Kulturskolen som inkluderende kraft: Perspektiver fra forskning til forandring

Volume editors:
Anders Rønningen, Kim Boeskov, Boel Christensen-Scheel, Ylva Hofvander Trulsson
Chapter authors:
Kim Boeskov, Irene Kinunda Afriyie, Sofia Cedervall, Carrie Danielson, Kerstin Grip, Anne-Lise Heide, Finn Holst, Cecilia Jeppsson, Anne Jordhus-Lier, Camilla Kvaal, Kristine Ringsager, Hildegunn Marie Tønnesen Seip, Johannes Frandsen Skjelbo, Ketil Thor Thorgersen, Eva Österlind

Synopsis

Tilgjengelighet til kunst og kulturaktivitet er et tema med økende oppmerksomhet. De fleste kommuner i de skandinaviske landene har musikk- og kulturskoler som tilbyr opplæring og opplevelser i og gjennom kunst- og kulturfag for barn og unge. Men kulturskoleelevene avspeiler ikke samfunnet rundt, for størstedelen av de barn og unge som faktisk bruker kulturskolene kommer fra middelklassehjem og har godt utdannede foreldre. Det er derfor et økende og helt nødvendig søkelys på hvordan kulturskolene kan nå nye målgrupper og sikre en bedre representasjon.  

Utviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) hadde dette søkelyset. I denne antologien finnes ni selvstendige fagfellevurderte forskningsartikler med tematikk som er relevant for å kunne utvikle dette potensialet videre. Boken passer for både forskere, studenter eller lærere tilknyttet det kunstfagdidaktiske utdanningsfeltet, men også kulturskoleledere, lærere og andre som interesserer seg for hvordan kulturskolen kan bli en inkluderende kraft. 

Author Biographies

Anders Rønningen

Anders Rønningen er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans doktorgradsarbeid fra 2016 handlet om flerkulturelle perspektiver på lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole. Han ledet arbeidet med KIL-forsk, og arbeider mye i skjæringspunktet mellom kulturskolefeltet og forsknings- og utdanningsmiljøene i universitet- og høgskolesektoren. Han har arbeidet mange år på Madagaskar, og er aktivt utøvende musiker og komponist. Hans forskningsinteresser er særlig innenfor etnomusikologi, kulturelt mangfold og i den senere tiden også kulturskole. 

Kim Boeskov

Kim Boeskov er adjunkt på Rytmisk Musikkonservatorium, København, hvor han underviser og forsker i musikkpedagogikk. I sin forskning har han særlig fokus på musikkdeltakelsens sosiale betydning, som han blant annet har utforsket gjennom feltarbeid i et musikkprosjekt for palestinske flyktninger i Libanon. Boeskov har vært ansvarlig for evalueringen av Grib Engagementet, som er et utviklingsprosjekt for musikk- og kulturskolesektoren. Prosjektet ble satt i gang av Kulturministeriet i Danmark, og hadde som formål å skape nye formater og samarbeider på tvers av institusjoner som gir flere barn og unge adgang og lyst til deltakelse i kunstneriske aktiviteter. Prosjektet ble avsluttet i desember 2022. 

Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel er professor i estetikk og kunstformidling, og dekan ved avdeling Kunst og Håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en ph.d. i nyere kunst- og performanceteori, og hennes kompetanseområde er vidt knyttet til kunstens erfaringsskapende, sosiale og didaktiske muligheter. Hun har også arbeidet med mer eksplisitt politiske og miljøorienterte prosjekter i en kunstformidlingskontekst og har museumsformidling særlig interessefelt.

Ylva Hofvander Trulsson

Professor Ylva Hofvander Trulsson (docent i musikpedagogik, inriktning migration) arbetar vid Stockholms konstnärliga högskola i Sverige som ansvarig för pedagogisk utveckling. Hon var tills nyligen chef för institutionen för danspedagogik och dessförinnan vice dekanus för forskning, vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, Sverige.

Hennes forskning fokuserar på perspektiv kring social mobilitet, klass mobilitet och klassåterresor genom fostran i konstnärlig lärande. Hennes studier har fokuserat föräldrars val, barnens syn på styrning och disciplin, migrationen påverkan på familjers strategier med social rörlighet. Ylva har varit gästforskare vid Hedmark University College i Norge och postdoc vid Faculty of Education, University of Cambridge, Storbritannien.

Irene Kinunda Afriyie

Irene Kinunda Afriyie er samfunnsdebattant og aktøransvarlig i stiftelsen Fargespill. Hun er også fast spaltist i Bergens Tidende. Hun er en ærlig og uredd stemme i samfunnsdebatten som skildrer vanskelige emner med humor og alvor. Hun leverte i 2018 sin masteroppgave ved NLA Høgskolen, der hun kartla flerkulturelle kvinner i ledende posisjoner.

