Migrasjon og mobilitet – handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng

Volume editors:
Mariann Villa, Erik T. Valestrand, Johan Fredrik Rye
Chapter authors:
Mariann Villa, Erik T. Valestrand, Johan Fredrik Rye, Brita Bungum, Linda Dyrlid, Jorunn Kaasa, Bente Rasmussen, Marie Holm Slettebak, Jakub Stachowski, Ingvill Stuvøy, Turid Sætermo, Inga Sæther, Alexander Zahl-Thanem

Synopsis

Migrasjon og mobilitet former hverdagsliv og omgivelser for dem som flytter og reiser, og på de stedene det flyttes og reises til. Denne antologien viser noe av mangfoldet av perspektiver, teorier og metodologier som preger forskningen innen migrasjon og mobilitet.

Gjennom elleve kapitler belyser forfatterne internasjonal migrasjonsforskning og nasjonal flytte- og turismeforskning. Bidragene inkluderer empiriske studier av arbeidsinnvandrere og deres omsorgspraksis, marginalisering på arbeidsmarkedet og etterkommeres muligheter, innenlands sosial mobilitet, repromigrasjon og lokalsamfunns respons på og tilpasning til mobilitet. Boka tilbyr også en mer overordnet diskusjon om norsk integreringspolitikk og om metodologiske utfordringer og blindsoner i norsk migrasjonsforskning. Samlet sett er Migrasjon og mobilitet – handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng et bidrag til videre utvikling av forskningsfeltet migrasjon og mobilitet.

Boka retter seg mot alle med interesse for hvordan migrasjon og mobilitet studeres i norsk sammenheng, men særlig mot forskere på feltet og studenter i sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og andre samfunnsvitenskaper på høyskole- og universitetsnivå.

Migrasjon og mobilitet er redigert av Mariann Villa (professor i sosiologi, NTNU), Erik T. Valestrand (doktorgradsstipendiat i sosiologi, NTNU), og Johan Fredrik Rye (professor i sosiologi, NTNU).

 

Synopsis in English

Migration and mobility transform the daily lives and surroundings of those who travel and relocate, as well as the places they move from and to. This anthology presents some of the disparate perspectives, theories and methodologies that characterize research on migration and mobility.

Through the book’s eleven chapters the authors shed light on international research on migration and Norwegian research on transience and tourism. The contributions include empirical studies of immigrant workers and their welfare, marginalization in the job market and opportunities for successors, social mobility in the new country, repro-migration, and local community responses and adaptation to mobility. The book also provides a comprehensive discussion of Norwegian integration policy and methodological challenges and blind spots in Norwegian migration research. On the whole, Migration and Mobility – Actions, Patterns and Perceptions in the Context of Norway is a significant contribution to the advancement of research in these areas.

The book will be of interest to everyone concerned with the study of migration and mobility in Norway, but especially to researchers in the field and students of sociology, social anthropology, human geography and other social sciences at the higher educational level.

Migration and Mobility has been edited by Mariann Villa (professor of sociology, NTNU), Erik T. Valestrand (doctoral fellow in sociology, NTNU) and Johan Fredrik Rye (professor of sociology, NTNU).

Author Biographies

Mariann Villa

Mariann Villa er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes forskning og formidling har i hovedsak vært knyttet til urban-rural migrasjon, diskurser om bygda som bosted, lokalt kulturliv, fritidsbefolkning og skole i lokalsamfunn. Villa er medredaktør av blant annet boka Lokalsamfunn (Cappelen Damm Akademisk, 2016) og spesialnummeret «Rural schools and rural communities in times of centralization and rural–urban migration» i Journal of Rural Studies (2021).

Erik T. Valestrand

Erik T. Valestrand er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). I doktorgradsarbeidet analyserer han plattformmediert gig-arbeid i renholdsbransjen i Norge med utgangspunkt i begreper som arbeid, migrasjon, klasse og velferdsstat. Valestrand har tidligere publisert artikler innenfor arbeidsmarkedsorganisering og er aktiv i forskningsfelter innenfor ulikhet, migrasjon og digitalisering.

Johan Fredrik Rye

Johan Fredrik Rye er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han arbeider med problemstillinger knyttet til internasjonal migrasjon, arbeidsmarkeder og sosial ulikhet. Rye ledet forskningsprosjektet Global Labour in Rural Societies, som utforsket den økte arbeidsinnvandringen til Norge og andre vestlige samfunn (2017–2022), og har publisert en rekke artikler og redigerte bøker på feltet, blant annet International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (med Karen O’Reilly, Routledge, 2021). Rye har tidligere forsket på andre former migrasjon og mobilitet, spesielt innenlandsk ungdomsmigrasjon, fritidsmobilitet og rural-urban mobilitet.

