Teaterproduksjon: Ti produksjonsestetiske innganger

Volume editors:
Vigdis Aune, Cecilie Haagensen
Chapter authors:
Heli Aaltonen, Vigdis Aune, Ellen Foyn Bruun, Gunnar Fretheim, Cecilie Haagensen, Barbro Rønning, Lene Helland Rønningen, Remi André Slotterøy

Synopsis

Denne antologien presenterer teatervitenskapelig kunnskap utviklet ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Artiklene er basert på kunstbasert forskning og praktisk-teoretisk undervisning ved instituttet. Teaterproduksjon er et sentralt kunst- og kunnskapsdannende arbeidsfelt for studenter og lærere i drama og teater. Arbeidet preges av et dynamisk forhold mellom kropp, tekst, visualitet og lyd, medienes metoder og teknikker og av relasjonen mellom fagforvaltere og studenter. Teaterproduksjon er en kompleks læringsarena; den er multimodal og den krysser mellom opplevelse, formidling, respons og refleksjon. Det er behov for et rikt utvalg strategier, metoder og teknikker. Antologien presenterer ti ulike innganger til teaterproduksjon. Laboratoriet med eksperimentelle metoder er ramme for artikler om scenografi, lyd, aktørens kropp og tekst. Produksjonsprosessen med den skapende og reflekterende studenten i sentrum er ramme for artikler om dramaturgi, tekstbehandling, produksjonsfaser og målgruppearbeid. Fagforvalterens rolle og funksjon i veiledning og vurdering tematiseres i to avsluttende artikler. De ti produksjonsestetiske inngangene drøftes med eksempler og bilde- og lydmateriale. 

Summary

This anthology presents research in theatre studies developed by a group of colleagues at the Department of Arts and Media Studies at the Norwegian University of Science and Technology. The research is conducted through arts-based research and practical-theoretical teaching at the department. Theatre production is a central arts-and knowledge-creating field of work for students and teachers in theatre studies. The work is characterized by a dynamic relationship between body, text, visuality and sound, media methods and techniques and the relationship between professionals and students. Theatre production is a complex learning arena; it is both multimodal and developed in dynamic movements between experience, dissemination, response and reflection. There is a need for a rich range of strategies, methods and techniques. The anthology presents ten different inputs to theatre production. Laboratory with experimental methods is the framework for articles on scenography, sound, the body and text of the actor. Production processes setting the creative and reflective student in the centre is the frame for articles on dramaturgy, text processing, production phases and target group- oriented work. The role and function of the university teacher in supervision and assessment is themed in two closing articles. In discussing the different aesthetical inputs to theatre production the authors use examples, images and audio material.

Author Biographies

Heli Aaltonen

Heli Aaltonen er førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM), ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Aaltonen har bakgrunn i animasjonsteater, fysisk teater, barn- og ungdomsteater og fortellerkunst fra ulike kontekster. I 2006 disputerte hun ved Åbo Akademi. Avhandlingens tittel er Intercultural bridges in teenagers’ theatrical events: performing self and constructing cultural identity through a creative drama process. Ved IKM har hun siden 2008 undervist og vært emnesansvarlig på ulike bachelorog masterkurs. Hun har også veiledet flere teoretiske og praktiskteoretisk masterprosjekter. Hennes forskningsinteresse er knyttet til praksis- nær forskning og grønn scenekunst, hvor natur-menneske forholdet utforskes fra et nymaterialistisk og posthumanistisk perspektiv. Aaltonen har vært redaktør og skribent av to temanummer av DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Aaltonen har publisert forskningsartikler på engelsk om sitt arbeid med ungdomsteater og fortellerkunst, og er fagfelle i flere internasjonale tidsskrifter, som Australian Feminist Studies og Global Performance Studies. Hjemmeside på engelsk: https://www.ntnu.edu/employees/heli.aaltonen

