stress og søvn, Universitetet i Bergen (Resource group on Experimental and Clinical Stress and Sleep RECSS) fra 2007 til 2015. Hun er spesialist i klinisk psykologi, har vært tilknyttet Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) siden 2006 og har kompetanse innen basal og anvendt stress- og traumepsykologi. Fra september 2016 fungerer hun som leder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest – UNI Research).

Cover Image
Published
September 12, 2016


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202522056

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-54308-2

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-54307-5

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-54306-8

Details about the available publication format: Chapter PDF