Brita Bungum

Brita Bungum er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har forsket på en rekke tema innen norsk velferds- og familiepolitikk, som kontantstøtte, fedrekvote, barn og unges hverdagsliv, medborgerskap i skolen og betydninger av kjønn i arbeids- og familieliv. Bungum har de siste årene jobbet med et prosjekt om polske migrantfedre. Hun er medredaktør av blant annet boka Den norske modellen – internasjonalisering som utfordring og vitalisering (Fagbokforlaget, 2015).

Linda Dyrlid

Linda Dyrlid er sosialantropolog (ph.d.) og er ansatt som førstelektor ved Institutt for sosialt arbeid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har lang erfaring med undervisning og veiledning i emner som omhandler mangfold, mobilitet og arbeidsinkludering. Dyrlids forskningserfaring inkluderer temaer som migrasjon, transnasjonalisme, inkludering og marginalisering, og hennes siste publikasjon på feltet er «‘Det var Norge som var målet’. Polske migranters fortellinger om sted og tilhørighet», i boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn (Universitetsforlaget, 2021).

Jorunn Kaasa

Jorunn Kaasa er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun jobber med kvantitative studier av migrasjon og velferd i Norge, og skriver doktorgrad om innvandring og det norske arbeidsmarkedet. Kaasa har sammen med kollegaer bidratt med to kapitler om kvantitativ metode i boka En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (Cappelen Damm Akademisk, 2021).

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen er professor emeritus i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har publisert boka Nye kvinneliv – kvinner i menns organisasjoner (Ad Notam Gyldendal, 1990) og redigert boka Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet (Fagbokforlaget, 2007), begge sammen med Elin Kvande. Hun har bidratt i antologier om arbeidsorganisering av velferds- og kunnskapsorganisasjoner, og de siste årene også i studier av arbeidsinnvandrere i lakseindustrien. Rasmussen ble sammen med Kvande tildelt Neon-prisen 2022 for sin pionerinnsats med å bringe kjønnsperspektivet inn i norsk organisasjonsforskning, og Norsk sosiologforenings hederspris 2023 for sitt omfattende arbeid og bidrag til å endre forståelser av arbeids- og organisasjonsliv i lys av kjønn, likestilling og mangfold.

Marie Holm Slettebak

Marie Holm Slettebak er postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun forsker på migrasjon, mobilitet, arbeidsmarked og ulikhet, og flere av publikasjonene er samlet i doktoravhandlingen Labour migration to rural Norway (NTNU, 2022). Slettebak har også sammen med kollegaer bidratt med to kapitler om kvantitativ metode i boka En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (Cappelen Damm Akademisk, 2021).

Jakub Stachowski

Jakub Stachowski er postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han forsker på tematikker knyttet til migrasjon og mobilitet, integrering, arbeidsinnvandring og lokalsamfunn. Stachowski har flere publikasjoner på feltet, blant annet doktoravhandlingen To be or to belong? Processes of (g)localised integration among Polish migrants in rural Norway (NTNU, 2021).

Ingvill Stuvøy

Ingvill Stuvøy er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes primære forskningsinteresser er assistert og transnasjonal reproduksjon, teknologi og økonomi, og ulikhet og velferd. Stuvøy har publisert en rekke artikler om transnasjonal surrogati og norsk biopolitikk i både internasjonale og norske tidsskrift og antologier. Hun har undervist og veiledet på bachelor- og master i sosiologi, og er en av redaktørene av boka En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (Cappelen Damm Akademisk, 2021).

Turid Sætermo

Turid Sætermo er sosialantropolog (ph.d.), seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og førsteamanuensis II ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun forsker på tematikker knyttet til migrasjon, integrering, mangfold og tilhørighet. Sætermo er medredaktør av boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn (Universitetsforlaget, 2021).

Inga Sæther

Inga Sæther er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Sæther skrev sin mastergrad om polsk arbeidsinnvandring til fiskeindustrien, og er i dag tilknyttet prosjektet Global Labour in Rural Societies (NTNU) hvor hun forsker på sesonginnvandring til det norske landbruket.

Alexander Zahl-Thanem

Alexander Zahl-Thanem er forsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Han er også stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I sitt doktorgradsarbeid bruker han registerdata for å analysere sosial og geografisk ulikhet i utdanning og arbeidsliv blant ungdom og unge voksne i Norge. Zahl-Thanem har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift innenfor bygdesosiologi, inkludert innvandring, helse, landbruk og kvantitativ metode.

Cover Image
Published
April 12, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202755409

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202796099

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202796105

Details about the available publication format: XML

XML
9788202796112

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202796129