Vigdis Aune

Vigdis Aune er professor i teatervitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun underviser i anvendt teater, prosjekt- og stedbasert teater og i kunstbasert forskningsmetodologi. Hun har lang erfaring som veileder av praktisk-teoretiske masterprosjekter. Forskningsfeltene er teaterarbeid med barn- og unge, anvendt teater, dokumentarteater og kunstbasert
forskning. Hun har blant annet publisert Det lokalhistoriske spillet som kultur-estetisk arena for ungdom (2010) og Teater med barn og unge. En studie av Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater. I prosjektet Vår Frues Folk, i marginalen av den demokratiske velferdsstaten (2014–17), publiserte hun en dokumentarteaterforestilling, en forskningsdokumentar (film) og to artikler publisert i Drama, teater og demokrati, Antologi II (2017). Aune er engasjert av Norsk kulturskoleråd i den nasjonale faggruppen for teater og deltok ut utvikling av ny fagplan (2016). Hun er medlem i kunstbasert forskningsgruppe ved IKM og deltar i prosjektet Theatre and democracy. Building democracy in post-war and postdemocratic contexts (2017-2021) som ph.d-veileder og forsker. https://www.ntnu.edu/employees/vigdis.aune

Ellen Foyn Bruun

Ellen Foyn Bruun er førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har bakgrunn som sceneinstruktør, dramaturg/ dramatiker og teaterpedagog fra ulike kontekster. Ved IKM har hun siden 2009 hatt ansvar for emnet Teaterproduksjon i bachelorprogrammet og veiledet flere praktisk-teoretiske masterprosjekter. Hennes forskningsprofil er praksis-nær og prosjektene avvikles i tett samarbeid med brukere, innen scenekunstfeltet og andre offentlige/private sammenhenger. Ellen har publisert artikler på engelsk, tysk og norsk om sitt arbeid med dramaterapi, anvendt teater og stemmearbeid. Hun deltar i faglige nettverk der kunstnerisk utviklingsarbeid og helse er fokus, innen dramaterapi og stemmearbeid spesielt. De viktigste prosjektene i senere år er: P:UNKT ved Akershus Teater, Qualified Empathy, Demokrati og teater og Dramaterapi med personer utenfor ordinært arbeidsliv. Ellen er fagfelle i flere internasjonale tidsskrifter, som Dramatherapy, Journal of Arts and Health and The Voice and Speech Review. https://www.ntnu.edu/employees/ellen.bruun

Gunnar Fretheim

Gunnar Fretheim er universitetslektor i scenografi ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med kunstnerisk tilnærming og multimedialitet som hovedfokus. Fretheim er utdannet billedkunstner innen grafikk og maleri ved Kunstakademiet i Trondheim og arbeider blant annet som billedkunstner, freelance scenograf, utstillings-designer og illustratør. Han har vært scenograf på et 50-talls teaterforestillinger fra figurteater til opera i institusjonsteatre og det frie feltet. Han har hatt en rekke utsmykkings-oppgaver og separatutstillinger med skulptur, maleri, tegning og videoinstallasjoner. Fretheim har vært ansvarlig designer for nær 20 større museumsutstillinger, blant annet for Ringve musikkhistoriske museum, Nordenfieldske Kunstindustrimuseum, Ålesund museum, Oslo skolemuseum med flere. Fretheim har undervist på NTNU siden 1999 i tillegg til andre kunstfaglig undervisning. gunnar.fret@gmail.com

