Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning

Volume editors:
Marte Feiring, Truls I. Juritzen, Ingrid Ruud Knutsen, Kristian Larsen
Chapter authors:
Stine Willum Adrian, Gudrun Brottveit, Jorunn Andrea Brænd, Marte Feiring, Truls I. Juritzen, Ingrid Ruud Knutsen, Veslemøy Egede-Nissen, Ingrid Femdal, Ida Heiaas, Anette Lykke Hindhede, Karin Højbjerg, Kristian Larsen, Søren Gytz Olesen, Per Koren Solvang, Lene Tanggaard

Synopsis

Faglig kritikk og refleksjon er viktige elementer i all helsefaglig praksis og kunnskapsutvikling. Denne antologien presenterer et bredt spekter av kritiske perspektiver på helsetjenester og helsevitenskap, i hensikt å utfordre og oppfordre leseren til kritisk refleksjon.

Vektleggingen av evidensbasert praksis kan forstås som en kritikk av at helsearbeid i for liten grad har vært basert på det nyeste av vitenskapelig dokumentert kunnskap. Den økende betydningen som tillegges brukermedvirkning i behandling, tjenesteutforming og forskning, kan i stor grad sees som resultatet av årtier med kritikk av paternalistiske og egenrådige profesjoner. På samme måten kan satsing på folkehelse og forebygging forstås som en kritikk av et sykdomsfokusert helsevesen som agerer først når sykdom og skade er et faktum, i stedet for å forebygge. Evidensbasert praksis, brukermedvirkning og folkehelsearbeid kan dermed framstå som hardt tilkjempede, vellykkede og ønskelige resultater av kritisk vitenskapelig virksomhet. Så hva er da meningen med å utsette slike «opplagte goder» for enda mer kritikk? Med denne antologien vil vi demonstrere hvorfor vi kontinuerlig trenger å utfordre det vi tar for gitt, og vise med eksempler hvordan dette kan gjøres.

Målgruppen for boken er forskere og undervisere i helsefaglige temaer, samt studenter ved PhD- og masterutdanninger. Enhver profesjonsutøver i helse- og sosialfag vil også ha utbytte av å lese boken.

Synopsis

Professional criticism and reflection are important elements in both practice and innovation within the health sciences. This anthology presents a wide range of critical perspectives on health care and health science aimed at challenging and encouraging the reader to critical reflection.

The emphasis on evidence-based practice can be understood as a critique of the insufficient extent to which health work has been based on the latest scientific findings. The increasing importance of user involvement in treatment, service design and research can largely be seen as the result of decades of criticism of paternalistism and self-interest within the professions. In the same way, commitment to public health and preventive care can be understood as a critique of a disease-focused healthcare system that is only engaged once disease and/or injury are present, rather than preventing them. Evidence-based practice, user involvement and public health work can thus appear as hard-fought and desirable results of critical scientific activity. So why subject such "obvious benefits" to even more criticism? With this anthology we will demonstrate why we continually need to challenge what we take for granted, and show with examples how this can be done.

The target audience for the book is researchers and educators in various health sciences, as well as students at the Masters degree and PhD levels. Professional practitioners will also find this book of interest.

Author Biographies

Stine Willum Adrian

Stine Willum Adrian er lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet i København. Hun har doktorgrad i filosofi fra Tema Genus ved Linköpings Universitet, hvor hun har spesialisert seg i feministiske vitenskaps- og teknologistudier. Hun har gjennom en årrekke beskjeftiget seg etnografisk med nyere produksjonsteknologier i Danmark og Sverige.

Gudrun Brottveit

Gudrun Brottveit er utdannet barnevernspedagog og kriminolog med doktorgrad innenfor kriminologi/barnevernsfeltet. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskning er knyttet til fengsel/kriminalomsomsorg, helse- og sosialfagenes kunnskapsforståelse der sentrale temaer er profesjonelle praksiser, subjektonotologi og kroppsfenomenologi.

