Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis

Volume editors:
Lars Frers, Karin Hognestad, Marit Bøe
Chapter authors:
Lars Frers, Karin Hognestad, Marit Bøe, Liv Lofthus, Ingunn Sælid Sell, Anders Davidsen, Anne Grethe Mjøberg, Anna Rigmor Moxnes, Heidi Østland Vala, Åsmund Aamaas

Synopsis

Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling, og metodene er derfor orientert mot handlinger i en profesjonskontekst knyttet til utdanning fra barnehage til høgskole. Gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid kan forskere og praktikere erfare hvordan læring, forskning, utvikling og refleksjon henger tett sammen.

Boken er delt i tre seksjoner som belyser refleksjon opp mot hovedbegrepene metode, forskning og læring. Bokens første del diskuterer metode i spenningsfeltet mellom hverdagspraksis, læring og forskning. Bokens andre del fokuserer på refleksjon i ulike utdanningers praksisopplæring, og den tredje delen løfter fram refleksjon knyttet til klasseromsundervisning.

Alle bidragsyterne til Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis er knyttet til den tverrfaglige forskergruppen Kvalitative metoder i profesjonell praksis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 Abstract

This book employs a range of approaches to answer the question of how to use qualitative methods in a way that opens for reflections on the development and the study of professional practice in teacher education.

Knowledge is displayed in action. Since this is also true for professional practice, the methods used by the contributors to this book are oriented towards practical action in the field of education, from early childhood education to higher education. Development, reflection, learning and research are tightly interwoven, as is displayed by researchers, teachers, and students when they participate and reflect upon different kinds of learning processes.

The book is dealt in three parts, all of which examine reflection in relation to the fundamental terms method, research, and learning. The first part discusses method in a field of tension between everyday practice, research, and learning. The second part focuses on reflection in different areas of university students practicum during their education. The third and final part highlights the different ways in which processes of reflection are relevant in the context of classroom studies.

All contributors to Method between research and learning – Reflection in practice are members of the interdisciplinary research group Qualitative methods in professional practice at University College of Southeast Norway.

Author Biographies

Lars Frers

Lars Frers er professor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i vitenskapsteori og metode med fokus på kvalitative metoder i skjæringsfeltet mellom kropp, sanser, materialitet og rom. Frers er interessert i innovative, mobile metoder og bruker mye video i sin egen forskning, som omhandler hvordan sosial kontroll etableres gjennom rom og materialitet, og spørsmål rundt motstand og fravær.

Karin Hognestad

Karin Hognestad er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har bakgrunn i barnehagepedagogikk og har også lang arbeidserfaring både som assistent, pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Hognestad underviser i vitenskapsteori og metode, ledelse og kunnskapsledelse. Hun er interessert i praksisteori og praksisperspektiv i forskning, og pågående forskningsområder er knyttet til ledelse i barnehagen.

Marit Bøe

Marit Bøe er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun disputerte med doktorgradsavhandlingen «Personalledelse som hybride praksiser ‒ et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen» i juni 2016. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen og har vært ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden 2007.

Liv Lofthus

Liv Lofthus er Ph.d.-stipendiat i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er utdannet arkeolog og underviser i samfunnsfag på GLU. Lofthus har jobbet som museumspedagog ved flere museer. Hennes forskningsinteresser er bruk av mobile verktøy i samfunnsfagsundervisningen på ungdomstrinnet, både i og utenfor klasserommet.

Ingunn Sælid Sell

Ingunn Sælid Sell er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge og underviser ved barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, og har master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. Masteroppgaven fra 2013 har tittelen «Barnehageledelse fra styrers perspektiv. En studie av ledelsesutøvelse i personalutviklingsarbeid». Sell har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Hennes forskningsinteresser er ledelse, profesjonsrettet pedagogikk i lærerutdanningen, studenters læring og veiledning. Hun har vært ansatt ved HSN siden 2012.

Anders Davidsen

Anders Davidsen er høgskolelektor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag og Ph.d.-student ved PEDRES – Ph.d.-program i pedagogiske ressurser og læreprosesser, ved Høgskolen i Sørøst Norge. Davidsen er utdannet sosiolog og underviser i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen og har bakgrunn som studieleder i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen og instituttleder ved Institutt for lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark.

Anne Grethe Mjøberg

Anne Grethe Mjøberg er høyskolelektor i spesialpedagogikk og har vært tilsatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden 2006. Hun har bakgrunn som lærer og rektor i grunnskolen og som rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste og kompetansesenter. Hennes forskningsinteresser er relatert til læring og læringsprosesser. Mjøberg er interessert i mulighetene som ligger i samhandlingen mellom høgskolens undervisning, forskning og praksisfeltet og utviklingen av forskende studenter.

Anna Rigmor Moxnes

Anna Rigmor Moxnes er Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor ved institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har vært ansatt ved høgskolen siden 2010. Moxnes er barnehagelærer og har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Moxnes underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen og i veilederutdanningen. Hennes forskningsfaglige interesser er materialitet og hva refleksjon innebærer for å tenke/snakke/gjøre pedagogikk både i høgskolens klasserom og i barnehagepraksis.

Heidi Østland Vala

Heidi Østland Vala er høgskolelektor i pedagogikk og underviser på barnehagelærerutdanningen og videreutdanningsstudier i veiledning. Hun er barnehagelærer, har videreutdanning i veiledning, og hennes masteroppgave har tittelen «Meningsskaping i veiledning». Vala sine forskningsinteresser er praksisnær pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, studentaktive læringsprosesser, ledelse, veiledning og refleksjon. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen og har vært ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge siden
2011.

Åsmund Aamaas

Åsmund Aamaas er høgskolelektor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag og koordinator for praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i samfunnsfag både på GLU
og PPU med fokus på didaktikk, migrasjon og mangfold. Aamaas har bred erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid og er aktiv forsker med flere publikasjoner på kompetanse for mangfold og fagdidaktikk.

Cover Image
Published
November 30, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202549817

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202587666

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202587673

Details about the available publication format: XML

XML
9788202587680