Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500-2020

Volume editor:
Frank Meyer
Chapter authors:
Frank Meyer, Knut Dørum, Karl Ragnar Gjertsen, Alf Kjetil Igland, Harald Rinde, Bjørg Seland, Dagfinn H. Svanøe, Marianne Tønnessen

Synopsis

Agder var og er et viktig industri- og arbeiderfylke. Var det ikke i Arendal at Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet? Er det ikke slik at en rekke taleføre agitatorer, ideologer og strateger kommer fra Sørlandet? Går det ikke gjetord om at Kristiansand er det nye Houston? Denne boka vil bidra til å hente fram fra glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder. Åtte forfattere tar oss med gjennom arbeidslivet på Sørlandet mellom 1500 og 2020.

Historia om industrielt arbeid på Sørlandet er stolt og variert: Det var skipsbygging og jernverksdrift, dampmaskiner og mekaniske verksteder, tekstilindustri, bryggerier og bakerier før 1900. Omkring århundreskiftet fikk landsdelens store arbeidsplasser innen treforedlingen og den elektrometallurgiske industrien. På 1900-tallet ble disse supplert med mange små og mellomstore bedrifter. Og i den seneste tida kom enda en tilvekst, med industrielt arbeid i fartøysbygging og oljeindustrien.

Denne antologien tar for seg historia om arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelsen og dreier seg også om utfordringer, konflikter og samarbeid. Som flere av bidragene i boka viser, hendte det at Sørlandets underklasse tok kraftig til motmæle mot øvrighet og arbeidsgivere.

Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder har ikke bare ei fortid, men også ei samtid. To av bidragene kaster lys på dagsaktuelle emner som arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen og fagforeningsarbeid på Agder. Kapitlene i boka er aktuelle for både forskere og lekfolk, ikke minst fra arbeiderbevegelsen, fra Agder og andre landsdeler.

Author Biographies

Frank Meyer

Frank Meyer (født 1964), dr.phil. og dr.art., er historiker og forsker ved Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand. Han var professor ved Høgskolen i Oslo 2003–2012, leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2011–2018 og har særlig skrevet om samfunnshistorie etter 1800. 

Knut Dørum

Knut Dørum (født 1969) er dr. phil og professor i eldre og nyere historie ved Universitetet i Agder. Han har skrevet om statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, samt agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa. 

Karl Ragnar Gjertsen

Karl Ragnar Gjertsen (født 1948) er mag.art., etnolog og kulturhistoriker, tidligere konservator ved Aust-Agder museum og arkiv, styreleder i Fortidsminneforeningen avdeling Agder. 

Alf Kjetil Igland

Alf Kjetil Igland (født 1949) er cand. philol., førstelektor og har hatt stillinger og verv i media og akademia, som Fædrelandsvennen, NRK Sørlandet, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Universitetet i Agder. Som pensjonist er han aktiv som forsker og sakprosaforfatter med emeritusavtale med UiA.

Harald Rinde

Harald Rinde (født 1965) er dr.art. og professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har særlig arbeidet med teknologi- og næringslivshistorie, profesjonshistorie og regionalhistorie.

Bjørg Seland

Bjørg Seland (født 1947) er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet med sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med vekt på gardsfellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser.

Dagfinn H. Svanøe

Dagfinn H. Svanøe (født 1988) er regionsnestleder i LO Agder. Han har særlig jobbet med ungdom- og organisasjonsarbeid i EL og IT Forbundet og LO Norge. Han var ungdomsleder nasjonalt i EL og IT Forbundet fra 2011 til 2019. 

Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen (født 1969) er seniorforsker ved OsloMet. Hun er samfunnsøkonom med doktorgrad i demografi, og har tidligere arbeidet blant annet i Statistisk sentralbyrå og ved Stockholms universitet. Hun har arbeidet mye med analyser av flytting over landegrensene og innad i Norge.

Cover Image
Published
November 23, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202790691

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202790837

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202790820

Details about the available publication format: PRINT ON DEMAND

PRINT ON DEMAND
9788202790813

Details about the available publication format: XML

XML
9788202790844