Jorunn Andrea Brænd

Jorunn Andrea Brænd er utdannet sykepleier med doktorgrad i helsevitenskap. Hun har forsket på pasientens kår, sykepleie og nærhetsetikk når økonomisk rasjonalitet endrer sykehusdriften. Brænd arbeider i dag som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Marte Feiring

Marte Feiring er utdannet ergoterapeut og sosiolog (PhD) og har forsket mye på den historiske utviklingen av rehabilitering som kunnskapsfelt både i Norge og i Danmark. Hun gjennomført studier av en rekke ulike helse- og velferdstjenester; og arbeider i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Masterprogrammet i rehabilitering og habilitering, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Truls I. Juritzen

Truls I. Juritzen har skrevet sin doktorgrad om temaet «makt i relasjonen mellom helsearbeider og pasient/bruker». Han var i perioden 2013-2016 i en postdoktorstilling ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo i et NFR finansiert prosjekt i regi av CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services) og er nå førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen har doktorgrad innenfor temaet «diskurs, overvekt og empowerment» og har avsluttet en postdoktorstilling i et EU-prosjekt omhandlende nettverksperspektiver og kronisk sykdom ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Veslemøy Egede-Nissen

Veslemøy Egede-Nissen er førstelektor ved fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har blant annet forsket på demensproblematikk relatert til den syke gamle. I denne sammenheng er spørsmål angående kvalitet i omsorgspraksis i avdelinger for personer med demens særlig vektlagt. Hun har dessuten arbeidet med problemstillinger angående forholdet mellom teori og praksis i sykepleierutdanning.

Ingrid Femdal

Ingrid Femdal er psykiatrisk sykepleier og stipendiat ved Høgskolen i Østfold/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim). Doktorgradsarbeidet handler om makt i relasjoner mellom brukere og helsearbeidere i psykisk helsetjeneste i kommunen.

Ida Heiaas

Ida Heiaas er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo (2012). Hun er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning tar for seg kjønn og identitet i pasienters narrativer om hverdagen i etterkant av en traumatisk ulykke.

Anette Lykke Hindhede

Anette Lykke Hindhede har skrevet sin doktorgrad innenfor sosiologiske og pedagogiske emner i relasjon til helse, kropp, profesjoner og rehabilitering. Hun er lektor på Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi.

Karin Højbjerg

Karin Højbjerg er utdannet sykepleier og cand. mag i pedagogikk fra Københavns Universitet i 2003. Hun har disputert på en avhandling innen temaet «professionspædagogiske praksisformer». Hun er i dag ansatt som lektor ved Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi i København.

Kristian Larsen

Kristian Larsen er professor og har i sin forskerutdannelse arbeidet innen sosiologiske og pedagogiske emner. Han er professor 2 ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har sin hovedstilling ved Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi i København.

Søren Gytz Olesen

Søren Gytz Olesen er utdannet cand.pæd. fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddanelse (DPU) samt ph.d i uddannelsesvidenskab fra Københavns Universitet. Han er ansatt som seminarierektor og forskningsdirektør ved University College VIA fra 2006–2014, og har etter dette arbeidet som projektforsker ved henholdsvis Aalborg Universitet og University College Nordjylland med særlig fokus på profesjonsforskning.

Per Koren Solvang

Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved Masterprogrammet i rehabilitering og habilitering, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus. Solvang har forsket på temaer innenfor identitetsforståelser, funksjonshemning og profesjonelt arbeid i helse og rehabilitering.

Lene Tanggaard

Lene Tanggaard er utdannet psykolog fra Aarhus Universitet (2000) og har en ph.d. fra Aalborg Universitet i 2005. Hun er ansatt som professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Hun er forskningsleder for Center for Kvalitative Studier og The International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC), hvor hun er forskningsgruppeleder for 30 forskere. Lene er videre redaktørfor International Journal of Qualitative Studies in Education.

Cover Image
Published
July 31, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202550318

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202570095

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202570101

Details about the available publication format: XML

XML
9788202570118