Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

Volume editors:
Henriette Sinding Aasen, Berit Bringedal, Kristine Bærøe, Anne-Mette Magnussen
Chapter authors:
Henriette Sinding Aasen, Afsaneh Bjorvatn, Berit Bringedal, Kristine Bærøe, Benedicte Carlsen, Bjørn Hofmann, Jasmeen Garcha Kaur, Morten Magelssen, Anne-Mette Magnussen, Even Nilssen, Kavery Radhakrishnan, Solveig Hodne Riska, Tobba Therkildsen Sudmann, Inger Lise Teig, Gry Wester

Synopsis

Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres?

De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet.

Antologien er et resultat av forskningsprosjektet Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, finansiert av Norges Forskningsråd.

Summary

Prioritization is a necessity in healthcare, in the allocation of limited resources. Which criteria and considerations prove decisive, however, when it comes to prioritization in practice?

The dominant political objective of the Norwegian public healthcare system is to provide services of high quality, fairly distributed among Norway’s citizens. Regulatory and economic policies, professional values, administrative organization and distribution of resources are among the factors that influence everyday decision-making and the realization of healthcare objectives. How do healthcare providers experience these factors? Which hidden prioritization mechanisms are at play? How are equal treatment and fair distribution of services understood in practice? These are among the questions discussed in the various chapters of the book, written by scholars in social science, law, philosophy and medicine.

While researchers, academics, students and healthcare providers are the targeted readers, this book will be of interest to everyone engaged in today´s challenges related to healthcare prioritization, including decision-makers at various political and administrative levels.

This anthology is the result of the research project Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, funded by the Norwegian Research Council.

Author Biographies

Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen er professor på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde er velferdsrett, med særlig fokus på helse og menneskerettigheter. Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter om forholdet mellom rettslig regulering, sosialt medborgerskap og
demokrati. Et sentralt tema i mange av hennes publikasjoner er tilgang til adekvat helsehjelp for svake grupper. Relevante publikasjoner er Grunnloven og velferdsstaten (Aasen & Kildal, 2014); Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen & Nilssen, 2014); Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet mellom rett og medisin (Aasen & Magnussen, 2016); Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn (Aasen, Hartlev & Magnussen, 2016).

Afsaneh Bjorvatn

Afsaneh Bjorvatn er dr. polit i samfunnsøkonomi. Hun er postdoktor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Hun har omfattende erfaring fra forskning innen primær- og spesialisthelsetjenesten og fra prosjekter innen offentlig økonomi og kostnadsnytte- og kostnadseffektivitetsanalyser. Bjorvatn har også bred erfaring fra empiriske analyser basert på registerdata og spørreundersøkelser. Hun har publisert en rekke artikler som omhandler konsekvenser av ulike reformer og reguleringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. Av særlig relevans nevnes Rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i prioritering av spesialisthelsetjenester (Bjorvatn og Nilssen, 2018).

Berit Bringedal

Berit Bringedal er dr. polit. og seniorforsker ved LEFO - Legeforskningsinstituttet. Hennes forskningsområder er prioritering og sosial rettferdighet, legers atferd og styring av helsetjenesten. Hun har publisert en rekke artikler på disse feltene. Av særlig relevans for denne bokens tema kan nevnes: The Norwegian National Council for Priority Setting in Health Care: Decisions and Justifications (Wester & Bringedal, 2017) og Økt rettsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten? (Bringedal & Bærøe, 2016).

Kristine Bærøe

Kristine Bærøe er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Forskerinteressene hennes innbefatter blant annet legitimitetsaspekter ved prioriteringsbeslutninger, utfordringer knyttet til sosial ulikhet i helse, personlig ansvar for helse, pasient autonomi og forskningsetikk. Relevante publikasjoner i denne sammenhengen: Priority setting in health care: A framework for reasonable clinical judgements (Bærøe, 2009); og Just health: on the conditions for acceptable and unacceptable priority settings with respect to patients’ socioeconomic status (Bærøe & Bringedal, 2011).

Benedicte Carlsen

Benedicte Carlsen er samfunnsviter og professor innen helsetjenesteforskning. Hun har tidligere vært forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret og er nå instituttleder ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og har en professor II-stilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun har publisert en rekke artikler om styring av helsevesenet og implementering av styringsprinsipper i praksis. Av særlig relevans her kan nevnes: “What lies beneath it all?” – an interview study of GPs’ attitudes to the use of guidelines (Carlsen & Norheim, 2008) og Thou shalt versus thou shalt not: a meta-synthesis of GPs’ attitudes to clinical practice guidelines (Carlsen, Glenton & Pope, 2007).

Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør innen fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk, samt i filosofi og idehistorie. Hofmann interesserer seg særlig for forholdet mellom kunnskapsteori (epistemologi) og etikk. Han forsker
og underviser innenfor medisinsk filosofi, etikk, vitenskapsteori og teknologivurdering. Han har publisert en rekke artikler på disse områdene, av særlig relevans her kan nevnes. Priority setting in health care: trends and models from Scandinavian experiences (Hofmann, 2013). Han har også skrevet boken Hva er sykdom (2014).