Sofia Cedervall

Sofia Cedervall er lektor i de estetiske emnenes didaktikk, med spesialisering i drama, og er adjunkt i estetiske læreprosesser ved Stockholms universitet. Hun underviser i drama i førskolelærer- og lærerutdanningen og holder frittstående kurs og utdanning for blivende kulturskole- og dramapedagoger. Hun sitter i styret for Kulturskolerådet, der hun tidligere også har arbeidet med nasjonale prosjekt om barn og unges innflytelse og deltakelse. Cedervalls forskningsinteresser omfatter først og fremst drama, lederskap, samvirket mellom kultur og skole og kulturskole. I tillegg til et stort engasjement for dramafagets utvikling har hun også et stort engasjement for musikk, særlig alle barns rett og mulighet til å uttrykke seg gjennom sang. 

Carrie Danielson

Carrie Danielson er postdoktor i nordiske folkelivsstudier (Nordic folklife) ved Center for the Study of Upper Midwestern Cultures, University of Wisconsin-Madison. Hun har en ph.d. i etnomusikkvitenskap fra Florida State University. Hun forsker på barns musikk og dans, samt musikk og migrasjon, omsorgsteori (care theory) og anvendt etnomusikkvitenskap. Hennes pågående forskningsprosjekter handler om musikkpraksiser hos unge syriske og afghanske flyktninger i Sverige, kulturell-inklusiv pedagogikk i svenske kulturskoler og skandinavisk-amerikanske ungdomskulturer i USA.

Kerstin Grip

Kerstin Grip er autorisert dramapedagog og filosofie magister (fil.mag.) i matematikk. Hun er teaterpedagog på Kulturskolan Huddinge og har tidligere undervist blivende dramapedagoger på Stockholms universitet, samt undervist i drama i skolen gjennom ulike prosjekt.

Anne-Lise Heide

Anne-Lise Heide er førstelektor i musikk på Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes forskningsområde omfatter estetiske læringsprosesser, inkludering og mangfold, tverrfaglighet og kunstfag og helse. Hennes forskningområder er først og fremst innen grunnskolelærerutdanning, men hun har også interessefelt i krysningspunktet grunnskole–kulturskole. I tillegg til musikk har Heide også drama i fagfeltet, og flere av hennes forskningsprosjekt har en tverrfaglig tilnærming. Hun er leder for flere pågående utviklingsprosjekt ved NTNU som omhandler estetiske læreprosesser, både videreutdanningskurs for lærere og i grunnskolelærerutdanningen. 

Finn Holst

Finn Holst er ph.d. i musikkpedagogikk og underviser på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse / Aarhus Universitet (Campus Emdrup, København) på kandidatutdannelsen i didaktikk/musikkpedagogikk. Han har bakgrunn som musiker, musikkskolelærer, grunnskolelærer, lærerutdanner og lærer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Holsts primære forskningsinteresse er musikklærerkompetanse og samarbeid folkeskole–musikkskole.

Cecilia Jeppsson

Cecilia Jeppsson er lektor ved Högskolan i Halmstad der hun underviser i førskolelærer- og lærerutdanninger. Cecilia har bakgrunn som kulturskolelærer i blant annet treblåseinstrument og ensemble og hennes forskningsinteresse er knyttet til kulturskolen, mangfoldig deltakelse og samarbeidet mellom kulturskolen og andre institusjoner. Hennes avhandling heter Rörlig och stabil, bred och spetsig. Kulturell reproduktion och breddat deltagande i den svenska kulturskolan. Avhandlingens resultat viser at den typiske kulturskoleeleven er en svenskfødt jente med foreldre med høyere utdanning og tegner et bilde av hvordan kulturskolelærere og -sjefer forholder seg til dette og til utfordringen om å få til mangfoldig deltakelse i kulturskolen. 

Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier er førsteamanuensis i musikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har inntil nylig vært postdoktor i forskningsprosjektet DYNAMUS (The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state), støttet av Norges forskningsråd. Her har hun forsket på musikkfaget i kulturskolen; hva slags musikk det undervises i, hvem eller hva som bestemmer innholdet og hvilke følger dette har for inkludering og ekskludering. Jordhus-Lier er utdannet musikklærer og fløytist, med ph.d. fra 2018 om profesjonsidentitet til musikklærere i kulturskolen. Hun jobber også som fløytelærer i Lillestrøm kulturskole, og har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen og som dirigent for skole- og amatørkorps. Forskningsinteressene hennes omfatter kulturskolen, musikklæreridentitet, inkludering og mangfold, profesjonsteori, diskursteori og sosiologi.

