Form og formidling knytt til nynorsken

Volume editors:
Endre Brunstad, Stig Jarle Helset
Chapter authors:
Ingvil Brügger Budal, Anna K. Aaland Hellevang, Stig Jarle Helset, Fredrik Hope, Ida Marie Jegteberg, Liv Astrid Skåre Langnes, Kirsti Lunde, Britt Iren Nordeide, Jorunn Simonsen Thingnes

Synopsis

Utgangspunktet for dette nummeret av Skriftkultur er at det no er 150 år sidan Ivar Aasen lanserte landsmålet, som den gongen var utan valfridom i form- og bøyingsverket, og at dette skriftspråket av bestemte historiske årsaker har utvikla seg til eit nynorsk skriftspråk som er kjenneteikna av stor valfridom jamført med dei aller fleste andre offisielle skriftspråk i verda. Stendig nye rettskrivingar gjennom det 20. hundreåret medførte både motstand mot og vanskar ved implementeringa av reformene. Forlag og avishus laga sine eigne husnormer, og ei rekkje studiar har vist at elevar, studentar og jamvel lærarar har hatt vanskar med å halde styr på kva som til ei kvar tid er tillatne former i nynorsk. Samstundes blir norske elevar og studentar truleg eksponerte for meir bokmål enn nynorsk jamvel i kjerneområda for nynorsken på Vestlandet, noko som kan skape utfordringar for nynorskbrukarar.

Gjennom seks vitskaplege artiklar diskuterer forfattarane utfordringane og moglegheitene som knyter seg til bruk av, eksponering for og opplæring i det nynorske skriftspråket. Artiklane inkluderer spørsmål knytt til bruk av husnormer i nynorskorganisasjonar, avvik frå nynorskrettskrivinga i elevtekstar og eksponering for og opplæring i nynorsk i utdanningsinstitusjonar. I eit vidare perspektiv handlar spørsmålet om tradering av nynorsk også om kva plass og funksjonar språket fyller, det vil seie kva slags sosial praksis som ligg til grunn for nynorsken.

Publikasjonen rettar seg mot studentar, forskarar og andre som er opptekne av det den nynorske skriftkulturelle praksisen.

Synopsis in English

The starting point for this issue of Skriftkultur is the 150th anniversary of Ivar Aasen’s launch of a national language, which at the time lacked freedom of choice in form and conjugation, but has since developed, for specific historical reasons, into today’s Nynorsk, characterized by great freedom of choice compared to the vast majority of other official written languages ​​in the world. Constant changes to the language’s orthography throughout the 20th century led to both resistance to and difficulties in implementing the reforms. Publishers and newspapers created their own house rules, and a number of studies have shown that students at all levels and even teachers have had difficulty keeping track of what is correct in Nynorsk at any given time. Likewise, students probably have greater exposure to Bokmål than Nynorsk, even in the core area for Nynorsk in Western Norway, which can create challenges for Nynorsk users.

In the six scholarly articles, the authors discuss the challenges and opportunities linked to the use of, exposure to and instruction in written Nynorsk. The articles include questions related to the use of house styles in Nynorsk organisations, deviations from standard Nynorsk orthography in student texts, and exposure to and instruction in Nynorsk in educational settings. In a broader perspective, the question of Nynorsk’s continuing evolution also concerns the place and functions the language fills, that is to say, the kinds of social practices that are at the foundation of Nynorsk.

This publication will be relevant for students, researchers and others who are interested in written Nynorsk practices.

Author Biographies

Endre Brunstad

Endre Brunstad er professor i nordisk fagdidaktikk/språk og fagleg leiar for lektorsenteret, Universitetet i Bergen. Han har arbeidd mykje med språkpolitikk og språknormering i dei nordiske språksamfunna og med problemstillingar knytte til språkkontakt og språkopplæring.

Ingvil Brügger Budal

Ingvil Brügger Budal er professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Ho er filolog, og er oppteken av tekst, språkbruk og språkbrukarar, både i eit diakront og synkront perspektiv. Budal har tidlegare mellom anna skrive om grammatikk og grammatikkdidaktikk, nynorskdidaktikk, språkhistorie og norrøn omsett litteratur.

Anna K. Aaland Hellevang

Anna K. Aaland Hellevang er lektor med opprykk i norsk ved Eid vidaregåande skule og har mastergrad i Nynorsk skriftkultur frå Høgskulen i Volda. Hellevang har tidlegare arbeidd som høgskulelektor på Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda og på lærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Stig Jarle Helset

Stig J. Helset er førsteamanuensis i norsk språk ved Høgskulen i Volda, der han er ansvarleg for Mastergradsstudiet i skriftkulturar. Han har arbeidd særleg mykje med kartlegging av normer i det nynorske skriftspråket og driv dessutan med sosiolingvistisk forsking og stadnamnforsking.

Fredrik Hope

Fredrik Hope er konservator i nynorsk skriftkultur i Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur, og har arbeidsstad i Aasentunet i Ørsta. Han har inntil nyleg vore masterstudent ved Høgskulen i Volda. Han arbeider mellom anna med innsamling av munnlege minner om nynorsk kulturhistorie og har forska på språkpolitikk og bibliotek.

Ida Marie Jegteberg

Ida Marie Jegteberg har nyleg gjennomført ei mastergrad i Undervisningsvitskap med fordjupning i norsk som handla om nynorsk i lærarutdanningane.

Liv Astrid Skåre Langnes

Liv Astrid Skåre Langnes er høgskulelektor ved Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda. Ho har mastergrad i læring og undervisning og arbeider med lese- og skriveopplæring på 1.–10. trinn.

Kirsti Lunde

Kirsti Lunde er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), der ho forskar på etablering av og forhandling om skriftnormer i unges skrivepraksisar. Ho har tidlegare vore høgskulelektor i norsk ved lærarutdanninga på HVL.

Britt Iren Nordeide

Britt Iren Nordeide er høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Har undervisingserfaring frå grunnskule og vidaregåande skule, og underviser no i grunnskulelærarutdanninga og i vidareutdanning for lærarar. Er oppteken av bruk av og haldningar til nynorsk i skulen, både når det gjeld å skrive og å lese.

Jorunn Simonsen Thingnes

Jorunn Simonsen Thingnes er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Ho underviser på lærarutdanninga, og forskinga hennar dreier seg i hovudsak om bruk av minoriserte språk og språkpolitikk.

Cover Image
Published
October 17, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-77967-2

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-78564-2

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-78566-6

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-78565-9
Series
Online ISSN
2535-7395