Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge

Volume editors:
Ivar Eimhjellen, Bernard Enjolras
Chapter authors:
Audun Beyer, Ivar Eimhjellen, Bernard Enjolras, Audun Fladmoe, Steinar Gjerde, Jørn Ljunggren, Kari Steen-Johnsen, Kristin Strømsnes, Synne Sætrang, Marianne Takle, Guro Ødegård

Synopsis

Frivillig innsats og politisk aktivisme er to sentrale former for samfunnsengasjement. Det er en bred enighet om at samfunnsengasjement, som ofte innebærer deltakelse i ulike former for kollektiv handling, er en hjørnestein i et velfungerende demokrati. Samfunnsengasjement og deltakelse i kollektiv handling har tradisjonelt vært knyttet til sosiale bevegelser og frivillige organisasjoner. Kollektive handlingsformer er imidlertid i endring som en følge av endringsprosesser på samfunnsnivå, som digitalisering, fremvekst av sosiale medier, individualisering og globalisering. 

Denne boken undersøker hvordan disse samfunnsendringene har påvirket måten individene deltar i ulike former for kollektiv handling på. Hvilke konsekvenser har digitalisering  for samfunnsengasjement i Norge? Er skillet mellom frivillighet og politisk aktivisme i ferd med å bli visket ut? Oppstår det nye organisasjonsformer som følge av digitalisering og individualisering? Har globalisering ført til nye former for transnasjonale nettverk? Og mer generelt, blir de tradisjonelle former for kollektiv handling, forankret i sivilsamfunns organisasjoner, erstattet av en ny form for «konnektiv handling»? Basert på en rekke datakilder, inkludert surveydata, casestudier og dybde intervjuer, maler forfatterne et bredt bilde av hvordan ulike former for kollektiv handling og samfunnsengasjement i Norge påvirkes av samfunnsendringsprosesser. 

Analysene i denne boken bygger på et femårig forskningsprosjekt innenfor Sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, finansiert av Kulturdepartementet. Boken presenterer prosjektets hovedfunn i en redigert bok med bidrag fra et tverrfaglig team av forfattere.

Summary

Volunteering and political activism are two key forms of civic engagement. There is a broad consensus that civic engagement, which often involves participation in various forms of collective action, is a cornerstone of a well-functioning democracy. Civic engagement and participation in collective action have traditionally been linked to social movements and voluntary organizations. Collective action is, however, changing as a result of societal- level processes of change, such as digitalization, the emergence of social media, individualization and globalization.

This book investigates how these social changes have affected the ways individuals participate in different forms of collective action. What consequences does digitalization have for civic engagement in Norway? Is the distinction between volunteering and political activism about being wiped out? Are new organizational forms arising as a result of  digitalization and individualization? Has globalization led to new forms of transnational networks? And more generally, are the traditional forms of collective action, rooted in civil society organizations, replaced by a new form of "connective  action"? Based on a variety of data sources, including survey data, case studies and in-depth interviews, the authors paint a broad picture of how different forms of collective action and civic engagement in Norway are influenced by processes of social change.

The analyzes in this book are based on a five-year research project within the Center for Research on Civil Society and Voluntary Sector, funded by the Ministry of Culture. The book presents the project's main findings in an edited volume with contributions from an interdisciplinary team of authors.

Author Biographies

Audun Beyer

Audun Beyer er utdannet medieviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data. Hans forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen (ph.d Sosiologi) er forsker II ved NORCE Samfunn og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Eimhjellen har jobbet med ulike temaer knyttet til sivilsamfunn og samfunnsdeltakelse med særlig vekt på sosiale medier og digitalisering, innvandring og integrering, samskaping og sosialt entreprenørskap. Det siste året har han blant annet bidratt med kapitler i bøkene Scandinavian Civil Society and Social Transformations (Springer, 2018) og Civic Engagement in Scandinavia (Springer, 2019).

Bernard Enjolras

Bernard Enjolras (ph.d sosiologi; ph.d Samfunnsøkonomi) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og Leder av Sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans forskningsinteresser inkluderer temaer som sivilsamfunn og tredje sektor, offentlig politikk, samfunnsengasjement, digitalisering og sosiale medier, ytringsfrihet, tillit og terror. Han har blant annet vært medforfatter for bøkene Liker-Liker Ikke (Cappelen Damm Akademisk, 2013), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe (Palgrave MacMillan, 2018) og medredaktør for Scandinavian Civil Society and Social Transformations (Springer, 2018).

