Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS – den doble regnbuen

Volume editors:
Elin Angelo, Anders Rønningen, Rut Jorunn Rønning
Chapter authors:
Gry Sagmo Aglen, Elin Angelo, Halvor Bjørnsrud, Brit Ågot Brøske, Erlend Dehlin, Anne Berit Emstad, Mari Ystanes Fjeldstad, Pia Skog Hagerup, Anne Jordhus-Lier, Lise Lundh, Sidsel Karlsen, Anders Rønningen, Rut Jorunn Rønning, Ellen Mikalsen Stabell, Andreas Viken, Inger Anne Westby

Synopsis

Hva skjer egentlig i kulturskolen i Norge? Og er det mulig å binde sammen kulturskoleverdenen og forskningsverdenen?

Kulturskolen er et skoleslag der samarbeid med andre står sentralt – blant annet med barnehager, grunn- og videregående skoler, frivillig og profesjonelt kulturliv, høyere utdanning og ideelle organisasjoner. Forskningsfeltene knyttet til kulturskolen spenner dermed også vidt, og omfatter blant annet utdanningsforskning, kunstfaglig forskning og profesjons- og organisasjonsforskning.

Denne antologien er et resultat av IRISforsk, en forskergruppe knyttet til kulturskoleprosjektet IRIS. IRIS-prosjektet var et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Sparebankstiftelsen DNB ved Dextra Musica, og pågikk fra 2014 til 2016. Antologien inkluderer 13 kapitler, hvorav åtte er vitenskapelige artikler vurdert av ekstern fagfelle og fem er fagartikler. Bidragsyterne i antologien er tilknyttet fem ulike utdanningsinstitusjoner. Kapitlene tematiserer og synliggjør spennvidden innenfor kulturskolerelatert forskning, og omhandler blant annet musikkdidaktiske, profesjonsorienterte og ledelsesfokuserte problemstillinger, men også organisasjonssamarbeid, talentutvikling og kultur som inkluderingsverktøy. Antologien henvender seg til alle med interesse for forskning og utvikling i det kulturskolerelaterte feltet – forskere, ansatte og studenter i kunstfaglige utdanninger, lærerutdanninger og lederutdanninger, så vel som lærere, ledere og utøvere i praksisfeltet.

 

Abstract

What is going on in Kulturskolen – the Norwegian municipal school of music and performing arts? And what is the relation between the activities in the practice field and research?

Kulturskolen is a type of school dependent on cooperation with others – kindergardens, primary and secondary schools, voluntary and professional cultural life, higher education and nonprofit organizations. The field of research related to Kulturskolen is similarly diverse; including both educational research, artistic research and organizational research.

This anthology is the result of IRISforsk, a research group linked to the development project for kulturskole named IRIS. The IRIS-project was executed in collaboration between The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Art and The Savings Bank Foundation DNB/Dextra Musica, and ran from 2014 to 2016. The anthology includes 13 chapters, eight of which are scientific papers evaluated by external peer-review. Contributors in the anthology are affiliated with five different educational institutions. The chapters discuss and visualize the scope of music and art school related research, including didactics, professional-oriented and management-focused issues, as well as organizational cooperation, talent development and culture as a tool for inclusion. The anthology targets anyone with an interest in research and development in the music and art school related field – researchers, staff and students in artistic education, teacher education and management education, as well as teachers, managers and other practitioners in the field.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Barratt Due Musikkinstitutt, og har hovedfag i korledelse fra Norges musikkhøgskole. Hun har jobbet som kordirigent gjennom en årrekke, og har vært ansatt som distriktsmusiker på fløyte og kulturskolerektor ved Nesna kulturskole i Nordland. Hun har tidligere undervist ved Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Oslo og Akershus, og har siden 2007 vært tilsatt som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun for tiden er ph.d.-stipendiat. Hennes pågående doktorgradsprosjekt omhandler musikkpedagogiske utdanninger og profesjonsforståelsen knyttet til kulturskolelæreryrket.

