På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv

Volume editor:
Berit Eide Johnsen
Chapter authors:
Berit Eide Johnsen, Knut Kjeldstadli, Kariin Sundsback, Frans-Arne Hedlund Stylegar, David Mauk, Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, Øyvind Tønnesson, Hanne Haaland, Hege Wallevik, Maryann Jortveit

Synopsis

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Mennesker flykter fra opprør og krig. Men mange bryter også opp fra sitt hjemsted og flytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre liv. De siste årene har vi opplevd at flere enn noen gang har stått ved våre grenser for å komme inn. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Mange innvandrere har kommet til Norge opp gjennom tidene. Noen har vært på flukt, men flere har kommet for å finne arbeid. Eksempelvis kom det mange svensker over grensen til Øst- og Sørlandet sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. I tidligere århundrer var det likevel ikke innvandring, men tvert imot utvandring som dominerte. Nordmenn reiste til Holland for å søke arbeid på 16- og 1700-tallet, og til Amerika på 18- og 1900-tallet. Mange vendte tilbake, men de fleste bosatte seg permanent i det nye landet. Korttidsutvandring til Spania er et fenomen som har preget vår nyere historie. Foredragene til ti forskere på Agderseminaret 2016 gjorde at noen lange linjer kunne trekkes gjennom de siste århundrenes migrasjonshistorie. De første foredragene var viet utvandringen, mens de siste fokuserte sterkere på situasjon de senere årene med stor innvandring og et flerkulturelt Norge. Den internasjonale situasjonen, før og nå, dannet rammen rundt. Slik er også denne antologien disponert. 

Summary

Not since the 1940s have more people been on the move than today – across borders or in their own country. People flee from rebellion and war, but many also emigrate because they are looking for work and because they dream of a better life. In recent years, Norway has received large numbers of immigrants and has become a multicultural society. The lectures of ten researchers at a seminar entitled På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv (On the move and fleeing. Migration in a historical perspective) in 2016 allow the history of migration to be seen in a long historical perspective. The first lectures were devoted to emigration as a phenomenon with a long time span, while the later ones focused more strongly on the situation in recent years, with large-scale immigration and the emergence of a multicultural Norway. All the lectures saw the movement of people and its consequences against the background of the international situation, both in a historical perspective and in the context of our contemporary world. This is also the case with this anthology.

Author Biographies

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen, født i 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen 1998 på en avhandling om sørlandsk skipsfart (utgitt som bok 2001): Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875–1925. Ved siden av artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun skrevet bøkene Han sad i prisonen -: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807–1814 (1993) og Sørlandsk skipsfart 1600–1920 (2016), den siste sammen med Gustav Sætra. De senere årene har hun forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet. Hun er for tiden engasjert som forfatter av tre bind av Lillesands historie (1800 til i dag): Første bind, om perioden 1800-1850, utkom i 2017.

Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli, født i 1948, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør av Norsk innvandringshistorie, bind 1–3 (2003). Han har også skrevet Sammensatte samfunn: Innvandring og inkludering (2008) og Innvandringen til Norge, 900–2010 (2010), sammen med Grete Brochmann.

Kariin Sundsback

Kariin Sundsback, født i 1975, er norsk historiker bosatt i Haag, Nederland. Hun har spesialisert seg på tidlig moderne kultur og gender-historie. Hun skrev doktoravhandlingen sin ved European University Institute in Firenze, om emigrasjonen av norske kvinner til de nederlandske byene Amsterdam og Hoorn. I dag jobber hun som frilans historiker og norsklærer, og hun organiserer regelmessig forelesninger, workshops og historiske byvandringer med tidlig moderne kulturhistorie som tema.

