Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis

Volume editor:
Njord Wegge
Chapter authors:
Stian Bones, Bernhard Chr. Caspari, Ola Kjørstad, Karen Frederikke Løvenskiold, Stine Mysager, Vegard Nicolaysen, Jørn Qviller, Øystein Solvang, Tor Ivar Strømmen, Ole Marius Tørrisplass, Njord Wegge

Synopsis

Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis presenterer ny norsk forskning på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon som bakteppe gir boken en unik innføring i militærmaktens rolle i regionen. Boken retter seg mot alle med interesse for forsvarspolitiske spørsmål.

Gjennom forskningsbidrag fra eksperter innen land-, sjø- og luftmilitære forhold gir Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis en helhetlig oversikt som vil være særlig relevant for studenter på våre tre krigsskoler, men også for studenter i fag som statsvitenskap og historie, samt forskere og praktikere innenfor feltet.

Boken har også som ambisjon å videreutvikle debattene om militærmaktens rolle i nordområdene og i Arktis, og bidra til økt forståelse av pågående utviklingstrekk innen forsvars- og sikkerhetspolitikken i nord.

Synopsis in English

Security Policy and Military Strength in the Arctic presents new Norwegian research in High North defence and security policy topics. Against the backdrop of today’s security situation, the book provides a unique introduction to the role military strength plays in the region. The book will be of interest to all those concerned with defence policy issues.

Through research contributions by experts in land, sea and air power conditions, Security Policy and Military Strength in the Arctic renders a comprehensive overview that will be especially relevant for students at the Norwegian military academies and others studying political science and history, as well as researchers and practitioners in the field.

An additional objective of the book is to advance the debate on the role of the military in the northern regions and the Arctic, and contribute to increasing awareness of ongoing developments in defence and security policy in the North.

Author Biographies

Stian Bones

Stian Bones er professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet. Mye av forskningen hans er knyttet til norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med vekt på Norges relasjoner til Sovjetunionen/Russland, til USA, og til de nordiske naboland. Bones arbeider også med tema som Norge under andre verdenskrig og polarpolitikk.

Bernhard Chr. Caspari

Bernhard Chr. Caspari arbeidet under utarbeidelsen av kapittelet som sikkerhetsrådgiver i Statsbygg. Han har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, hvor han skrev sin oppgave om Norges forståelse av hybride trusler. Han har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i forsvars- og sikkerhetsstudier fra Universidad Complutense de Madrid. Før studiene tjenestegjorde han i Forsvaret, og tjenestegjør nå i Heimevernets innsatsstyrke Varg.

Ola Kjørstad

Ola Kjørstad har bakgrunn fra det norske Forsvaret. Han er utdannet ved Krigsskolen og har en mastergrad (Mphil) i War Studies fra universitetet i Glasgow, med fordypning tysk offisersutdanning i mellomkrigstiden. Ola Kjørstad har jobbet i Hæren siden 1992. Han har også tjenestegjort to kontingenter i Afghanistan. Ola Kjørstad jobber nå som instruktør og veileder på Krigsskolen / Forsvarets høgskole. Her underviser han med hovedvekt på militærhistorie, doktrine og taktisk samvirke. I 2012 var han medforfatter av boka Løytnanten og krigen – operativt lederskap i strid (Fagbokforlaget).

Karen Frederikke Løvenskiold

Karen Frederikke Løvenskiold gikk ut fra Krigsskolen i 2021, hvor hun oppnådde en bachelorgrad i Militær landmakt og ledelse.

Stine Mysager

Stine Mysager gikk ut fra Krigsskolen i 2021 og har en bachelor i Militær landmakt og ledelse. Hun har tidligere studert Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en bacheloroppgave om bruken av tortur og vold i Abu Ghraib-fengselet under krigen i Irak 2003.

Vegard Nicolaysen

Vegard Nicolaysen arbeidet under utarbeidelsen av bokkapittelet som etterretningsanalytiker i Jegerbataljonen GSV (Garnisonen i Sør-Varanger). Han har en mastergrad i religion, etikk og samfunn fra Universitetet i Agder hvor han skrev sin masteroppgave om pro-russiske ytringer i sosiale medier i lys av konflikten i Ukraina. Vegard holder nå på med en masterutdanning i Intelligence and Security studies ved Brunel University i England. Før studiene tjenestegjorde han i Forsvaret og har tjenestegjort i to norske kontingenter i Afghanistan.

Jørn Qviller

Oberst Jørn Qviller er sjef for Finnmark landforsvar og har bakgrunn fra Hæren med et utall av operative stillinger fra inn og utland. Han har mastergrad fra både Forsvarets høgskole og Marine Corps University. Han har vært sjef for Grensevakten/GSV fra 2016–2019 før han var student på marinekorpsets School of Advanced Warfighting. Han var deretter instruktør i to år på marinekorpsets Command and Staff College, der han også hadde ansvaret for valgfaget Arctic Security and Cold Weather Operations. Jørn Qviller har publisert flere artikler i amerikanske og norske publikasjoner, samt for Institutt for forsvarsstudier.

Øystein Solvang

Øystein Solvang er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har en mastergrad i statsvitenskap fra UiT (2021). Solvang har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Krigsskolen/Forsvarets Høgskole og UiT.

Tor Ivar Strømmen

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen tenestegjer ved Sjøkrigsskolen / Forsvarets høgskole som hovudlærar i sjømakt og maritime operasjonar. Strømmen held for tida på med ei doktorgradsavhandling i sjømaktsteori for småstatar. Strømmen har 17 år operativ teneste i Sjøforsvaret og NATO. Han har mellom anna vore operasjonsromstyrar på MTB og fregatt. Han har også teneste som stabsoffiser i NATO si ståande maritime styrke (SNMG1) og har tre år som operasjonsoffiser for Sjøforsvaret (N3). Sidan 2014 har Strømmen vore ved Sjøkrigsskolen. Strømmen har ved sidan av si militære utdanning også mastergrad i sjøkrigshistorie og har vore involvert i ei rekkje forskingsprosjekt, nasjonalt og internasjonalt, relatert til sjømakt og strategi. Strømmen er ein mykje brukt ekspertkommentator i media og har ei omfattande forskingsformidling bak seg.

Ole Marius Tørrisplass

Ole Marius Tørrisplass er oberst i Luftforsvaret og sjef for operasjonsavdelingen ved Norsk luftoperasjonssenter på Reitan. Han har bakgrunn som jagerflyger og har erfaring fra både Forsvarets fellesoperative hovedkvarter og Forsvarsstaben. Tørrisplass har gjennom flere år studert og publisert arbeid relatert til norsk luftmakt og sikkerthetspolitikk, særlig knyttet til betydningen av F-35 anskaffelsen.

Njord Wegge

Njord Wegge er professor ved Krigsskolen / Forsvarets høgskole. Wegge avla sin doktorgrad om internasjonal politikk i Arktis ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2013 og har publisert en rekke vitenskapelige arbeider knyttet til internasjonal politikk og sikkerhet i Arktis, hybridkrig og etterretning. Wegge var høsten 2022 gjesteforsker og Chair of Arctic Security ved Marine Corps University, Quantico, USA. Han var også gjesteforsker til U.C. Berkeley, USA våren 2009. Wegge har tidligere arbeidet som seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Wegge leder i dag flere forskningsprosjekt knyttet til sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis.

Cover Image
Published
March 22, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202756086

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202799366

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202799359

Details about the available publication format: XML

XML
9788202799373

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202796952