Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn

Volume editor:
Henrik Syse
Chapter authors:
Trond Bakkevig, Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati, Tine Ustad Figenschou, Glenn Hughes, Mareile Kaufmann, Åshild Kolås, Odin Lysaker, Abigail Magalong, Tore Witsø Rafoss, Henrik Syse, Francis Steen, Kjersti Thorbjørnsrud, Lars Weisæth

Synopsis

Idet denne boken kommer ut, er det gått snart syv år siden de dramatiske og brutale terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Hvordan har vi klart oss i tiden som er gått? Hvilke verdier har vært viktige? Har vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Og hvem er egentlig dette «vi» som vi snakker om?

Denne vitenskapelige antologien inkluderer artikler fra forskere tilknyttet prosjektet NECORE, finansiert av Norges forskningsråd, samt andre forskere med nærhet til prosjektets temaer. De bidrar med innsikt, meninger og skarpe perspektiver, ikke bare på 22. juli, men også på Norge av i dag. NECORE står for Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22 July og handler om verdier, identiteter og motstandskraft i det norske samfunn i kjølvannet av terroren. Et viktig grunnlag for boken og prosjektet er tanken om at det samtidig som hendelsene den 22. juli blir fjernere i tid, blir stadig viktigere at vi setter fokus på hva terroren har betydd og hva vi kan lære av den. I en verden der terrorisme er en del av de politiske realiteter, er det viktig at vi forstår hvordan vi skal tenke rundt terroren og hvordan vi som samfunn møter den.

Summary

At the time of this book’s publication, almost seven years have passed since the dramatic and brutal terror attacks at Norway’s Government Headquarters in Oslo and the island of Utøya on 22 July 2011. How have we coped during this time? Which values have been important? Have we managed to protect the ideals of democracy, openness and humanity? And not least: Who is this "we" that we are referring to?

This scholarly anthology includes articles from researchers associated with the project NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22 July) and other researchers whose work is closely associated with the project. They give us insights, opinions and sharp perspectives on not just 22 July, but also about Norway today, about values, identities and resilience in Norwegian society in the wake of the terror attacks. An important backdrop for the book and the project is the assertion that, as the events themselves recede into the past, it is even more important to focus on what the terror events have led to and how we can learn from them. In a world where terrorism has become an all too common part of political reality, it is crucial that we understand how we ought to think about terror, and how we as a society encounter it.

Author Biographies

Trond Bakkevig

Trond Bakkevig er prost i Vestre Aker, Oslo bispedømme. Han har tidligere vært sogneprest i Røa menighet, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd og personlig rådgiver for utenriksministrene Knut Frydenlund og Thorvald Stoltenberg. Hans doktorarbeid er publisert under tittelen Ordnungstheologie und Atomwaffen (Oslo, 1989). Han har også utgitt Dagbøker fra Jerusalem. 20 år som brobygger mellom religion og politikk (Oslo, 2017) og Den norske kirke og kampen mot apartheid (Oslo, 1995). Bakkevig har vært fast spaltist i Aftenposten og for øvrig levert både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler samt avisartikler om atomvåpen, kirkens sosialetiske og samfunnsmessige ansvar, stat og kirke, og ulike teologiske emner.

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Rojan Tordhol Ezzati

Rojan Tordhol Ezzati er stipendiat i sosiologi ved Institutt for fredsforskning og Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om uenigheter og fellesskap i forståelser av, og debatter om, innvandring og mangfold i lys av 22. juli. Hennes øvrige forskning omhandler innvandreres tilknytning til Norge og sine opprinnelsesland, samt deres opplevelser av norskhet. Hun har publisert flere bokkapitler og artikler innen migrasjon- og innvandringsfeltet, inkludert «Do we have to agree? Accommodating unity in diversity in post-terror Norway» (med Marta Bivand Erdal, Ethnicities, 2017) og «'Alle ser på oss som utlendinger uansett': Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001» (i boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge, 2011).

Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou er professor i journalistikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har publisert og forsket på mediedekning av kriser og konflikt i nasjonale og internasjonale medier. Figenschou har publisert bredt i internasjonale tidsskrifter som Journalism, Journalism Studies, International Journal of Press/Politics og Media, Culture & Society. Hun er også forfatter av boka Al Jazeera and the Global News Landscape: The South Is Talking Back (New York: Routledge, 2013).

Glenn Hughes

Glenn Hughes is a specialist in the philosophies of Eric Voegelin and Bernard Lonergan, in the topic of human dignity, and in modern literature. He is author of Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin (1993), Transcendence and History (2003), and A More Beautiful Question: The Spiritual in Poetry and Art (2011), and editor or co-editor of numerous volumes of political philosophy.

