Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten

Volume editors:
Marit Mjøs, Siv Hillesøy, Vegard Moen, Stein Erik Ohna
Chapter authors:
Marit Mjøs, Siv Hillesøy, Vegard Moen, Stein Erik Ohna, Christine Holtar Arnholt, Marion Stava Bjørgan, Peder Haug, Lotte Hedegaard-Sørensen, Simona Jonassen, Anne Martens Meyer, Kristian Øen

Synopsis

Denne antologien utgjør hovedrapporten etter et tre-årig innovasjonsprosjekt som har hatt hovedfokus på samarbeidet mellom barnehage/skole og PP-tjenesten, og etablering av et samarbeid der man i fellesskap utvikler kompetanse for inkluderende praksis.

Forskere ved NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped har gått inn i et partnerskap der man både har støttet de ulike innovasjonsprosessene og fulgt prosessene gjennom datainnsamling og analyse. Slik samsvarer dette innovasjonsprosjektet på flere måter med profilen i den nasjonale strategien Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som er iverksatt i løpet av prosjektperioden. Erfaringene som presenteres i antologien vil derfor være relevante og aktuelle både for aktører i universitets- og høgkolesektoren og i kommunene.

 

Synopsis in English

This anthology constitutes the primary report resulting from a three-year innovation project in which the main focus has been on collaboration between preschools and primary schools, and the ‘PP-tjeneste’ (pedagogisk-psykologisk tjeneste, a public service that assists in evaluation of children with special educational and/or psychological needs and helps those working in the educational setting make appropriate accommodations for those needs), and establishing a program in which they jointly develop their competence regarding inclusivity.

Researchers from NLA University College, the University of Stavanger and Statped (a national service for special needs education) have formed a partnership to support a range of innovation processes as well as track their progress through data collection and analysis, and thereby respond to the profile set forth in the national strategy, ‘Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis’ (Enhancements in special pedagogic and inclusive practices), initiated during the project period. The experiences presented in this anthology will therefore be relevant and of interest to many in both the higher educational sector and the municipalities.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Marit Mjøs

Marit Mjøs er lærer og spesialpedagog med mangeårig undervisnings-, veileder- og ledererfaring fra spesialskole og kompetansesenter. Fra 2014 har hun som førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen arbeidet med spesialpedagogikk innen bachelor- og masterutdanning, og videreutdanning for PP-tjeneste, lærere og skoleledere med hovedfokus på inkludering og innovasjon. Ledelsen av SUKIP-prosjektet kan sees som en oppfølging av hennes PhD-arbeid om spesialpedagogikkens rolle når det gjelder inkludering og tilpasset opplæring for alle elever, der forholdet mellom det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske sees i sammenheng.

Siv Hillesøy

Siv Hillesøy er seniorrådgiver ved avdeling for fagstrategi og kunnskapsmegling ved Statped. Hun er utdannet barnehagelærer og har en doktorgrad i utdanningsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap i barnehager og hvordan de voksne som er rundt barna kan legge til rette for slik deltakelse. Hun har inngått i forskergruppen i SUKIP-prosjektet og har vært særlig involvert i et av barnehageprosjektene.

Vegard Moen

Vegard Moen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i spesialpedagogikk med særlig vekt på organisasjons- og utviklingsarbeid i kommunesektoren. Pågående forskningsområder er spesialpedagogisk kunnskapsutvikling og vilkår for tilpasset opplæring. Han har inngått i forskergruppen i SUKIP-prosjektet og har vært særlig involvert i innovasjonsarbeidet i en av skolene.

Stein Erik Ohna

Stein Erik Ohna er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Han underviser og veileder studenter ved master- og doktorgradsprogrammet. Forskningen er rettet mot spesialpedagogiske emner og inkluderende pedagogikk med et særlig fokus på vilkår for deltakelse i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Han har inngått i forskergruppen i SUKIP-prosjektet, og har i den forbindelse særlig fulgt innovasjonsarbeidet i en av barnehagene.

