Kystens steinalder i Aust-Agder: Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal

Volume editors:
Gaute Reitan, Lars Sundström
Chapter authors:
Synnøve Viken, Kim Darmark, Linnea Syversætre Johannessen, Jo-Simon Frøshaug Stokke, Anja Mansrud, Lotte Eigeland, Jessica Leigh McGraw, Annette Solberg, Anders Romundset, Axel Mjærum, Ole Christian Lønaas

Synopsis

I forkant av byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder gjennomførte Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, omfattende arkeologiske utgravninger i årene 2014 til 2016. Innenfor den 23 km lange traséen ble til sammen 34 lokaliteter fra steinalderen undersøkt. I tid spenner lokalitetene fra ca. 9000 til 1700 f.Kr. og dekker med det nesten hele steinalderen fra tidligmesolitikum til og med seinneolitikum. I tillegg ble en lokalitet med gravhauger og hulveier fra jernalderen undersøkt. Resultatene fra undersøkelsene presenteres i denne publikasjonen. Resultatene fra E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet bidrar med ny og viktig kunnskap om steinalderen langs kysten i Aust-Agder, et område hvor steinalderen fram til nå har vært lite undersøkt. I tillegg til å øke kunnskapen om steinalderen i Aust-Agders kystlandskap har dette nylig framgravde, arkeologiske kildematerialet også et stort vitenskapelig potensial i overregionale og internasjonale sammenhenger.

Summary

In advance of the construction of a new E18 highway between the two towns of Tvedestrand and Arendal in Aust-Agder county, Southeast Norway, a comprehensive archaeological excavation project was carried out in 2014–2016 by the Museum of Cultural History, University of Oslo. Within the 23 km long stretch a total of 34 Stone Age sites were investigated. The sites date from c. 9000 cal. BC to c. 1700 cal. BC, thus covering almost the entire Stone Age from the Early Mesolithic through to the Late Neolithic. The results from the excavations are presented in this project publication. Prior to the E18 Tvedestrand–Arendal project the Stone Age along the coast of Aust-Agder has been investigated only to a small degree. Hence, the newly recorded archaeological material contributes to a significant increase of knowledge on a local scale, and it could also have a significant research potential in an international perspective.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Gaute Reitan

Gaute Reitan er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med arkeologiske utgravinger på Sør- og Østlandet. Han har bred erfaring fra undersøkelser av varierte kulturminner i ulike kulturmiljøer, men har i de seinere årene hovedsakelig jobbet med, og forsket på, steinalderen langs kysten. Reitan var prosjektmedarbeider (prosjektleders stedfortreder) på E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet i 2016–2017, og hadde hovedansvar som redaktør av denne prosjektpublikasjonen.

Lars Sundström

Lars Sundström er forsker og prosjektleder ved stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis i Uppsala, hvor han jobber med utredning, gjennomføring og ledelse av arkeologiske utgravingsprosjekter. I forskningssammenheng, deriblant i doktorgraden, har han jobbet særlig med innføringen av jordbruket i Midt-Sverige i yngre steinalder, men også med råstoff og teknologi. Sundström var tilknyttet Kulturhistorisk museum som prosjektleder for E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet.  

Synnøve Viken

Synnøve Viken er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med arkeologiske utgravinger på Sør- og Østlandet. Hun har variert felterfaring, men med faglige interesser innenfor eldre steinalder og teknologi. Viken var utgravingsleder på E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet, med ansvar for utvalgte lokaliteter, og var sentral i arbeidet med å ferdigstille denne publikasjonen.

Kim Darmark

Kim Darmark er utgravingsleder ved Universitetsmuseet i Bergen, hvor han jobber med ledelse og gjennomføring av arkeologiske utgravinger. Han har lang og variert erfaring med store utgravingsprosjekter i Norden. Hans faglige interesser er knyttet til teknologi og redskapsproduksjon innenfor ulike deler av steinalderen samt utgravingsmetodikk. Darmark var tilknyttet Kulturhistorisk museum som utgravingsleder på E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet, med ansvar for utvalgte lokaliteter.

