Vann, juss og samfunn – rettigheter og regulering i utvikling

Volume editor:
Steinar Taubøll
Chapter authors:
Tor Haakon Bakken, Lars Baklund, David N. Barton, Ingvild Skumlien Furuseth, Karoline Hagen, Jo Halvard Halleraker, Erling Dokk Holm, Guttorm Jakobsen, Ingrid Wang Larsen, Tine Larsen, Ingunn Elise Myklebust, Karen Hjelmervik Nerbø, Kim H. Paus, Elin Riise, Anne Rogstad, Isabel Seifert-Dähnn, Andreas Skullerud, Gunnhild Storbekkrønning Solli, Steinar Taubøll

Synopsis

Håndtering og bruk av vann i samfunnet krever et faglig mangfold fra biologi og teknikk til økonomi og juss. Denne boken drøfter aktuelle temaer knyttet til rettslig regulering av vann, både i form av oversiktskapitler om ulike regelsett og gjennom vitenskapelige dypdykk i utvalgte temaer. Den faglige spennvidden gjenspeiler seg også innen det juridiske. I boken finner man stoff om overvannshåndtering, naturfare, drikkevann, grunnvann, villaks, kraftutbygging, menneskerettigheter, samt om generelle utredningskrav og kunnskapsplikter i miljørettsforvaltning. Et sentralt siktemål er å bygge opp tverrfaglig forståelse av gjeldende juridiske forhold knyttet til vann, og dessuten sette noen av dagens reguleringer under debatt.

Boken retter seg særlig til de ressurspersonene som på ulike måter støtter saksbehandlingen i stat og kommune. Boken antas også å være nyttig for private aktører som vil gjøre seg mer kjent med rettsspørsmål som kan oppstå i forhold til forvaltningen og til andre private aktører. I et bredere perspektiv er det dessuten ønskelig at boken kan bidra til å belyse konflikter mellom ulike hensyn og grupper i samfunnet, for eksempel ved innføring av gebyrer, pålegg rettet mot private, innføring av tyngende vilkår og krav til kunnskap og faktagrunnlag.

Bokprosjektet springer ut av den juridiske forskningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og har i tillegg knyttet til seg nasjonal spisskompetanse på mange temaer.

Bokas redaktør er dosent Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU, som har naturfaglig og juridisk utdannelse, samt lang erfaring med tverrfaglig arbeid.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Tor Haakon Bakken

Tor Haakon Bakken (f. 1968) er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og forsker og underviser innenfor fagområdene hydrologi, vannkraft og miljøvirkninger av vannkraftreguleringer. Bakken har mer enn 25 års erfaring som forsker, og har arbeidet med både nasjonale og internasjonale prosjekter på oppdrag for forvaltning og industri. Bakken har tidligere vært ansatt ved SINTEF og NIVA (Norsk institutt for vannforskning).

Lars Baklund

Lars Baklund (f. 1969) er cand.jur. fra universitetet i Oslo, advokat og partner i Advokatfirmaet Nicolaisen. Han er også ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for eiendom og juss. Baklund underviser blant annet innenfor sivilprosess og jordskifteprosess, og arbeider mye med saker innenfor jordskifte, plan- og bygningsrett, samt entreprise.

David N. Barton

David N. Barton (f. 1968). Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, M.Sc. Economía Política fra Universidad Nacional de Costa Rica, og Ph.D. innen miljø og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøyskole. Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Oslo, der han forsker på kartlegging og økonomisk verdisetting av økosystemtjenester og anvendelser av økosystemregnskap i arealplanlegging, med spesielt fokus på bynatur.

Ingvild Skumlien Furuseth

Ingvild Skumlien Furuseth (f. 1991) er utdannet siviløkonom med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Hun jobber som forsker ved seksjon for vann og samfunn ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), der hun er involvert i en rekke forskningsprosjekter og oppdrag relatert til naturressursøkonomi og policy. Hennes primære fokus er urban klimatilpasning og vannforvaltning gjennom naturbaserte løsninger, og da spesielt ulike virkemidler som politikk, finansieringsmekanismer og insentiver for å fasilitere implementering av naturbaserte løsninger.

Karoline Hagen

Karoline Hagen (f. 1989) har mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er advokat og assosiert partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS. Hun arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett og entrepriserett, og har spesialkompetanse innenfor vei-, vann- og avløpsrett. Hun er leder for eiendomsgruppen i advokatfirmaet, og har prosedyreerfaring for både tingretten og lagmannsretten. Hagen er fast foreleser på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og holder på forespørsel foredrag for eksterne aktører.

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker (f. 1967) utdannet naturforvalter, og i perioden 2018–2022 gjesteforsker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) der han arbeider med en doktorgrad om økosystembasert forvaltning av vassdrag og nedbørfelt. Halleraker har jobbet i mer enn 15 år innen miljøforvaltning, i Miljødirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, samt med felles gjennomføring av vannforvaltning i Europa. Han har også ca. 10 års FoU-erfaring med miljøtilpasset vannkraft som forsker ved SINTEF.

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm (f. 1964) er utdannet statsviter og har en doktorgrad i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er førsteamanuensisvved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),vInstitutt for eiendom og juss. Dokk Holm underviser i og forsker påvby-, tettsteds- og eiendomsutvikling. Han studerer i den sammenhengvogså prosesser knyttet til opplevelsesøkonomi og naturressurser som kommer under press som en følge av turisme og annen næringsvirksomhet.

