Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati

Volume editor:
Bjørg Seland
Chapter authors:
Trond Bjerkås, Lars Gule, Berit Eide Johnsen, Charlie Emil Krautwald, Margit Løyland, Hilde Sandvik, Bjørg Seland

Synopsis

Denne boka tar opp politiske konflikter i Norge gjennom et langt tidsspenn, fra det seine eneveldet til vår tids demokratiske utfordringer. De åtte kapitlene representerer punktnedslag i historiske faser som i særlig grad har vært preget av sosial og politisk mobilisering. Slik bidrar boka til å belyse en opposisjonell tradisjon.

Historikere er blitt kritisert for å fokusere ensidig på avgrensede perioder og hendelser, og være for lite opptatt av å spore linjer på tvers av grenser i tid og rom. Forfatterne av denne boka skriver med bakgrunn i avgrensede studier, men alltid med ambisjon om å sette sine forskningstema inn i en videre kontekst.

I Norge markerer Grunnloven av 1814 skiftet fra eneveldig styre til begynnende demokrati. 1700-tallets bondeopprør kan tolkes som uttrykk for allmuens avmakt, men også som handlingsrom med potensiale til å påvirke myndighetene. 1800-tallets bondeopposisjon viser mulighetene for å nå fram gjennom parlamentarisk opposisjon. Rundt 1850 ble de første forsøk på organisering av arbeidere kriminalisert – rundt 1950 dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk. Dette er linjer som speiler et stadig mer utviklet demokrati. Det politiske systemet åpner i prinsippet for bred folkelig medvirkning. Men fortsatt blir demokratiet utfordret av opposisjon i ytringsformer som til tider vekker bekymring for stabiliteten i vår politiske kultur.

Summary

This book addresses political conflicts in Norway through an extended time span, from the late autocracy of the 18th century until the democratic challenges of today. The book holds eight articles focusing on historical phases which have been particularly influenced by social and political mobilization. Thus, the book traces an oppositional tradition across borders in time and space. Although the articles are based on limited studies, the authors write with ambition to include their research into this wider context.

In Norway, the Constitution of 1814 marks the shift from autocratic rule to early democracy. 18th century peasant riots may be interpreted as expressions of impotence of the common people, but also as an opportunity for action with the potential to influence the authorities. The 19th century peasant opposition shows the potential for change through parliamentary representation. Around 1850 the first attempts at worker’s organizations were criminalized – around 1950, however, the Labour Party dominated Norwegian politics. These trending lines reflect an increasingly developed democracy. The political system is in principle opening for broad popular participation. However, democracy is still being challenged by opposition in ways and by means that occasionally raise concerns about the stability of our political culture.

The book is divided into three parts. Part I is dedicated to the age of late autocracy, part II provides insights into the 19th century democratization processes, while Part III includes articles dealing with opposition and confrontations in the last century, focusing the interwar period, the 1970s, and today's multicultural society.The book is aimed both at researchers, students and the general audience.

Author Biographies

Trond Bjerkås

Trond Bjerkås, født 1978, er ph.d fra NTNU i 2016 og har etter det vært engasjert som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han har særlig forsket på politisk kultur, bondepolitikk og forholdet mellom religion og samfunn på 17- og 1800-tallet. Han har publisert flere vitenskapelige artikler om disse temaene, og i 2017 var han redaktør, sammen med Knut Dørum, av antologien Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660–1814, Scandinavian Academic Press.

Lars Gule

Lars Gule, født 1955, har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (2003) og er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har i en årrekke studert Midtøsten, islam, politisk islam og menneskerettigheter. Etter 2011 har han hatt et fokus på ekstremisme, særlig islamistisk ekstremisme, men også ekstremisme som mer generelt fenomen. Gule har også vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund (2000–2005).

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen, født i 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen (1998) med avhandlingen Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875-1925 (utgitt som bok 2001). Hun har også skrevet bøkene Han sad i prisonen -: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807–1814 (1993), Sørlandsk skipsfart 1600–1920 (2016) (sammen med Gustav Sætra) og Lillesands historie 1800–1850 (2017). Hun er engasjert som forfatter av ytterligere to bind av Lillesands historie (fra 1850 og fram til i dag). De senere årene har hun også publisert artikler om migrasjon og turismens historie.

Charlie Emil Krautwald

Charlie Emil Krautwald, født 1988, er doktorgradsstipendiat i historie ved Universitetet i Agder, der han arbeider med en ph.d.-avhandling om radikal politisk aktivisme og folkelig oppløpskultur i det offentlige rom i mellomkrigstiden. Hans forskningsfelt omfatter dessuten militant politisk kultur, høyreradikale bevegelser, fascisme og antifascisme, emner han har publisert flere artikler om. Masteravhandlingen hans (Københavns Universitet, 2016) handler om den danske venstrefløyen og militant mobilisering mot fascisme på 1930-tallet.

Margit Løyland

Margit Løyland, f. 1960, har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1992. Hun er førstearkivar ved Seksjon for tilgjengeliggjøring i Arkivverket, der hun arbeider med vitenskapelig kildepublisering. Hun har bl.a. gitt ut et bind i serien Norge i 1743 og et bind av rettsmaterialet etter Lofthusopprøret 1786–87. Hun har også publisert flere andre arbeider med emner fra 1600- og 1700-tallet, bl.a. om hollendertiden i Norge og om det kirkelige rettsapparatet, domkapittelretten.

Hilde Sandvik

Hilde Sandvik, født 1959, er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt forsket på tidlig moderne historie, med vekt på kvinnehistorie og sosialhistorie. Hun ledet prosjektet Demokratisk teorihistorisk praksis, forutsetninger for folkestyre og har deltatt i flere av prosjektene i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.

Bjørg Seland

Bjørg Seland, født 1947, er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800-1940, med studier knyttet til sosial organisasjon i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser. Hun har publisert en rekke artikler, redigert flere antologier og bl.a. utgitt monografiene Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur (2006), og Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen (2008, i samarbeid med Olaf Aagedal).

Cover Image
Published
December 5, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202597184

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202626006

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202626013

Details about the available publication format: XML

XML
9788202626020