Elin Angelo

Elin Angelo er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun har bakgrunn fra det kulturskolerelaterte feltet som musiker, pedagog og forsker. Som musiker har hun hatt engasjementer i forsvarets musikk, symfoniorkester og prosjekter, som pedagog har hun erfaring fra kulturskole, grunnskole, videregående skole, barnehage, korps og kor. Hun har siden 2002 vært ansatt som musikkpedagog og forskerutdanner i lærerutdanningen, og underviser og veileder i dag i musikk- og kunstpedagogiske emner, forskningsmetode og vitenskapsteori på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud er dr. polit og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene er innenfor skoleutvikling, utdanningsledelse, tilpasset opplæring, inkludering og reformarbeid skolen. Et spesielt aktuelt tema innenfor forskning er læreres læring gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Forfatteren har publisert flere bøker og skrevet artikler bade nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte tema.

Brit Ågot Brøske

Brit Ågot Brøske er førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole (NMH). Brøske er utdannet organist og musikkpedagog. Hun har yrkeserfaring som organist, musikklærer i grunnskole og som kordirigent, og har siden 2009 vært tilsatt ved NMH. Brøske sin forskningsinteresse har vært rettet mot flerkulturell musikkutdanning særlig gjennom et musikkprosjekt blant palestinske flyktningbarn i Libanon, community music aktiviteter, musikklærerstudenters læringserfaringer fra praksisopplæring, samt utøvende musikkstudenters erfaringer fra ulike yrkessituasjoner. Brøske har vært medredaktør i antologiene Løft blikket – gjør en forskjell (2013) og Music teacher education as professional education (2012), begge utgitt ved Norges musikkhøgskole

Erlend Dehlin

Erlend Dehlin (erlend.dehlin@ntnu.no) er forsker og rådgiver, og arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Institutt for lærerutdanning. I sin ph.d. fra NTNU/IOT studerte Dehlin betydningen av improvisasjon i organisering og ledelse. Han har senere publisert innen organisasjonsteori, kunnskapsledelse, innovasjon, prosjektledelse og forskningsmetodologi, og er blant annet redaktør av boken Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Som forsker er Erlend opptatt av betydningen av medvirkning, estetikk og meningsdimensjonen i organisering og ledelse, med en spesiell interesse for utdanningsledelse. Han har en variert bakgrunn som foreleser innen ulike Executive Master programmer, og er dessuten ivrig amatørmusiker (bass).

Anne Berit Emstad

Anne Berit Emstad er førsteamanuensis i skoleledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Hennes doktorgrad dreide seg om ledelse og skolevurdering. Hun har bakgrunn som lærer, pedagogisk konsulent og regionkonsulent i oppvekstsektoren. Emstad underviser på master og ph.d.- nivå ved Program for lærerutdanning ved NTNU, og hennes forskningsfelt er knyttet til skoleutvikling, ledelse for læring, ledelse og nyutdannede lærere og ledelse innen det kulturskolerelaterte feltet.

Mari Ystanes Fjeldstad

Mari Ystanes Fjeldstad er fiolinlærer i Haugerud strykeorkester, Nittedal strykeorkester og Skedsmo musikk- og kulturskole. Hun har en spesiell interesse for gruppeundervisning og El Sistema-undervisning. Fjeldstad er masterstudent i musikkpedagogikk, fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Pia Skog Hagerup

Pia Skog Hagerup er stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU (NTNU), Institutt for lærerutdanning og forsker innen utdanningsledelse og skoleutvikling. I sin ph.d. gjør hun bruk av begrepsparet liberal og servil kunst som undersøkende perspektiv på utdanningsledelse. Øvrig forskningstematikk knyttes til skapende praksiser innen organisasjon, ledelse, læringsrom og utdanningsutvikling. Hagerup har tidligere arbeidet som skolefaglig rådgiver på kommunalt administrativt skoleeiernivå. Hennes utdanningsbakgrunn inkluderer en BA fra Kunstakademiet ved NTNU hvor deler av studiet ble gjennomført ved Liverpool Hope University. I tillegg har Hagerup en MBA fra Copenhagen Business School rettet mot kunnskapsledelse og innovasjon. Hagerup arbeider også med visuell kunst og er medlem av Norske billedkunstnere.

Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Norges musikkhøgskole og har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå som fløytelærer i kulturskoler og musikklærer i grunnskolen, og har tidligere også jobbet innenfor det frivillige musikklivet som dirigent for diverse korps. Fra 2013-2017 var hun stipendiat ved Norges musikkhøgskole og jobbet med en doktorgrad om kulturskolen og musikklæreres profesjonsidentitet. Hun har hatt studieopphold i USA og Tyskland, og har bodd og jobbet i England og Sør-Afrika.