Guttorm Jakobsen

Guttorm Jakobsen (f. 1965) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS og har også arbeidet i vann- og avløpsetaten i Oslo, spesialisert på vann- og avløpsrett. Jakobsen er forfatter av boken Vann- og avløpsrett, og har gjennom 20 år holdt en lang rekke kurs og foredrag på dette feltet. Han arbeider mye med overvannsproblematikk, klausulering av drikkevannskilder, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, opparbeidelsesplikt for vei, vann og avløp samt refusjonsoppgjør etter plan- og bygningsloven.

Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen (f. 1982) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007. Hun er ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss. Larsen
underviser og forsker innenfor blant annet forvaltningsrett, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Tine Larsen

Tine Larsen (f. 1977) har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er advokat og partner i Dæhlin Sand Advokatfirma AS. Hun har jobbet som advokat med energi- og miljørettslige spørsmål siden 2008. Siden 2016 har hun vært med å bygge opp advokatfirmaet som et juridisk nisjefirma innen fast eiendom, energi og miljø. Larsen er også fagforfatter for det juridiske forlaget Karnov, hvor hun har skrevet flere lovkommentarer innenfor miljørett.

Ingunn Elise Myklebust

Ingunn Elise Myklebust (1971) er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der hun forsker og underviser i planrett, miljørett og tingsrett. Hun veileder ph.d.-skriving innen planrettsfaget, leder fakultetets forskergruppe i forvaltningsrett, og sitter i utvalget som utarbeider forslag til ny kulturmiljølov. Hun har tidligere arbeidet i Byrådsavdeling for miljø og byutvikling, og som advokat hos kommuneadvokaten i Bergen.

Karen Hjelmervik Nerbø

Karen Hjelmervik Nerbø (f. 1994) er jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, der hun forsker på miljøkonsekvensutredninger. Nerbø er spesielt interessert i krav til utredninger av sumvirkninger, den samlede belastningen av flere tiltak som i seg selv anses å være akseptable. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Miljødirektoratet og vært sekretær for Minerallovutvalget.

Kim H. Paus

Kim H. Paus (f. 1982) er siv.ing. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har doktorgrad fra samme universitet innen vann og avløp. Han er førsteamanuensis i vann og avløp ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Paus har lang erfaring med vurderinger knyttet til overvannshåndtering, både som konsulent og som forsker.

Elin Riise

Elin Riise (f. 1966) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og har også utdanning innen sosiologi. Hun er juridisk rådgiver i fag- og interesseorganisasjonen Norsk Vann og har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, friomsorgen, politiet og som dommer. De siste 11 årene har hun veiledet kommuner og selskap i deres arbeid med å levere vanntjenester til innbyggere og næringsliv. Hun har skrevet flere faglige veiledninger og holdt en rekke foredrag og kurs i vann- og avløpsrett.

Anne Rogstad

Anne Rogstad (f. 1964) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun Diploma of Advanced European Legal Studies fra Europa-Colleget i Brugge i Belgia. Rogstad er leder for juridisk seksjon i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun har tidligere arbeidet som advokat, blant annet i Statnett, og vært fungerende direktør for tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE. Rogstad er medlem, i Juristforbundets fagutvalg for energi- og miljørett, i programkomiteen for Norsk Vassdragsjuridisk Forum, samt styremedlem i Norsk Energirettsforening. Som leder for juridisk seksjon i NVE har hun blant annet arbeidet med vassdragsrett, miljørett, plan- og bygningsrett, naturskaderett, overvannsrett og
forvaltningsrett.

Isabel Seifert-Dähnn

Isabel Seifert-Dähnn (f. 1976) er utdannet i miljøvitenskap og geoøkologi, og har en doktorgrad i økonomi. Hun arbeider som seniorforsker i seksjon Vann og samfunn ved Norsk institutt for vannforskning. Hennes forskning de siste årene har satt søkelys på klimatilpasning i byer, med økende mengder overvann og forurenset overvann, og bruk av naturbaserte løsninger for å løse klimautfordringer og tap av biologisk mangfold. Innenfor dette feltet er hun spesielt opptatt av hvordan man kan få til samarbeid og delt ansvar mellom private og offentlige aktører.

Andreas Skullerud

Andreas Skullerud (f. 1992) har mastergrad i eiendom fra Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med masteroppgave om overvann. Han har også fem års praktisk erfaring fra vann- og avløpsbransjen. Skullerud arbeider som førstekonsulent i skred- og vassdragsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), seksjon for arealplan.

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Gunnhild Storbekkrønning Solli (f. 1977) er jurist fra Universitetet i Oslo, Master of Laws innen EU- rett og internasjonal rett fra University of Durham, og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2020 om rettigheter til og forvaltning av grunnvann. Hun er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Solli underviser og forsker innenfor fagfeltene miljørett, forvaltningsrett og tingsrett, og hun er ansvarlig faglærer i miljøforvaltningsrett og eiendomsteori ved NMBU. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, som advokat i privat sektor, høyskolelektor, dommerfullmektig og advokat hos kommuneadvokaten i Oslo kommune.

Steinar Taubøll

Steinar Taubøll (f. 1962) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en naturfaglig utdanning innen biologi og geografi, samt lang erfaring innen natur- og miljøforvaltning. Han er dosent i juridiske fag ved Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Taubølls juridiske forskning har hovedfokus på klimatilpasning, naturskader og ansvarsforhold for private og offentlige aktører i forhold til dette.

Cover Image
Published
November 29, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202738686

Details about the available publication format: Print-on-demand

Print-on-demand
9788202779818

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202791018

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202791025

Details about the available publication format: XML

XML
9788202791032