Cecilie Haagensen

Cecilie Haagensen er førsteamanuensis i drama teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun underviser i egenskapt/devised teater, barne- og ungdomsteater, teaterproduksjon og anvendt teater. Hun har vært fagansvarlig for teaterproduksjonsemnet DRA 2002: Prosjektteater for Ungdom siden 2014 og hun veileder praktisk-teoretiske masterprosjekter. Hun disputerte med doktorgradsavhandling Lived Experience and Devised Theatre Practice ved NTNU og Queensland University of Technology (QUT, Australia) i 2014. Cecilie jobber som instruktør for egenskapte forestillinger i det frie teaterfeltet og har forskningsprosjekt tilknyttet disse. Blant annet et forskningsprosjekt som omhandler arbeidet med barneteaterforestillingen Verdens aller beste klovn får ikke sove, av, for, og med, 6-åringer. Hun har tidligere jobbet som fagsenterleder i scenekunst ved Tromsdalen Kulturhus og som teaterfaglig konsulent for Hålogaland Amatørteaterselskap. Hun er medlem i kunstbasert forskningsgruppe ved IKM og deltar som forsker i prosjektet Theatre and democracy. Building democracy in post-war and post-democratic contexts (2017-2021). https://www.ntnu.no/ansatte/cecilie.haagensen

Barbro Rønning

Barbro Rønning er scenekunstner og dosent i dramaturgi ved Institutt for kunst og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har bakgrunn som dramaturg, sceneinstruktør og teaterpedagog fra institusjonsteater, prosjektteater og undervisning i ulike kontekster. Barbro har hatt faglig ansvar og undervist i teaterproduksjon ved NTNU i en tiårsperiode og veiledet tilsammen over 60 ulike produksjoner. I de senere årene har hun hatt ansvar for undervisning idramaturgi i bachelor- og masterprogrammene. Hun underviser også i skuespillermetode, teaterpolitikk og forestillingsanalyse. Hennes forskningsprofil er praksisbasert og utviklet i tilknytning til kunstneriske og kunstpedagogiske prosjekter hun har initiert og ledet. I KRITTprosjektet (2003–2007) var fokus på ulike former for performance og tema knyttet til forståelse av tverrfaglighet, flyt, ledelse av kreative prosesser og tilstedeværelse. I Høyblokka-Post mortem (2010–2016) var ritual, minnearbeid, stedets betydning og intermediale strategier i fokus. I Nordisk Scenekunstlaboratorum (2013–2015) undersøkte hun sammen med nordiske kolleger kroppsliggjøring og skuespillermetode. Hun har publisert bøker og artikler i tilknytning til forskningsprosjektene og andre tema og er i dag leder/mentor for DUS; Den Unge Scenen i Trøndelag og Teatersamtalen 2018. https://www.ntnu.edu/employees/barbro.ronning

Lene Helland Rønningen

Lene Helland Rønningen. Frilans scenekunstner og universitetslektor i drama og teater. Lene Helland Rønningen er kunstnerisk leder, regissør og dramaturg i Fabularium Produksjoner. Hun har utviklet en rekke kunstpedagogiske prosjekt og laget forestillinger for barn, for eksempel «Drømmekappen» (2017) og «Kloden rundt på 29 bokstaver» (2017). Hun er også universitetslektor i drama og teater, og har undervist i flere perioder både ved Institutt for kunst og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Dronning Mauds Minne, Høgskolen (DMMH). Hun har blant annet publisert artikkelen Dramalek med fortelling i tidsskriftet Barn (2016) og Den fabelfaktiske fortellingen - en interaktiv metodikk for kreativ utforsking og læring i Drama og skapende prosesser i barnehagen (2015). lene.ronningen@gmail.com +47 995 24 862

Remi André Slotterøy

Remi André Slotterøy er master i drama og teater fra NTNU. Han tok en praktisk-teoretisk master hvor han utviklet forestillingen «Mandag, Tirsdag, Onsdag, Dommedag» (2017) og skrev avhandlingen «Lyddesign i det performative forskningslaboratoriet» (2018). I masterprosjektet undersøkte han hvordan han kunne utvikle estetisk form og performative uttrykk gjennom lydlige ressurser, teknologi og fysisk skuespillerarbeid. Slotterøy har også studert musikk ved Nord Universitet og musikk- og musikkdesign ved Høyskolen Kristiania i Trondheim og han er utøvende musiker, produsent og tekniker.

Cover Image
Published
January 30, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202590253

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202623432

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202623449

Details about the available publication format: XML

XML
9788202623456