Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk

Volume editors:
Henrik Holm, Øivind Varkøy
Chapter authors:
Henrik Holm, Øivind Varkøy, Kristina Socanski Celik, Svein Aage Christoffersen, Fader Damaskinos (Olkinuora) av Xenofontos, Torbjørn Eftestøl, Mathias Gillebo, Ola Graff, Christina Kast, Christine Mohn, Karin Nelson, Nina Urholt Nielsen, Carl Petter Opsahl, Hanne Rinholm, Ragnhild Strauman, Nils H. Sødal, Lasse Thoresen, Erik Varden, Peder Varkøy

Synopsis

Musikk spiller en stor rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger. Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk setter søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion.

Mennesker erfarer religion i musikken, og i religionen møter mennesket i musikalske uttrykk. Selv om musikk og religion utvilsomt gjennomtrenger hverandre, kan vi også støte på gap mellom dem: Er det mulig å overskride en musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet? Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen? Forblir det ikke bare en religiøs fortolkning av musikk? Det finnes mye forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Denne antologien forsøker å gjøre noe med dette.

Musikk og religion retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to livsfenomener. Den vil være særlig aktuell for studenter innenfor utøvende, skapende og vitenskapelige musikkutdanninger, teologi og religionsvitenskap.

Boken er redigert av Henrik Holm (førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet, og professor i filosofi, Steinerhøyskolen), og Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Norges musikkhøgskole, og professor II i musikk, OsloMet).

Synopsis in English:

Music plays an important role in many religions and in a variety of religious contexts. Music and Religion: Texts on Music in Religion and Religion in Music takes a look at the intersections between music and religion.

We experience religion in music, and in religion we encounter musical expression. Although music and religion are unquestionably mutually pervasive, we can also come across gaps between them: Is it possible to move beyond a musical experience toward a religious one without having to hop over this gap? And is there any direct route from religion into music as an acoustic phenomenon? Without a religious interpretation of the music remaining? There is a wealth of research about music and religion, but little on how they meet. That is what this anthology seeks to remedy.

Music and Religion will be relevant for anyone with an interest in encounters between these two phenomena. It will be especially relevant for students in performing, composing and scientific music education, as well as theology and religious studies.

The anthology has been edited by Henrik Holm (associate professor in education at Oslo Metropolitan University and professor in philosophy at Rudolf Steiner University College) and Øivind Varkøy (professor in music education and music sciences at the Norwegian Academy of Music and professor II in music at Oslo Metropolitan University).

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Henrik Holm

Henrik Holm er førsteamanuensis i pedagogikk på Institutt for estetiske fag, OsloMet, og professor i filosofi på Steinerhøyskolen, hvor han tidligere også arbeidet som forskningsleder. Han har doktorgrad i filosofi (Teknisk universitet Dresden, 2010) og doktorgrad i musikk (Norges musikkhøgskole, 2017), og er utdannet som filosof, teolog og musikkviter fra Kunstuniversitetet i Berlin og Humboldt-universitetet i Berlin. Han har publisert en rekke bøker, vitenskapelige og populærvitenskapelige på norsk, tysk og engelsk innenfor filosofi, musikk, litteratur og pedagogikk. Senere utgivelser på norsk er blant annet Ved livets slutt. Filosofiske perspektiver (Gyldendal Norsk Forlag, 2019), Musikkfilosofiske tekster (sammen med Øivind Varkøy, Cappelen Damm Akademisk, 2020). For tiden holder han på med bokprosjekter om Nietzsche og fortvilelse (på tysk, sammen med Christina Kast, Nomos Verlag) og en monografi i pedagogikk om lærerens arbeid med seg selv (på engelsk, sammen med Lise Lotte Ågedal, Nomos Verlag). Han er leder av Norsk musikkforskerlag.

Øivind Varkøy

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, med doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo (2001). Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og er også professor II ved lærerutdanningen på OsloMet. Han har publisert en lang rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Senere utgivelser på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (sammen med Henrik Holm, Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er en av redaktørene for SEGL – Katolsk årsskrift for religion og samfunn. Han er også komponist, og står blant annet bak CD-utgivelser med Morten Harket og Solveig Slettahjell.

Kristina Socanski Celik

Kristina Socanski Celik er stipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med et doktorgradsprosjekt som utforsker klassisk samtidsmusikk og åndelighet. Celik har bakgrunn som utøvende pianist med en bachelorgrad fra Norges musikkhøgskole (2014) i Oslo og mastergrad fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København (2016, solistdiplom 2019). I 2018 var hun visiting scholar ved Aaron Copland School of Music, Queens College, New York, hvor hun drev med kunstnerisk utviklingsarbeid med emnet American Sound, et prosjekt som vekket stor interesse for videreutvikling innen musikkvitenskap og forskning. Hun har to kritikerroste innspillinger bak seg, A new world (Sheva, 2019) med musikk av Philip Glass, Edward Smaldone, George Crumb og Missy Mazzoli, hvor resultatet av utviklingsarbeidet ble presentert og Philip Glass: Piano Solo (Oclassica, 2022).

