Klagens ABC: Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid

Author:
Gard Granerød

Synopsis

Klagens ABC: Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid analyserer den bibelske boken Klagesangene. Sentralt står spørsmålene: Hvordan kan vi oversette den hebraiske teksten og samtidig ta hensyn til grunntekstens poetiske virkemidler og innsikter fra nyere forskning på bibelhebraisk grammatikk? Hva er diktenes litterære form og innhold? Hvordan har lesere lest, forstått og brukt Klagesangene gjennom dens resepsjonshistorie?

Forfatteren drøfter Klagesangenes litterære form, dens religionshistoriske, teologiske og historiske innhold og dens kontekster. I tillegg drøftes utvalgte stasjoner langs Klagesangenes nomadiske vandring gjennom resepsjonshistorien. Boken kombinerer historisk-kritiske, litterære og formkritiske metoder. De fem diktene i Klagesangene analyseres ut fra kategoriene orientering (en tilværelse i likevekt), desorientering (en virkelighet ute av balanse) og nyorientering (en tilværelse hvor likevekten er gjenopprettet), inspirert av Walter Brueggemanns salmetypologi. På grunnlag av en nitid filologisk analyse av den hebraiske teksten presenterer forfatteren en ny, transparent norsk oversettelse. Et kjennetegn ved oversettelsen er at den i flere tilfeller forstår hebraisk perfektum (qatal) som en såkalt prekativ perfektum («bønneperfektum»).

Klagens ABC henvender seg til teologi- og religionsstudenter, forskere, kirkelige medarbeidere, legfolk og alle som interesserer seg for Bibelens klagelitteratur og gudsbilder i et teologisk og religionshistorisk perspektiv.

Gard Granerød jobber som professor i Den hebraiske bibelen / Det gamle testamentet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

 

Synopsis in English:

The ABCs of Complaint: The Book of Lamentations Through the Ages analyzes the biblical Book of Lamentations. Central to the book are the questions: How can we translate the Hebrew text while at the same time taking into consideration the poetic devices of the source text and insights from recent research into biblical Hebrew grammar? What are the literary forms and content of the poems? How have readers read, understood and used Lamentations over the course of its reception history?

The author examines Lamentations’ literary form, its religion-historical, theological and historical content, and its contexts. In addition, selected stations along Lamentations’ nomadic journey through reception history are explored. The book combines historical-critical, literary and form-critical methods. The five poems of Lamentations are analyzed according to the categories orientation (being at equilibrium), disorientation (a state of being out of balance), and reorientation (a state of existence where equilibrium has been restored), inspired by Walter Brueggemann’s typology of psalms. Based on a meticulous philological analysis of the Hebrew text, the author presents a new, transparent Norwegian translation. A distinctive feature of this translation is that it, in several instances, interprets the Hebrew perfect (qatal) as a so-called precative perfect (“perfect of prayer”).

The ABCs of Complaint is relevant for students of theology and religion, researchers, church employees, lay people, and all who are interested in Biblical lament literature and images of God from a historical perspective on theology and religion.

Gard Granerød is professor of Hebrew Bible/Old Testament at MF Norwegian School of Theology, Religion and Society.

Author Biography

Gard Granerød

Gard Granerød jobber som professor i Den hebraiske bibelen / Det gamle testamentet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Cover Image
Published
October 12, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202768584

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202772888

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202772895

Details about the available publication format: XML

XML
9788202772901

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202773304