Audun Fladmoe

Audun Fladmoe (ph.d. statsvitenskap) er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans forskningsinteresser inkluderer temaer som frivillig innsats og andre former for samfunnsengasjement, ytringsfrihet, hatefulle ytringer, tillit og velferdsholdninger. Han er prosjektleder for den siste undersøkelsen om frivillig innsats i Norge (2017/2018) og har blant annet publisert i tidsskrifter som Journal of European Social Policy, Scandinavian Political Studies, Scandinavian Journal of Educational Research og Nordicom Review.

Steinar Gjerde

Steinar Gjerde (Master, statsvitenskap) er forskningsassistent ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen. Han har i perioden 2012 til 2017 hatt flere engasjement som forskningsassistent både ved Institutt for Sammenliknende Politikk og ved Uni Research Rokkansenteret tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans publikasjoner inkluderer rapportene Frivillig deltakelse i Norden – Et komparativt perspektiv, med Arnesen og Folkestad (2013), Bruk av frivillige i søk og redning: En pilotstudie i to politidistrikt, med Winswold (2016) og Frivillige organisasjoner i søk og redning: Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene, med Winswold (2017).

Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Ljunggrens forskningsinteresser er knyttet til sosial ulikhet i bred forstand. Spesielt spørsmål om klasse, kjønn og etnisitet. Han har blant annet vært redaktør for bøkene Oslo - ulikhetenes by (2017) og Klassebilder (2010).

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskning er sentrert rundt endringer i sivilsamfunnet i bred forstand. Hennes interesser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun har også forsket på endringer i lokale frivillige fellesskap og hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring. Steen-Johnsen har vært knyttet til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor siden 2009, hvor hun blant annet har forsket på frivillige organisasjoner og digitalisering, og på sivilsamfunnets rolle i integrering i lokalsamfunn. Blant de siste årenes publikasjoner i norsk kontekst er boken Liker-liker ikke. For tiden jobber hun blant annet med et komparativt prosjekt som undersøker de samfunnsmessige konsekvensene av terrorisme i Norge, Frankrike, Spania, USA og Finland (Disruption, Social Capital and Resilience). Hun har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Norges
idrettshøgskole.

Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes (Dr.polit, statsvitenskap) er Professor ved Institutt for sammenliknede politikk, Universitetet i Bergen og har bistilling som Forsker 1 ved NORCE Samfunn Hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, forholdet mellom stat, marked og frivillig sektor, samt den skandinaviske sivilsamfunnsmodellen. Hun var en av initiativtakerne da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig organisering ble etablert i 2008, og fungerte som forskningskoordinator for senteret den første femårsperioden. Blant hennes siste publikasjoner er bøkene Civic Engagement in
Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden (Springer 2019, redigert sammen med Lars Skov Henriksen og Lars Svedberg) og Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway (Springer 2018, redigert sammen med Bernard Enjolras). Strømsnes er for tiden gjesteforsker ved Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation.

Synne Sætrang

Synne Sætrang (Master sosiologi) er tidligere vitenskapelig assistent og prosjektrådgiver ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Jobber nå som frivilligkoordinator i Kirkens Bymisjon (Stovner Frivilligsentral). Hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som frivillig innsats, integrasjon og sosial kapital. Hun er blant annet medforfatter av rapporten Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst og forfatter av rapporten “Ikke bare en Facebook- gruppe”- En casestudie av Refugees Welcome-nettverket i Norge.

Marianne Takle

Marianne Takle (ph.d statsvitenskap) er forsker I ved NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser omfatter EU’s migrasjonspolitikk, nasjonal migrasjonspolitikk i utvalgte europeiske land, nasjonalisme, solidaritet og sivilsamfunnsstudier. Hun har blant annet skrevet boken Politisk integrering. Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati (Cappelen Damm Akademisk, 2014), og bidratt til bøkene Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada (Palgrave Macmillan, 2018) og The Challenge of Europe - New Perspectives and Analyses on a Troubled Project (Routledge 2018).

Guro Ødegård

Guro Ødegård (ph.d sosiologi) er forsker ved NOVA-OsloMet og leder Seksjon for ungdomsforskning. Hennes forskningsinteresser penser rundt temaer som sivilsamfunn og demokrati, hvilket inkluderer studier av frivillig organisering i flerkulturelle lokalsamfunn, politisk deltakelse og samfunnsengasjement blant unge generelt og unge med innvandrerbakgrunn spesielt. Ødegård ledet det offentlige utvalget «Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» og er medlem av utvalget «Levekårs- og integreringsutfordringer i byområder».

Cover Image
Published
December 7, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202590420

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202626143

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202626150

Details about the available publication format: XML

XML
9788202626167