Lise Lundh

Lise Lundh er cand.polit i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og Master of Arts i Ethnomusicology fra The Queen/s University of Belfast. Lundh er seniorrådgiver for forskning og utvikling i Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene), og for tiden doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, finansiert av Norges forskningsråd. Hun var medredaktør i boken Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. I tillegg til ulike perspektiver på inkludering og elevmiljø, har hun skrevet om tradisjonsmusikk i Nord-Irland.

Sidsel Karlsen

Sidsel Karlsen er professor i musikkpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i Helsinki. Hun er utdannet faglærer i musikk, vokalpedagog og sanger, og har en doktorgrad i musikkpedagogikk fra Musikhøgskolan i Pitea, Luleå tekniska universitet. Sidsel har publisert en rekke artikler i internasjonale forskningstidsskrifter, og har også bidratt med kapitler til mange internasjonale antologier og handbøker, så som Handbook of musikal identities, The Oxford handbook of music making and leisure og The Routledge international handbook of intercultural arts research. Det faglige interessefeltet hennes dekker blant annet flerkulturell musikkpedagogikk, spennet mellom uformelle og formelle musikalske læringsarenaer, samt den sosiale og kulturelle betydningen av musikkfestivaler.

Anders Rønningen

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Sørost-Norge og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han har en ph.d. fra Norges musikkhøgskole og har i sitt forsknings- og utviklingsarbeid hatt særlig interesse for flerkulturelle problemstillinger. Siden 2015 har han som rådgiver i Norsk kulturskoleråd hatt nær kontakt med kulturskolefeltet gjennom veilednings- og utviklingsarbeid. Han er også aktiv musiker og komponist.

Rut Jorunn Rønning

Rut Jorunn Rønning arbeider som rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Hun har Bachelor of Music fra Norges musikkhøgskole (NMH), samt at hun har tatt emner innen prosjektledelse og kulturledelse ved BI og NMH. Hun har jobbet som profesjonell musiker i Norge, Tyskland og Argentina i perioden 1995-2003. Hun har bred erfaring fra kulturskolefeltet, blant annet som lærer, prosjektleder og rektor. Gjennom sitt arbeid i Norsk kulturskoleråd, har hun arbeidet mye med kulturskoleutvikling, blant annet som leder av IRIS-prosjektet, et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, og som prosjektleder av El Sistema Norden, som er støttet av Nordisk kulturfond. Hun hadde også ansvar for Kulturskolerådets høringsprosess fase 1 fagplanpiloten, 2015-2016.

Ellen Mikalsen Stabell

Ellen Mikalsen Stabell er utdannet musikkpedagog og pianist, med bachelor- og mastergrad fra Norges musikkhøgskole (NMH). Hennes pågående doktorgradsprosjekt omhandler læringskulturer på klassiske talentutviklingsprogram for unge musikere. Hun har jobbet som pianolærer i mange ar ved ulike musikkskoler, og også undervist i musikkdidaktikk ved NMH. Stabell jobber nå som rådgiver ved NMHs Center of Excellence in Music Performance Education.

Andreas Viken

Andreas Viken er frilans musiker, musikkpedagog og translatør i Trondheim, og han tar mastergrad i kunstfagdidaktikk (fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Viken har uttrykt interesse for kulturskoleutvikling via deltakelse i forskningsnettverket IRISforsk, et påbegynt forskningsprosjekt knyttet til Trondheimspyramiden, gjennomføring av et FoU-prosjekt om Trondheimspyramiden, debattuttalelser i media og et masterprosjekt som tar for seg den nye rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning.

Inger Anne Westby

Inger Anne Westby har vært ansatt som førstelektor i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole siden 2000. Westby er utdannet musikklærer fra Høgskolen i Bergen og har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært regionmusiker, musikklærer i grunnskole og kulturskole, rektor i kulturskole, fagkonsulent i skole- og oppvekstetat og direktor i Norsk kulturskoleråd. På Norges musikkhøgskole underviser og veileder hun i generell fagdidaktikk og ledelse. Hennes forskningsinteresse retter seg inn mot praksisfeltet; kulturskole, grunnskole og det frivillige kulturlivet.

Cover Image
Published
September 25, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202550028

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202579906

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202579920

Details about the available publication format: XML

XML
9788202579913