Den engasjerte eleven: Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen

Volume editors:
Hans Petter Andersen, Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker
Chapter authors:
Hans Petter Andersen, Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker, Kåre Haugan, Heidi Holmen, Anne Kathrine Hundal, Jon Arve Husby, Kai Lennert Johansen, Ingvild Mestad, Hege Myhre, Ninni Rotmo Olsen, Mona Reitan Rosenlund, Randi Skaugen, Trygve Wicklund Skavhaug, Arve Thorshaug, Roy Waade, Anke Zondag

Synopsis

Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære. For at dette skal gjelde alle elever, må det legges vekt på en skole der elevene opplever mestring på bakgrunn av sine forutsetninger. Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å lære mer.

Et viktig grunnlag for økt lærelyst finner vi i engasjement. Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer. I Den engasjerte eleven belyser vi hvordan vi gjennom undrende, utforskende og aktiviserende undervisning kan føre til engasjerte elever.

Antologien inneholder 12 fagfellevurderte kapitler skrevet av forfattere som underviser i et bredt spekter av fag ved lærerutdanningen ved Nord universitet.

Boka er delt i to deler. Den første delen starter med noen generelle kapitler som bevisstgjør leseren på hva undrende, utforskende og aktiviserende undervisning faktisk er, og hva som skiller disse tre ulike tilnærmingene fra hverandre. I tillegg vil leseren bli bevisstgjort verdigrunnlag og overgripende syn som vil ligge bak valgene av undervisningsform og forhold ved eleven som vil påvirke hvordan læringsutbyttet i slike arbeidsformer vil bli. Dette er kunnskap som blir vesentlig når vi skal vurdere undervisningsoppleggene: Hvorfor fungerte opplegget bra? Hvorfor gikk det ikke bra?

I del to av boka presenteres ulike undrende, utforskende og aktiviserende arbeidsformer. Noen av metodene presenteres innenfor et eller to fag, andre metoder presenteres mer generelt. I disse kapitlene vil leseren få eksempler som belyser motivasjonsteori, mer innblikk i verdien av tverrfaglig arbeid, og mulige effekter vi kan få av en læringsaktivitet som ikke nødvendigvis er på jakt etter ett eneste riktig svar.

Antologien henvender seg til studenter og lærere som ønsker å skape mer elevengasjement i undervisninga.

Summary

Passion for learning has become a key concept in the politics of education. We want to establish schools where students are motivated, enthusiastic and feel a desire to learn. To achieve this on behalf of all students, an emphasis has to be placed on schools where students can experience mastery on the basis of their individual qualifications. Variation in instruction is crucial for students to feel mastery and thus the desire to learn more.

A significant springboard for increased desire to learn can be found in enthusiasm. The enthusiastic teacher often receives a good deal of deserved attention. Only when students become enthusiastic about learning can beneficial learning outcomes arise. In The Enthusiastic Student the authors demonstrate how instruction that incorporates wonder, investigation and activation can lead to more enthusiastic students.

This anthology includes 12 peer-reviewed chapters written by authors who lecture in a broad range of subjects at Nord University’s Faculty of Education and Arts.

The book is in two parts. The first part opens with introductory chapters that explain the concepts of wondering, investigative and activating instruction, and what distinguishes these three approaches from each other. In addition, the basic principles and overall perspective behind the choices of instructional form and the relationship to the student which will influence the learning outcomes in each case, are also explained. This is essential information when it comes to evaluating teaching practices: Why did the plan function well? Why did it not?

Part two of the book presents the different wondering, investigative and activating working forms. Some of the methods are presented within the context of one or two subjects; other methods are presented more generally. In these chapters, the reader will find examples that illustrate motivation theory, more insight into the value of interdisciplinary work, and possible effects we can achieve with teaching activity that is not necessarily out after that one right answer.

This anthology will be of interest to students and teachers seeking to create more enthusiasm among students in the teaching situation.

Author Biographies

Hans Petter Andersen

Hans Petter Andersen er førstelektor i samfunnsfag. Hans spesialfelt er geografi fagdidaktikk, men han har også jobbet med et bredt spekter av tverrfaglig utviklingsarbeid i lærerutdanningen. Det gjelder særlig bruk av uteskole og feltarbeid i undervisningen.

Tove Anita Fiskum

Tove Anita Fiskum er førsteamanuensis ph.d. i pedagogikk. Hennes doktorgrad er innen temaet uteskole. Hun underviser i faget Pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanningen, og i faget Uteområdet som læringsarena. Hennes fokusområder innenfor forskning er Uteskole og Læringsmiljø.

Dag Gulaker

Dag Gulaker er universitetslektor i matematikk. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til utdanning av grunnskolelærere. Utvikling av praktisk bruk av matematikk i skolesammenheng er et interessefelt.

Kåre Haugan

Kåre Haugan er dosent dr. scient. Han forsker og underviser innen kjemi- og biologidelen av naturfaget på grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10. Han har utforskende kjemiundervisning og feltbiologi som sentrale interesseområder.