Jasmeen Garcha Kaur

Jasmeen Garcha Kaur er Cand.med. og jobber som lege ved Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar. Hun fullførte medisinerstudiet ved Universitetet i Bergen i 2017. Sammen med medstudent Radhakrishnan skrev hun særoppgaven Access to Healthcare: on Obstructions & Inequitable barriers.

Morten Magelssen

Morten Magelssen er lege med bachelorgrad i filosofi og ph.d. i medisinsk etikk, og er forsker ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Han forsker på etikk i helsetjenesten, og har særlig publisert om etikkrefleksjon i helsepersonells arbeidshverdag, prioritering og reservasjonsadgang for helsepersonell. Særlig relevant for prioriteringsfeltet er Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting (Magelssen, Miljeteig, Pedersen & Førde, 2017) og Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable? (Magelssen, Nortvedt & Solbakk, 2016).

Anne-Mette Magnussen

Anne-Mette Magnussen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på forholdet mellom rett, politikk og profesjonell skjønnsutøving. Sentrale stikkord er rettsliggjøring, sosialt medborgerskap, demokrati, rettigheter, deltakelse og beslutningsfatting. Relevante publikasjoner: Juridification – disrupting the balance between law and politics? (Magnussen & Banasiak, 2013); Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen & Nilssen, 2014) og Right to Hospital Care and Prioritization from a Law and Politics Perspective – The experiences of Norway and Denmark (Aasen, Hartlev & Magnussen (2015).

Even Nilssen

Even Nilssen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Han har blant annet forsket på forholdet mellom internasjonale organisasjoner og nasjonal velferdspolitikk og på forholdet mellom rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i velferdsstaten. Relevante publikasjoner: The Role of International Organizations in Social Policy. Ideas, Actors and Impact (Ervik, Kildal & Nilssen 2009), Contractualism and Street-Level Discretion in Norwegian Activation Policy (Nilssen 2015) og Rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i prioritering av spesialisthelsetjenester (Bjorvatn & Nilssen, 2018).

Kavery Radhakrishnan

Kavery Radhakrishnan er Cand.med. og jobber som lege ved Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen. Hun fullførte medisinerstudiet ved Universitetet i Bergen i 2017. Sammen med medstudent Garcha Kaur skrev hun særoppgaven Access to Healthcare: on Obstructions & Inequitable barriers.

Solveig Hodne Riska

Solveig Hodne Riska er universitetslektor i helserett ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet fysioterapeut og jurist, og forsker på retten til nødvendig helse- og omsorgshjelp, herunder regulering av prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Av relevans er hennes juridiske masteravhandling Retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. En balanse mellom individ og felleskap (2016).

Tobba Therkildsen Sudmann

Tobba Therkildsen Sudmann er fysioterapeut og førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitskap/Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet. Hennes forskning omhandler profesjonelle behandlingsrelasjoner, og studier av hvordan man i rollen som pasient eller mottaker av tjenester får anledning til å ta initivativ, bruke egne ressurser, og delta i valg og beslutninger som omhandler egen helse. Relevante publikasjoner: (En)gendering body politics (Sudmann, 2009), Sosial ulikhet i helse (Ihle & Sudmann, 2014b)
og e-Health literacy i en norsk kontekst (Fredriksen & Sudmann, 2016).

Inger Lise Teig

Inger Lise Teig er dr. polit i sosialantropologi og førsteamanuensis i helseledelse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområder er ledelse og styring i helsesektoren, medisinsk teknologi og effekter av tilsyn. Relevante publikasjoner: Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a steppedwedge design (Hovlid, Frich, Walshe, Nilsen, Flaatten, Braut, Helgeland, Teig & Harthug, 2017), Organizing Norwegian psychiatry: Security as a colonizing regime (Teig, I Brock-Due og Bertelsen, 2016) og The formation of “managementhood” in a psychiatric hospital (Teig, 2015).

Gry Wester

Gry Wester, tidligere postdoktor ved Universitetet i Bergen, er nå universitetslektor i bioetikk og global helseetikk ved King’s College London. Hun har bakgrunn i politisk filosofi, og hennes forskning setter fokus på spørsmål om rettferdig fordeling og teorier om likhet, spesielt i tilknytning til helse og helsetjenester. Hovedinteressene hennes inkluderer ulikheter i helse, kapabilitetstilnærmingen, prioritering av helsetjenester, og sosiale helsedeterminanter og deres politiske implikasjoner. Relevante publikasjoner: When are health inequalities unfair? (Wester, 2018); The Norwegian National Council for Priority Setting in Health Care: Decisions and Justifications (Wester & Bringedal, 2017) og The Social Gradient in Health: Missed Opportunities or Unjust Inequalities? (Wester, 2015).

Cover Image
Published
March 22, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202569358

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202598846

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202598853

Details about the available publication format: XML

XML
9788202598860