Frans-Arne Hedlund Stylegar

Frans-Arne Hedlund Stylegar, født i 1969, er by- og arealplanlegger for Multiconsult. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1995 med hovedfag i nordisk arkeologi. Tidligere har han vært direktør for Varanger museum IKS og fylkeskonservator i Vest-Agder. Han er fast bidragsyter til den populærvitenskapelige spalten «Kringla heimsins» i Klassekampen. Hans kapittel i denne antologien er basert på hans nyeste bok, Nieuw Amsterdam – nordmenn i det hollandske Amerika, 1624–1674 (2016). Av tidligere bokutgivelser kan nevnes Kringla heimsins (2014) og Sagaspor (2010), begge sammen med Bjørn Bandlien, Håkon Jarl (2013) og Fangen på Christiansholm og andre fortellinger fra det gamle Kristiansand (2013), foruten en rekke fagartikler i inn- og utland med temaer hentet fra jernalder, vikingtid og middelalder.

David Mauk

David Mauk, født i 1945, er professor emeritus i nordamerikanske områdestudier ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet The Colony that Rose from the Sea: Norwegian Maritime Migration and Community in Brooklyn (1997) og mange artikler om amerikansk politikk, immigrasjon og etnisitet, blant annet kapitler i E Pluribus Unum or E Pluribus Plura? Unity and Diversity in American Culture (2011), Norwegian American Women (2011) og Norwegian-American Essays (2014, 2015).

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, født i 1970, er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser internasjonale studenter i norsk språk og samfunn. I tillegg underviser hun i migrasjon på flere nivåer. Hun er i ferd med å levere en avhandling i historie om nordmenn i Alicante. I tillegg forsker hun på sammenhengen mellom språk og mobilitet blant nordiske pensjonister i Spania, som forskerassistent på et EU-finansiert prosjekt (7. rammeprogram) kalt Mobility and inclusion in a multilingual Europe.

Øyvind Tønnesson

Øyvind Tønnesson, født i 1963, er førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. fra Universitetet i Oslo 2013 med avhandlingen With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919. Han arbeidet i flere år ved Høgskolen i Lillehammers studieprogrammer i samtidshistorie og internasjonale studier og har skrevet artikler om fredssak og internasjonalisme. Blant tidligere utgivelser er «Nordisk råd 1952–2002» i Enggaard (red.), 50 år. Nordisk Råd 1952–2002. Til nordisk nytte? (2002) og «Folkeforbundet – en tragedie?» i Waage et al. (red.), Krig og fred i det lange 20. århundre (2013).

Hanne Haaland

Hanne Haaland, født i 1974, er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har en ph.d. fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på avhandlingen Narrating history, negotiating rights. A discussion of knowledge, land rights and matters of identity in Madjadjane, Mozambique. I tillegg til å forske på og skrive om utviklingsproblematikk i det globale sør har hun også vært involvert i forskning på ressursforvaltning i Norge. Hun har også forsket på frivillighet og innbyggerinitiativ i bistand og nødhjelpsarbeid. I de senere årene har hun forsket på og skrevet om integrering i en norsk kontekst.

Hege Wallevik

Hege Wallevik, født i 1971, er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har sin ph.d. fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med en avhandling om kjønn, uformell økonomi og hverdagsliv i Zanzibar by, Tanzania. Hun har også forsket på tjenesteyting og sivilsamfunn i Tanzania. De senere årene har hun sammen med Hanne Haaland hatt fokus på frivillig arbeid og innbyggerinitiativer i bistand og nødhjelpsarbeid. Hun har også forsket på og skrevet om integrering i en norsk kontekst.

Maryann Jortveit

Maryann Jortveit, født i 1960, er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hennes doktorarbeid innenfor pedagogikk er utgitt i bearbeidet form i boka Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (2017). Forsknings- og undervisningsområdene hennes er innenfor mangfold, flerkulturell pedagogikk og 226 spesialpedagogikk. Hun er også engasjert i utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprosjekt Kompetanse for mangfold.

Cover Image
Published
October 18, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202574130

Details about the available publication format: XML

XML
9788202582555

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202582548

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202582524