Linnea Syversætre Johannessen

Linnea Syversætre Johannessen er ansatt på Kulturhistorisk museum som utgravingsleder med ansvar for GIS og digital dokumentasjon på et stort utgravingsprosjekt i forbindelse med jernbaneutbygging i Rygge, Østfold. Hun har erfaring som arkeolog fra både Sverige og Norge, og hennes primære faglige interesser er knyttet til dokumentasjon og utgravingsmetodikk. Syversætre Johannessen hadde GIS og dokumentasjon som ansvarsområde ved E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet, herunder blant annet kartproduksjon og landskapsanalyser.

Jo-Simon Frøshaug Stokke

Jo-Simon Frøshaug Stokke er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Frøshaug Stokke har variert erfaring fra utgravinger i både Hellas og Norge. Hans faglige interesser ligger først og fremst innenfor tidlig keramikkhåndverk og økonomi. Ved E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet hadde han ansvar for utvalgte lokaliteter og var vikar med ansvar for GIS, digital dokumentasjon og kart i 2014–2015.

Anja Mansrud

Anja Mansrud er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Mansrud har svært lang og variert erfaring fra arkeologiske utgravinger. Hennes forskningsinteresser, deriblant i doktorgraden, er kosmologi, teknologi og relasjonen mellom dyr og mennesker i steinalderen. Mansrud var indirekte tilknyttet E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet ved å lede et feltkurs for arkeologistudenter ved Universitetet i Oslo. Feltkurset fant sted på av en av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektets boplasser.  

Lotte Eigeland

Lotte Eigeland har doktorgrad i arkeologi fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hun har lang og bred erfaring fra flere store utgravingsprosjekter. Eigelands faglige interesser ligger innenfor teknologiske studier av boplassmateriale fra steinalderen, og hun er for tiden tilknyttet forskningsprosjektet «Stone Age Demographics» ved Universitetet i Tromsø. Eigeland gjennomførte teknologiske analyser av utvalgte deler av det innsamlede gjenstandsmaterialet fra E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet.    

Jessica Leigh McGraw

Jessica Leigh McGraw er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med arkeologiske utgravinger på Sør- og Østlandet. Hennes primære faglige interesser ligger innenfor jernalderens graver, gårdsbosetting og økonomi. Innenfor E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet hadde hun ansvar for utvalgte lokaliteter fra jernalderen.

Annette Solberg

Annette Solberg er utdannet arkeolog fra Universitetet i Oslo og har erfaring fra ledelse av arkeologiske undersøkelser på Øst- og Vestlandet. Faglig har hun fokusert på innføringen av jordbruket samt på sosial struktur, nettverk og kjønn i steinalderen. Solberg var prosjektmedarbeider på E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet i 2014–2015. Hun jobber nå som rådgiver og prosjektleder ved Likestillingssenteret.

Anders Romundset

Anders Romundset er forsker ved Norges geologiske undersøkelse. Hans forskningsinteresse er særlig knyttet til endringene i havnivået siden istiden, og han har ledet flere feltundersøkelser med kartlegging av disse forholdene langs kysten av Sørøstlandet, Vestlandet og Finnmark. Innenfor rammene av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet gjennomførte Romundset, på vegne av NGU, en studie av endringene i havnivået i det aktuelle området.

Axel Mjærum

Axel Mjærum er forsker og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med prosjektering og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Hans forskningsinteresser er bosettingsmønster og økonomi innenfor steinalderen, i tillegg til utgravingsmetodikk. Mjærum hadde hovedansvaret for prosjekteringen av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet og var leder prosjektets styringsgruppe i 2014–2015.

Ole Christian Lønaas

Ole Christian Lønaas er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, jobber med prosjektering og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Lønaas hadde ansvar for faglige problemstillinger og målsettinger for utvalgte deler av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektets undersøkelser. 

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 14, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202566289