Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger

Volume editor:
Leiv Marsteintredet
Chapter authors:
Leiv Marsteintredet, Steinar A. Sæther, Mieke Neyens, Einar Berntzen, Benedicte Bull, Stener Ekern, Jemima García-Godos, Roy Krøvel, Ada Nissen, Bjørn Ola Tafjord, Åse Johnsen, Liv Eide, Elida Høeg, Andreas Hætta, Mats W. Greger, Fredrik Brogeland Laache, Tor Opsvik
Translators:
Bergljot Behrens

Synopsis

På tross av lange tradisjoner for kontakt med Latin-Amerika, økende handel og investeringer i Latin-Amerika og viktige bidrag og engasjement i fredsprosessen i Colombia, blir ofte Latin-Amerika fremstilt som en glemt region her hjemme. Forfatterne av denne boken søker å korrigere dette inntrykket gjennom en rekke tematiske analyser som viser bredden av vår kontakt med regionen.

Gjennom original og ny forskning søker forfatterne i denne boken å svare på to spørsmål: Hvilke forbindelser har Norge med Latin-Amerika? Hvilke idéer og forestillinger har vi om Latin-Amerika? Kapitlene i denne boken vil gi leseren oversikt over våre menneskelige, politiske og økonomiske forbindelser med regionen, både historisk og i dag. For mange fremstår gjerne Latin-Amerika som noe eksotisk og ukjent, og kapitlene i denne boken viser at slik har regionen blitt fremstilt i ulike kilder og tekster i lang tid. Kun økt kunnskap og interesse vil gi mer nyanserte og kritiske fremstillinger av Latin-Amerika og våre økende økonomiske interesser i regionen. 

Denne boken er den første på norsk som systematisk analyserer våre forbindelser og forestillinger om Latin-Amerika. Flere av temaene i kapitlene, som norsk misjon i Latin-Amerika og Norges bidrag til fredsforhandlingene i Colombia, analyseres for aller første gang i denne boken.

 Kapitlene i denne boken omhandler:

 • Migrasjon til Latin-Amerika
 • Utenriks, bistands- og fredspolitikk i Latin-Amerika
 • Økonomiske forbindelser med Latin-Amerika
 • Misjonering i Latin-Amerika
 • Forskere og forskning på Latin-Amerika
 • Fremstilling av Latin-Amerika i forskningen, journalistikken, språkstudiereiser og reiselitteratur

Summary

Despite long traditions for contact with Latin America, increasing trade and investments in the region and important contributions to the recent peace process in Colombia, Latin America is often depicted as a "forgotten region" in Norway. Through a series of thematic analyses of the extent of Norway's contacts with Latin America, the authors of this anthology seeks to correct this perceived image of a "forgotten region".

Through new and original research, the authors of the thematic chapters in this book seek to answer two questions: What relations does Norway have with Latin America? What are Norwegian ideas and perceptions of Latin America? The chapters of this anthology will give the readers an overview over our humann, political and economic relations with the region historically and today. For many in Norway, Latin America is likely perceived as something exotic and unknown, and the chapters of this anthology demonstrates that this is how Latin America has been presented in a variety of sources for a long time. Only through more knowledge and interest in the region and our relations with the region, can we expect nuanced and critical analyses of Latin America and our increasing economic interests in the region. This anthology seeks to achieve this. 

This book is the first in Norwegian that systematically analyses our relations and perceptions of Latin America. Several of the topics are analysed for the very first time in this book, among them the chapters on Norwegian protestant evangelisation, and the Norwegian contribution to the Colombian peace process.

The chapters in this anthology analyses:

 • Norwegian migration to Latin America
 • Norwegian foreign policy, Aid and peace politics in Latin America
 • Norwegian Economic relations with Latin America
 • Norwegian protestant evangelisation and missionaries in Latin America
 • Norwegian Latin America research and researchers
 • The presentation of Latin America in research, journalism, language studies, and travel literature

 

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Leiv Marsteintredet

Leiv Marsteintredet jobbet tidligere som førsteamanuensis i Latin-Amerika-kunnskap ved Universitetet i Oslo og er nå ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Marsteintredet forsker på politiske institusjoner, menneskerettigheter, demokrati og politiske kriser i Latin-Amerika.

Steinar A. Sæther

Steinar A. Sæther er professor og historiker ved Universitetet i Oslo og drevet forskning på latinamerikansk historie siden midten av 90-tallet. Mellom 2011 og 2016 ledet han et prosjekt om norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940 med deltakere fra Norge og Latin-Amerika som bl.a. resulterte i boka Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820- 1940 (Brill, 2015) og i en museumsutstilling ved Migrasjonsmuseet.