Camilla Kvaal

Camilla Kvaal er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen grunnskole- og faglærerutdanning i musikk og på doktorgradsprogrammet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Hun er medlem i forskergruppa Kulturorientert musikkpedagogikk, og forskningsinteressene favner blant annet filosofiske perspektiver på musikk og musikkpedagogikk i tillegg til interkulturelle og frigjøringspedagogiske praksiser. Kvaal disputerte i 2018 med avhandlingen Kryssende musikkopplevelser: En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis. Denne var basert på en feltstudie utført hos Fargespill i Bergen i 2014–2015. 

Kristine Ringsager

Kristine Ringsager er musikkantropolog og lektor ved Institut for Kunst-og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. I sin forskning fokuserer hun særlig på musikklivets rasialiserende og kjønnede kulturer og infrastrukturer, samt på bruken av musikk i sosiale forandringsprosesser. Hun har blant annet gjort feltarbeid blant rasialt minoriserte rappere i Danmark, blant kurdiske musikere i Tyrkia og på forskjellige danske musikkinstitusjoner som arbeider for fellesskap på tvers av befolkningsgrupper. Hun har også kuratert konserter med samme formål. For tiden er hun prosjektleder i det kollektive forskningsprosjektet Gendering Music Matter, som tar utgangspunkt i etnografi for å fokusere på mekanismene som fremmer eller hemmer lik deltakelse for profesjonsutøvere i dansk populærmusikkindustri.  

Hildegunn Marie Tønnesen Seip

Hildegunn Marie Tønnessen Seip er førsteamanuensis i psykologi og interkulturelle studier ved Ansgar høyskole i Kristiansand. Hun har en ph.d. i kultur- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo (2020), hvor hun skrev om deltakelse, kreativitet og identitetsutvikling i musikkprosjektet Fargespill. Hun har tidligere publisert artikler om flerspråklighet og integrering, samt om korsang og dans som ressurser for fellesskap og vekst i ulike religiøse og kulturelle sammenhenger.

Johannes Frandsen Skjelbo

Johannes Frandsen Skjelbo er ph.d. i musikkantropologi fra Københavns Universitet, hvor han siden har vært ansatt blant annet som ekstern lektor og forskningsassistent. Han er frilans musikkpedagog, musiker, konsulent og musikkforsker. Som forsker er Johannes særlig interessert i hverdagens musikk blant unge med innvandrerbakgrunn og blant unge i sosialt utsatte områder. Et viktig fokusområde er musikk som sosial teknologi og musikkteknologi som verktøy til å utvikle inkluderende musikkundervisning og musikalske fellesskap. Med en dobbeltrolle som aktiv musikkunderviser og forsker har han bidratt til en rekke utgivelser og utviklingsprosjekt, blant annet i samarbeid med Rytmisk Musikkonservatorium i København og Brøndby Kommunale Musik- og Ungdomsskole.

Ketil Thor Thorgersen

Ketil Thor Thorgersen disputerte med avhandlingen Music from the Backyard ved Hagström’s Music Education i Piteå 2009. Avhandlingen handlet om en forløper / parallell virksomhet til den svenske kommunale musikkskolen: kommersielle musikkskoler med kopling til ulike instrument-/musikkforretninger. Thor Thorgersens forskningsinteresse omfatter musikklæring utenfor de obligatoriske og læreplanstyrte institusjonene, og han har skrevet om læring i sjangere som black metal, country og hip hop, samt om bruken av digital teknikk og om musikkfilosofiske spørsmål. Han er også sjefredaktør og grunnlegger av European Journal of Philosophy in Arts Education (EJPAE).

Eva Österlind

Eva Österlind er professor i drama med didaktisk spesialisering ved Stockholms universitet, hvor hun også er ansvarlig for en ettårig masterutdanning i drama og anvendt teater. Hun underviser i drama i lærerutdanningen og i videreutdanning av universitetslærere, leder frittstående dramakurs og veileder doktorander i drama. Hennes forskningsinteresser inkluderer dramafagets forutsetninger og potensial for undervisning og læring, dramapedagogisk lederskap og drama i undervisning om bærekraftig utvikling; et tema hun også arbeider med som leder for et forskningsprosjekt finansiert av Vetenskapsrådet. Åtte europeiske land deltar i prosjektet. Hun brenner også for alle barns rett til kultur i skolen og rett til kulturskole, uavhengig av sosial bakgrunn. 

Cover Image
Published
May 11, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652326

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202807849

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202807832

Details about the available publication format: XML

XML
9788202807856

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202799670