Christine Holtar Arnholt

Christine Holtar Arnholt er spesialpedagog og logoped og har hatt ulike roller i kommunal sektor de siste 13 årene. Hun var ansatt som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten mens SUKIP-prosjektet pågikk og fungerte som tjenestens representant i prosjektet. Arnholt har deltatt i flere interne utviklingsprosjekter som har til hensikt å styrke relasjoner og samarbeid mellom det spesialpedagogiske og det allmennpedagogiske feltet, blant annet i PP-tjenestens prosjekt «Tett på barnehager» og «Språkbyen».

Marion Stava Bjørgan

Marion Stava Bjørgan er pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten, med 10 års erfaring. Hun har master i Kultur-sosial- og samfunnspsykologi, og har et engasjement for PP-tjenestens muligheter innenfor organisasjonsutvikling og systemarbeid for å jobbe forebyggende og for inkludering. Hun har vært med på å utforme kommunens prosedyrer for tidlig intervensjon ved bekymringsfullt skolefravær, utviklet modellen SNT og skrevet en håndbok for skoler om temaet. Bjørgan har inngått i forskergruppen i SUKIP med rollen som kommunal prosjektleder. Hun er også leder for prosjektet «Tett på barnehager», som er en videreføring av SUKIP. 

Peder Haug

Peder Haug er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda. Han er utdannet Cand. Paed fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk fra Stockholm Universitet. Han har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking NTNU, Norges forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler om tema som gjelder barnehage, skole, lærerutdanning og spesialundervisning.

Lotte Hedegaard-Sørensen

Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor og Ph.D. i inkludering og spesialpedagogikk på Århus Universitet, Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse i Danmark. Hun har i en årrække forsket på læreres praksis og læreres faglige selvforståelse – i både allmenn- og spesialpedagogiske læringsmiljøer. Forskningstilgangen er etnografisk og kombinerer praksisnærhet med en interesse for samfunnsmessige, kulturelle og politiske rammer. I de senere år har hun vært opptatt av sammenhengen mellom undervisningen (også i fag) og inkludering og spesialpedagogikk og i den forbindelse om mulighetene for å inkludere elever i undervisningsutvikling. I SUKIP-prosjektet har Hedegaard-Sørensen vært ekstern ekspert i internasjonal referansegruppe.

Simona Jonassen

Simona Jonassen er leder i PP-tjenesten og har mange års erfaring som PP-rådgiver. Hun har en master i psykososiologi og har videreutdanning for ledere i PP-tjenesten. I sitt arbeid har hun vært opptatt av å fremme inkludering og en helhetlig tilnærming til barn og unge gjennom organisasjonsutvikling internt i PP-tjenesten, i skoler og barnehager, og i det kommunale systemet. I SUKIP-prosjektet har Jonassen vært kommunal prosjektleder og del av prosjektets forskergruppe.

Anne Martens Meyer

Anne Martens Meyer er spesialpedagog i kommunens spesialpedagogiske støttetjeneste. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, og jobber nå som utøvende spesialpedagog og som saksbehandler. I SUKIP-prosjektet har Meyer vært den spesialpedagogiske støttetjenestens representant i en av prosjektbarnehagene, og hun deltar nå i PP-tjenestens prosjekt «Tett på barnehager».

Kristian Øen

Kristian Øen er lærer og spesialpedagog med mange års erfaring fra grunnskolen, alternative opplæringstilbud og som seniorrådgiver i Statped. Øen jobber på NLA Høgskolen med oppgaver innen spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå. Han er også sterkt involvert i eksternt arbeid knyttet til de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling. Øen har som deltaker i forskergruppen vært særlig involvert i et av skoleprosjektene i SUKIP. I tillegg har han gjennomført et Ph.d.prosjekt innenfor SUKIP-prosjektet, der tematikken er «Inkludering i møte med utfordrende atferd».

Cover Image
Published
March 23, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202738815

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202794811

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202794804

Details about the available publication format: XML

XML
9788202794828

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202794835