Mieke Neyens

Mieke Neyens har doktograd i Latin-Amerika studier fra Universitetet i Oslo (2016). Hennes forskning fokuserer på reiseberetninger fra Mexico, spanskspråklig litteratur og spansk didaktikk. Hun har publisert i tidsskrifter som Travel Writing Studies (Routledge) og Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool).

Einar Berntzen

Einar Berntzen er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Han har forfattet bøker, bokkapitler og artikler om latinamerikansk og europeisk politikk. Blant hans seneste publikasjoner finnes: Knut Heidar, Einar Berntzen & Elisabeth Bakke (2013) Politikk i Europa (Oslo: Universitetsforlaget).

Benedicte Bull

Benedicte Bull er professor i statsvitenskap ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo, og leder Norsk Nettverk for Latin-Amerika Forskning (NorLARNet) og Oslo Academy of Global Governance. Bull har forsket på utvikling, politisk økonomi og eliter i Latin-Amerika, samt temaer knyttet til internasjonale institusjoner. Hennes siste bøker er Norwegian Social Thought on Latin America (red.), CLACSO (2015), og Environmental Politics in Latin America: Elite dynamics, the left tide and sustainable development (med Mariel Aguilar-Støen), Routledge (2015).

Stener Ekern

Stener Ekern er førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo. Han forsker hovedsaklig på emner som juridisk og politisk antropologi, urfolk og kulturarv. Ekern har også jobbet med bistandsforvaltning (det norske urfolksprogrammet) samt planlegging og evalueringer av menneskerettighetsprosjekter i Latin-Amerika og Afrika.

Jemima García-Godos

Jemima García-Godos er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialgeografi ved Universitetet i Oslo. Hennes akademiske interesser fokuserer på overgangsjustis og transisjoner til fred og demokrati særlig i Latin-Amerika. García-Godos har nylig vært medredaktør for boken «Transitional justice in Latin America. The Uneven Road from Impunity towards Accountability» (Routledge, 2016).

Roy Krøvel

Roy Krøvel er professor i journalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ada Nissen

Ada Nissen er postdoktor i historie ved Universitetet i Oslo og har skrevet en doktorgrad om Norges rolle som megler i internasjonale konflikter. Underveis i doktorgraden tilbrakte Nissen en periode som gjesteforsker ved Columbia University i New York. Hennes interessefelt inkluderer blant annet internasjonal politisk historie, fredsdiplomati og meglingsteori, samt norsk og skandinavisk utenrikspolitikk.

Bjørn Ola Tafjord

Bjørn Ola Tafjord er professor i religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø – Noreg sitt arktiske universitet. Der er han også leiar for forskargruppa «Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks» saman med Siv
Ellen Kraft. Forskingsfelta hans er mellom anna religionar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica), norsk misjon i Latin-Amerika og religionsforskarar sine kategoriseringar og språklege praksisar.

Åse Johnsen

Åse Johnsen er førsteamanuensis i spansk språk ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker innenfor interkulturell kommunikasjon, med spesiell fokus på oversettelse. Hun har ledet en internasjonal
forskergruppe med fokus på tursimediskurs. Sammen med Liv Eide har hun skrevet flere artikler og holdt innlegg om Cuba som turistdestinasjon.

Liv Eide

Liv Eide har hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier og doktorgrad i spansk fagdidaktikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, og jobber med lærerutdanning.

Elida Høeg

Elida Høeg har en mastergrad i kunst og politikk ved Sciences Po Paris,. Hun har bakgrunn fra NRK, Verdensmagasinet X og Morgenbladet.

Andreas Hætta

Andreas Hætta er bachelorstudent i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har jobbet som journalist for NRK.

Mats W. Greger

Mats W. Greger er bachelorstudent i journalistikk og har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon med profilen International Business.

Fredrik Brogeland Laache

Fredrik Brogeland Laache er masterstudent i Internasjonale Studier på NMBU. Han har jobbet i NRK, og levert frilansstoff til Dagsavisen, Bistandsaktuelt, Al Jazeera og Verdensmagasinet X.

Tor Opsvik

Tor Opsvik har en doktorgrad i historie fra Universidad de Santiago de Chile og er førstelektor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet mest med nyere økonomisk historie i Chile og Argentina.

Bergljot Behrens

Bergljot Behrens er professor ved Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

Cover Image
Published
December 19, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202548483

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202589110

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202589127

Details about the available publication format: XML

XML
9788202589134