Mareile Kaufmann

Mareile Kaufmann has been studying digital technologies for almost a decade. She has a background in cultural studies and criminology and is a post doc at IKRS (Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo) working on “deviance and the digital”. She is also a senior researcher at PRIO, where she has worked on ethics-oriented EU-funded projects, and on projects about technology, security and resilience. Her current work focuses on the value of critique, and on hacking, encryption and profiling. She has published broadly on resilience, but also on internet security, profiling algorithms and social media use during emergencies.

Åshild Kolås

Åshild Kolås har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og arbeider som seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO). Hun forsker på etnisitet, styresett, identitetspolitikk, konfliktløsning og fredsbygging. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om disse temaene. Nylig kom boken Sovereignty Revisited: The Basque Case (London, 2017, redigert sammen med Pedro Ibarra Güell) ut.

Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Lysakers faglige interesser er særlig etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi. Han har blant annet publisert Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (Oslo, 2013) og «The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies» (med Henrik Syse i Nordic Journal of Human Rights i 2016).

Abigail Magalong

Abigail Magalong is a graduate of the Department of Communication at UCLA. After graduation, she worked as a Research Assistant on the interdisciplinary project vrNewsScape, funded under the US National Science Foundation’s initiative for Cyberenabled Discovery and Innovation, and collaborated with Prof. Francis Steen to develop a causal reasoning model of television news. She is currently gaining industry experience, working as a Broadcast Television and Radio Buyer at Omnicom Media Group, a global advertising agency.

Tore Witsø Rafoss

Tore Witsø Rafoss, ph.d., er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er forsker ved Institutt for kirke- religions og livssynsforskning (KIFO) i Oslo, Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror og teorier om kultur og samfunn, herunder klassisk og moderne sosiologisk teori med fokus på kultursosiologi, narratologi, semiotikk, fenomenologi, hermeneutikk, metaforteori og kognitiv lingvistikk.

Henrik Syse

Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Bjørknes Høyskole. Syse har redigert og skrevet en rekke artikler og bøker om væpnet konflikt, religion, etikk og politikk, herunder Religion, War, and Ethics: a Sourcebook of Textual Traditions (Cambridge, 2014, redigert med Gregory Reichberg og Nicole M. Hartwell) og Det vi sier til hverandre (Oslo, 2015). Han var i mange år medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU) og er medlem av Den Norske Nobelkomité.

Francis Steen

Francis Steen received an M.A. in English from the University of Oslo (Norway) and a Ph.D. in English from the University of California, Santa Barbara. He has been a Professor of Communications at UCLA since 2001. His research is focused on modeling cognitive processes in the media and developing computational methods for studying massive datasets of human communication. He has published in journals of linguistics, literary studies, computer science, and artificial intelligence. Steen co-directs Red Hen Lab, an international consortium for research into multimodal communication.

Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskning omfatter blant annet medier og terror, ytringsfrihet og politisk kommunikasjon. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og redigert temanumre om partipolitikk og medier, politisk kommunikasjon i offentlig sektor og medier og migrasjon. Hennes siste publikasjoner er en studie av sosiale medier og migrasjonskontroll (Migration Studies, 2018), og personalisering av politikken (Scandinavian Political Studies, 2018). Hun er medredaktør og forfatter i antologien Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere (Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017).

Lars Weisæth

Lars Weisæth er psykiater og psykoanalytiker med psykoterapi og traumatisk stress som sine viktigste forskningsområder. Han har innen sistnevnte fagfelt siden 1970-tallet studert menneskers reaksjoner før, under og etter situasjoner som i alvorlig grad truer og ofte koster liv. Overlevende, pårørende, etterlatte og innsatspersonell av ulik grad av profesjonalitet samt ledere har vært forskningssubjektene. Undersøkelsene omfatter naturkatastrofer som skred, flodbølger og epidemier, og menneskeskapte katastrofer som industrielle og radioaktive utslipp. Voldsforskningen har omfattet blant annet voldtekt, ran, gisseltakning, terroraksjoner og stressvirkningen av deltakelse i FN-tjeneste og krigsoperasjoner. Weisæth har skrevet og redigert en rekke bøker, bl.a. Krigsskader og senvirkninger – krigspensjoneringen gjennom 50 år (med Leo Eitinger og Ottar Vold, Oslo, 1991), International Responses to Traumatic Stress (redigert med Yael Danieli og Nigel S. Rodley, New York, 1996), Ledelse ved kriser (med Ragnar Kjeserud, Oslo, 2007) og Textbook of Disaster Psychiatry (redigert med Robert J. Ursano, Carol S. Fullerton og Beverly Raphael, Cambridge, 2017).

Cover Image
Published
June 18, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202591007

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202605438

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202605445

Details about the available publication format: XML

XML
9788202605452