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er seniorprofessor i etikk og religionsfilosofi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ledet i 2007–2011 prosjektet Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i religionsestetisk perspektiv, finansiert av Norges forskningsråd. Christoffersen har skrevet en rekke artikler om religionsestetiske spørsmål i et fenomenologisk perspektiv, og sammen med kollegaer utgitt boken Transcendence and Sensoriness – Perceptions, Revelation, and the Arts (Brill, 2015). Artikkelen «Cross and Creation: Rethinking the Aesthetic Foundations of Luther’s Theology of Music» kommer i en artikkelsamling på Brill i 2023.

Fader Damaskinos (Olkinuora) av Xenofontos

Fader Damaskinos (Olkinuora) av Xenofontos er prestemunk i munkerepublikken Athos (Hellas) og universitetslektor i systematisk teologi og patristikk ved Östra Finlands universitet. Hans forskningsinteresser omfatter bysantinsk hymnografi og homiletikk. Hans bakgrunn i bysantinsk og vestlig musikk gjør at han er spesielt interessert i bysantinske idéer om musikk og teologi.

Torbjørn Eftestøl

Torbjørn Eftestøl er stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Han har hovedfag i klaver fra Barratt Due og Norges musikkhøgskole med Jiri Hlinka og Håvard Gimse som lærere, og har en mastergrad i filosofi fra Centre for Research in Modern European Philosophy i London. Han har publisert i flere tidsskrift og antologier om kunst, filosofi og meditasjon. Fra høsten 2022 er han ansatt ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Mathias Gillebo

Mathias Gillebo er sanger, teolog, stipendiat ved Norges musikkhøgskole og seniorrådgiver i Kirkerådet. Som sanger arbeider Gillebo jevnlig med ledende orkestre og dirigenter i inn- og utland, med verker som Bachs Juleoratorium, Johannes- og Matteuspasjon, Händels Messias og Mozarts Requiem. På scenen har han gjort flere roller ved Den Norske Opera & Ballett og andre scener i Norge, særlig innen samtidsopera. Han har tidligere vært prest i Kampen kirke og Oslo domkirke, og er nå seniorrådgiver innen musikk og teologi i Kirkerådet. Ved Norges musikkhøgskole tar han doktorgrad om sang, etikk og politikk med prosjektet To Sing Reality – Singing as Ethical Demand and Public, Political Discourse.

Ola Graff

Ola Graff er professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø museum) hvor han har vært bestyrer av Nordnorsk folkemusikksamling. Han har arbeidet med både norsk, samisk og kvensk musikktradisjon. Han tok doktorgraden på ei avhandling om sjøsamisk joik, publisert som Om kjæresten min vil jeg joike (Davvi girji, 2004). Han har også publisert blant annet Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord (Orkana, 2005). I 2022 fikk han årets pris fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Christina Kast

Christina Kast er forsker og dosent i filosofi på Otto von Guerickeuniversitetet i Magdeburg. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om Nietzsche fra Universitetet i Passau. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innenfor kunstfilosofi, eksistensfilosofi og politisk filosofi, og utgitt to antologier: Pessimistischer Liberalismus. Arthur Schopenhauers Staat (Nomos Verlag, 2021); Algorithmen und Autonomie. Zum Verhältnis von Selbstbestimmung und Datenpraktiken (Verlag Barbara Budrich, 2022).

Christine Mohn

Christine Mohn er utdannet psykolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO) og er medlem av Det mosaiske trossamfund (DMT) i Oslo. Hun arbeider som psykolog og forsker ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Faglige interesseområder er hjernefunksjon ved kroniske smertetilstander og alvorlig psykopatologi, samt musikkpsykologi. Hun har en lang rekke publikasjoner innenfor disse områdene.

Karin Nelson

Karin Nelson er professor i orgel og kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Hun har en internasjonal konsertvirksomhet og har gjort flere CD-innspillinger. Hun har en doktorgrad i musikkvitenskap med en avhandling om Heinrich Scheidemanns Magnificatkomposisjoner. Som forsker har hun publisert tekster om liturgisk musikk og 1600-talls improvisasjonspraksis.

Nina Urholt Nielsen

Nina Urholt Nielsen er ph.d.-stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Hun arbeider flerfaglig innen områdene populærmusikk, filmmusikk, kultur, kommunikasjon og media. Hennes avhandling dreier seg om musikk og nasjonal identitet, som hun utforsker gjennom en studie av norsk svartmetalls utvikling og representasjon i media. Hun er opptatt av spørsmål om hvordan kultur virker og påvirkes, og hvordan kulturelle uttrykk er knyttet til minner, identitet, ideer og samfunn. En av hennes avhandlingsartikler, skrevet med professor Stan Hawkins, er inkludert i The Bloomsbury Handbook of Popular Music and Social Class (2020). Nielsen er norsk-kanadier og har undervist i medievitenskap, filmmusikk og musikkhistorie ved universiteter i Norge og Canada. Hun er også skribent og komponist.

Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis i liturgikk og hymnologi ved MF vitenskapelig høyskole, og er musiker. Opsahl har tidligere vært gateprest for Kirkens Bymisjon. Han har skrevet lærebok i jazzhistorie, En fortelling om jazz (Unipub, 2001) og Dance To My Ministry. Exploring Hip Hop Spirituality (Vandenhoeck & Ruprecht, 2016). Opsahl har også gitt ut flere album med egne komposisjoner, deriblant Kyrkja (2022).

Hanne Rinholm

Hanne Rinholm (tidl. Fossum) har vært ansatt som førstelektor i musikk i lærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet siden 2011. Før dette har hun blant annet arbeidet som klaverpedagog, korleder, tekstforfatter, komponist og produsent i Norge og Tyskland. For tiden leder hun forskningsgruppen Lærerutdanning som danningsprosess ved OsloMet og deltar i to NFR-finansierte forskningsprosjekter om henholdsvis kritisk tenkning i musikklærerutdanningen og mangfoldskompetanse for lærere. Hennes spesialfelt er musikkpedagogisk filosofi. Blant hennes nylige publikasjoner er «Et forsvar for kunstverket. Re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning» (medforfatter Øivind Varkøy) i Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter, redigert av Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen (Cappelen Damm Akademisk, 2021) og «Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).

Ragnhild Strauman

Ragnhild Strauman er kantor, musikk- og korpedagog, samt ph.d. i musikkpedagogikk. Hun forsker på salmer og salmesang, og er seniorrådgiver for kultur og kirkemusikk ved Sør-Hålogaland bispedømme (Den norske kirke). Hun har tidligere vært domkantor i Bodø domkirke (1998–2009) og førstelektor i kirkemusikk ved VID vitenskapelige høgskole/KUN (2009–2019). Strauman er medredaktør av Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring (IKO-Forlaget, 2020).

Nils H. Sødal

Nils H. Sødal er professor ved Universitetet i Agder og forskningsleder ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har vært fast ansatt solist på Den Norske Opera & Ballett en årrekke hvor han gjort flere større roller. Internasjonalt fikk han sitt gjennombrudd da han i 2011 debuterte ved den verdenskjente Semperoper i Dresden. I 2020 disputerte Sødal med en doktorgrad i prestasjonspsykologi ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er i dag en populær kurs- og foredragsholder innenfor ulike høypresterende felt. Ved siden av et utstrakt faglig samarbeid med toppidrettsmiljøet, kunstfeltet og næringslivet er han knyttet opp til lederutviklingen i Utenriksdepartementet og andre statlige institusjoner. Sødal har utgitt tre kritikerroste skjønnlitterære romaner og har også hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Lasse Thoresen

Lasse Thoresen er komponist og professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har vært gjesteprofessor ved Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona i 2007, og ved McGill universitetet i Montreal 2013–2015. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt bestillinger fra norske symfoniorkestre og ledende utøvere og ensembler. Thoresen har mottatt en rekke priser, blant annet Nordisk råds musikkpris i 2010 og Prix Jacques Durand de l’Institut de France. Han har gjort et pionerarbeid innen auditiv analyse av klangkvalitet og form («Aural Sonology»). En samlet fremstilling ble publisert i Emergent Musical Forms. Aural Explorations (University of Western Ontario, 2015). Prosjektet har oppnådd internasjonal anerkjennelse, og er benyttet i atskillige doktorgradsavhandlinger (Sorbonne, McGill, Norges Musikkhøgskole o.a.). Blant hans nylige publikasjoner er «Energy in Music: An Inventory of Observations and Ideas» publisert i International Journal of the Dutch-Flemish Society for Music Theory (2022) og «Stillheten er lydsinnets himmelhvelving» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).

Erik Varden

Erik Varden er katolsk biskop av Trondheim. Han fikk sin utdannelse i Cambridge, hvor han skrev doktoravhandling om Pierre de Bérulle. I 2002 trådte han inn i cistercienserklosteret Mount Saint Bernard. Her melket han kyr og brygget øl innenfor rammen av kontemplativt liv; i tillegg underviste han i noen år ved benediktinernes høyskole Sant’Anselmo i Roma. Varden har oversatt bøker fra flere språk til både norsk og engelsk. Blant hans egne utgivelser er The Shattering of Loneliness (Bloomsbury, 2018), Påsketro i pesttid: En provokasjon (St. Olav forlag, 2021) og Entering the Twofold Mystery (Bloomsbury, 2022). Han arbeider for tiden med en bok om kyskhet.

Peder Varkøy

Peder Varkøy er utdannet kirkemusiker, musikkhistoriker og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Han har tidligere arbeidet som organist i St. Johannes katolske kirke i Oslo. Han arbeider nå som frilans musiker, musikalsk ansvarlig og komponist, blant annet ved Oslo Nye Teater, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Folketeateret/Scenekvelder, og Kruttårnteatret.

Cover Image
Published
December 15, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202738679

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202792398

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202792381

Details about the available publication format: XML

XML
9788202792404

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202790271