Heidi Holmen

Heidi Kristin Holmen er førstelektor i pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen og skolefaglig rådgiver, og underviser nå i faget Pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteressene er knyttet til utvikling, læring og samarbeid i skolen som organisasjon, spesialpedagogisk arbeid og læringsmiljø.

Anne Kathrine Hundal

Anne Kathrine Hundal er førsteamanuensis ph.d. i norskdidaktikk. Hennes doktorgradsarbeid handler om skriveutvikling og skriveopplæring. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen og videregående skole og underviser nå i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen.

Jon Arve Husby

Jon Arve Husby er universitetslektor i naturfag. Han er utdannet biolog med kjemi og kroppsøving i fagkretsen. Han har lang erfaring i undervisning innenfor naturfagene og med særlig vekt på feltundervisning og uteskole. Han har flere års erfaring med å undervise i faget Uteområdet som læringsarena.

Kai Lennert Johansen

Kai Lennert Johansen er dosent i musikk, og har særlig arbeidet med å utdanne musikklærere. Han har undervist på både årsenhet og masternivå ved Nord universitet og NTNU. Han har skrevet flere læreverk i musikk for grunnskolen, og gitt ut hefter og bøker med egne sanger og musikkdidaktisk materiale. Han har også ved siden av å være en aktiv kordirigent gitt ut en rekke korarrangement for ulike besetninger. Han har gjennom mange år vært en aktiv kursholder både innen- og utenlands der tema hovedsakelig har dreid seg om musikkundervisning.

Ingvild Mestad

Ingvild Mestad er universitetslektor i KRLE. Hun underviser i religionskunnskap, religionsdidaktikk og etikk ved grunnskolelærerutdanningen. Interesseområder er literacy i KRLE og religionsfagets plass i skolen. Fortiden arbeider hun med et doktorgradsprosjekt om KRLE-lærernes fagforståelse.

Hege Myhre

Hege Myhre er førsteamanuensis med ph.d. i pedagogikk. Hun har allmennlærerutdanning, hovedfag i sosiologi og doktorgrad innen feltet skoleledelse. Hennes fremste forskningsinteresse er lærerprofesjonalitet i møte med ledelse og styring. Hun underviser hovedsakelig i faget Pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanningen.

Ninni Rotmo Olsen

Ninni Anita Rotmo Olsen er universitetslektor i Kunst og Håndverk. Hun arbeider med digital bildebehandling knyttet til fag, fototeknikk og redigeringsverktøy og praktisk bruk av programmer og applikasjoner i sammenheng med visuelt/auditivt uttrykk i for- og etterarbeid med studenter. Hun er billedkunstner med en rekke utstillinger, og er bl.a. innkjøpt av Henie Onstad Kunstsenter og Trondheim kommune.

Mona Reitan Rosenlund

Mona Reitan Rosenlund er universitetslektor i pedagogikk. Hun underviser i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen og matematikk i barnehagelærerutdanningen. Hun har tidligere jobbet som lærer i matematikk og naturfag, og i pedagogisk psykologisk tjeneste hvor hun har hatt hovedansvaret for blant annet matematikkutredning.

Randi Skaugen

Randi Skaugen er universitetslektor i naturfag. Hun er utdannet biolog, og har lang erfaring i undervisning innen naturfagene. Miljøundervisning og uteskole har vært viktige interesseområder.

Trygve Wicklund Skavhaug

Trygve Wicklund Skavhaug er universitetslektor i samfunnsfag. Hans spesielle interessefelt er bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen, men han har også jobbet mye med uteskole og bruk av nærmiljøet i samfunnsfag.

Arve Thorshaug

Arve Thorshaug er studieleder ved grunnskolelærerutdanninga, og han er universitetslektor i pedagogikk. Han har en bakgrunn som lærer, spesialpedagog og rektor i grunnskolen. Arbeider særlig med skoleutvikling og viktigheten av gode relasjoner. Er prosjektleder for Universitetsskoleprosjektet i Nord universitet.

Roy Waade

Roy A. Waade er førstelektor, med doktorgrad på emnet «Soundpainting som kompositorisk-improvisatorisk verktøy». Waade har tidligere vært musikklærer både i grunnskolen, kulturskolen, videregående skole og i folkehøgskolen. Han er dessuten aktiv som både musiker, arrangør, komponist og dirigent for bl.a. fusionband, kor og storband. Han har flere Rikskonsert-turneer og flere plateutgivelser bak seg og har også vært gjesteforeleser i samspill og improvisasjon i utlandet.

Anke Zondag

Anke Zondag er universitetslektor i engelsk språk, litteratur og didaktikk. Hun underviser i engelsk didaktikk og litteratur ved grunnskolelærerutdanningen. Hun arbeider med et doktorgradsprosjekt om spontan muntlig engelsk gjennom improvisasjonsbaserte aktiviteter.

Cover Image
Published
April 26, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202583842

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202599805

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202599812

Details about the available publication format: XML

XML
9788202599829