Døden i livet

Volume editors:
Norunn Askeland, Aud Johannessen, Iben Brinch Jørgensen, Jorun Ulvestad
Chapter authors:
Norunn Askeland, Bente Aamotsbakken, Hilde Bondevik, Aud Johannessen, Iben Brinch Jørgensen, Ellen Kristvik, Eva Maagerø, Olav Solberg, Oddgeir Synnes, Lisbeth Thoresen, Jorun Ulvestad, Geir Winje, Arnfinn Åslund

Synopsis

Det er en utbredt oppfatning at døden er lite synlig i vår kultur og at vi snakker lite om den. Utgangspunktet for antologien Døden i livet er å utfordre disse forestillingene fra ulike perspektiv og fagfelt.

Forfatterne understreker at døden er til stede i våre liv på mange måter. Vi ser den og opplever den i våre fysiske omgivelser, for eksempel der hvor vi har innrettet oss for å minnes de døde. Vi hører den eller leser om den i taler, dikt, musikalske tekster, salmer, nekrologer, biografier, bildebøker, romaner og avistekster. Vi uttaler oss om død i samtaler med hverandre, i karakteristikker av avdøde og gjennom fagspråk om sykdom og død. Vi viser vår forståelse av døden gjennom visuelle uttrykk som i avisbilder, i bokillustrasjoner og i de språklige bildene og metaforene vi bruker når vi omtaler den.

Døden i livet er en tverrfaglig, vitenskapelig antologi. Boken består av 12 fagfellevurderte kapitler og henvender seg til forskere og studenter som har interesse av å sette seg inn i hvordan døden er til stede i vår kultur. Kapitlene er skrevet av forskere fra ulike fagfelt som helsefag, pedagogikk, idéhistorie, religionsvitenskap, litteraturvitenskap, språkvitenskap og retorikk.

 

Summary

There is a widely held notion that death is not particularly visible in our culture; death is something we do not talk about. The premise for Døden i livet has been to challenge this preconception from a variety of perspectives and disciplines.

The authors argue that death is present in our lives in many ways. We see it and experience it in our physical surroundings, for example in the various arrangements we make to remind ourselves of the dead. We hear or read about it in speeches, poems, music lyrics, psalms, obituaries, biographies, picture books, novels and newspapers. We talk about death in conversations with each other, in characterizing the dead and in clinical language about illness and death. We reveal our understanding of death through visual forms such as newspaper images, illustrations in books and in the imagery and metaphors we employ when we describe it.

Døden i livet is a mult-disciplinary, scientific anthology consisting of 12 peer-reviewed chapters geared towards scholars and students interested in broader appreciation of how death is present in our culture. The chapters are written by researchers working in such diverse fields as health, pedagogics, idea history, religion, literature studies, linguistics and rhetoric.

Author Biographies

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk på Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg. Ho har skrive doktoravhandling om metaforar om kommunikasjon i lærebøker i norskfaget, og har publisert arbeid nasjonalt og internasjonalt innan metaforteori, metaforanalyse, diskursanalyse, lærebokanalyse og kreativ akademisk skriving. Ho har òg vore redaktør for antologiar og har utgitt både fagbøker og lærebøker.

Bente Aamotsbakken

Bente Aamotsbakken er professor emeritus i tekstvitenskap ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har vært ansatt som professor II i Forskningsrådet i egenskap av formidlingskoordinator og programstyreleder. Hennes forskningsinteresser ligger innenfor områdene eldre og nyere retorikk, diskursteorier og litteraturvitenskap. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innenfor nevnte emner, vært redaktør for antologier og utgitt monografiske arbeider.

Hilde Bondevik

Hilde Bondevik er professor ved Avdeling for helsefag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er idéhistoriker, og hennes forskningsområder er medisinsk historie, kjønnsperspektiver på sykdom og helse, sykdomsbeskrivelser i skjønnlitteraturen og grunnlagsspørsmål i medisin- og helsefagene. Bondevik har publisert innenfor disse temaene, både forskningsartikler og bøker.

Aud Johannessen

Aud Johannessen er professor i helsefag ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er også ansatt som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. I hovedsak er hennes forskningsfokus eldre, personer med demens og tjenesteutvikling. Johannessen har også vært redaktør og en av flere forfattere i læreboka Yngre personer med demens (2017) og publisert et betydelig antall forskningsartikler og populærvitenskapelig tekster om demens og overforbruk av alkohol og psykofarmaka hos eldre.

Iben Brinch Jørgensen

Iben Brinch Jørgensen er førsteamanuensis i retorikk og tekstvitenskap på Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på retorikk i stedsutvikling basert på en casestudie av et industriområdes transformasjon fra industrikultur til kulturindustri. Gjennom studiet har hun undersøkt hvordan stedet brukes retorisk og hvilken innflytelse det har på retorisk diskurs og praksis.

Ellen Kristvik

Ellen Kristvik er seniorforskar ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) på Akershus universitetssykehus. Ho er antropolog, og har i ei årrekkje arbeidd med kulturelle perspektiv på helse og sjukdom. Behandling og omsorg ved livets slutt, og praksis knytta til død og sorg har vore viktige forskingsfokus for arbeidet hennar. Kristvik har publisert både forskingsartiklar og bøker innanfor desse temaa.

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk på Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet, literacy og resepsjonsstudier. Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene.

Olav Solberg

Olav Solberg er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg. Han har tidlegare vore tilsett i NRK, ved Bergen lærarskole, ved Høgskolen i Telemark og ved Universitetet i Oslo. Solberg har gjeve ut mange bøker og artiklar om litterære og kulturelle emne, bl.a. doktorgradsavhandling om skjemteballadar. Han har lenge vore pådrivar for ei norsk vitskapleg balladeutgåve og har dei siste åra hatt ei prosjektstilling ved Nasjonalbiblioteket knytt til balladeprosjektet, som nyleg er fullført (2016).

Oddgeir Synnes

Oddgeir Synnes er leiar for Senter for diakoni og profesjonell praksis og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Molde. Han er filolog og har i ei årrekkje arbeidd med narrative perspektiv innan eldreomsorg og palliativ omsorg. Doktorgraden hans (2012) var ein analyse av palliative pasientar sine forteljingar som narrative identitetskonstruksjonar.

Lisbeth Thoresen

Lisbeth Thoresen er førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Thoresen er sykepleier og har en doktorgrad i profesjonsetikk. Hennes forskningsinteresse er teori og praksis nær døden, profesjonsetikk, medisinsk etikk, medikalisering, fenomenologi og fenomenologisk etikk. Thoresen har publisert nasjonalt og internasjonalt innenfor disse temaene.

Jorun Ulvestad

Jorun Ulvestad er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på politiske tekster om oppvekst og barnevern, med vekt på språk, makt og styring. I en årrekke var hun prorektor for forskning, utvikling og innovasjon, og ledet institusjonens arbeid med kvinners karriereutvikling til toppstillinger i akademia – og har også publisert forskning på dette feltet.

Geir Winje

Geir Winje er dosent og arbeider med religionsfaglige emner i lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har tidligere publisert bøker og artikler om religion og kunst, religion og modernitet, og religion i tilknytning til barnehage og skole.

Arnfinn Åslund

Arnfinn Åslund er førsteamanuensis i norsk litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge med doktoravhandling om Bjørnstjerne Bjørnson, og har ellers publisert bøker og artikler om filosofiske og litterære emner. Stikkord for seneste arbeider: ytringsfrihet, terrorisme, det sublime, estetisk autonomi, blues.

Cover Image
Published
October 8, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202589349

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202609597

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202609603

Details about the available publication format: XML

XML
9788202609610