Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis

Volume editors:
Gudmund Ågotnes, Anne Karin Larsen
Chapter authors:
Gudmund Ågotnes, Anne Karin Larsen, Rita Agdal, Berit Bareksten, Padmaja Barua, Torben Blindheim, Therese Bruland, Marit Burkeland-Lie, Abdullahi Elmi Ibrahim, Ragnhild Ihle, Inger Helen Midtgård, Linda Cathrine Nordgreen, Hilde Sakariassen, Ingrid Onarheim Spjeldnæs, Päivi Turunen, Mary Alice Økland, Kristina Bakke Åkerblom

Synopsis

Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.

Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og lokalsamfunn. Antologien tar opp tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem. Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.

Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder. Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.

Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige utfordringer.

Antologien er et resultat av forfattersamarbeid som springer ut av forskningsområdet samfunnsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Redaktører for boken er førsteamanuensis Gudmund Ågotnes og førstelektor emerita Anne Karin Larsen, begge ved Høgskulen på Vestlandet.

Synopsis in English

Collective mobilization arises in the context of social movements and people’s desire for change. In this book, collective mobilization is discussed in light of a variety of perspectives, theories and methodological entryways.  

Grassroots mobilization is an important principle in community work along with citizen collaboration, influence, and co-creation in the development of local environments and communities. This anthology explores current issues related to welfare policies and practices, as well as global challenges associated with environmental and societal problems. The authors show how community work as a subject, theory, method, and field of research can contribute to greater understanding and development of sustainable solutions.

The chapters include examples from a minority organization’s work to counteract negative social control, peer-support consultants’ contributions in treatment programs, young persons’ entry into and resolution of conflicts on social media, union organization of women in India, and neighborhood development planning in urban areas. With Freire’s consciousness-raising teachings on teamwork and Putnam’s and Bourdieu’s ideas about social capital as an underpinning, the authors examine how collective mobilization happens and how it is exercised. As such, the book is a contribution to disciplines and educational programs within the social sciences and social professions.

Collective Mobilization is relevant for students, researchers and practitioners within various disciplines and professional areas where collective approaches to society’s challenges are of interest. The book is the result of a collaboration that originated in the community work research group at Western Norway University of Applied Sciences. The editors are Gudmund Ågotnes and Anne Karin Larsen, associate professor and associate professor emerita, respectively, at Western Norway University of Applied Sciences.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Gudmund Ågotnes

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Ågotnes er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og har en ph.d. fra samme institusjon. Hans forskningsinteresser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltakerdemokratiske prosesser og ‑metoder, og forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet. Empirisk er fokus særlig rettet mot eldre, og helse- og velferdstjenester. Ågotnes har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner i form av vitenskapelige artikler og bokkapitler, spesielt innrettet mot internasjonal sammenlikning.

Anne Karin Larsen

Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosionom, med hovedfag i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkespraksis og undervisningserfaring fra sosialt arbeid. Forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til praksisnære læringsarenaer og utvikling av internasjonale nettbaserte emner innen sosialt arbeid og samfunnsarbeid. Larsen har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner, og som forfatter og medredaktør i antologien Participation in Community Work, International Perspectives (2014). Hennes seneste forskning og publisering er relatert til læringssamfunn og forholdet mellom utdanning og sosialt arbeid i Nav.

Rita Agdal

Rita Agdal (f. 1968) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har ph.d. fra Syddansk Universitet, der hun underviste i folkehelse. Agdal har ledet seksjon for samfunnsarbeid ved HVL siden 2015 og drevet styrkebaserte endrings- og utviklingsprosesser sammen med grupper og lokalsamfunn for å fremme trivsel og helse. Med sin bakgrunn fra medisinsk antropologi har hun arbeidet med forholdet mellom embodiment, språk, persepsjon og subjektive opplevelser av helse, som betingelser for helseadferd.

Berit Bareksten

Berit Bareksten (f. 1968) er cand.polit. med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har videreutdanninger i gestaltveiledning, muntlig fortelling, pedagogikk og filosofiske, etiske og eksistensielle samtaler. Hun er ansatt som studierådgiver ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet. Bareksten har lang undervisningserfaring fra blant annet sosiologi og kommunikasjon, samt kunst- og kulturfaglige metoder knyttet til samfunnsarbeid, fellesskap og helse. Hennes arbeidsfelt spenner fra lokalsamfunnsarbeid og kreativ akademisk skriving til undervisning og skrivearbeid med kreftpasienter og deres pårørende. Hun er òg formidler av fag- og skjønnlitteratur.

Padmaja Barua

Padmaja Barua (f. 1973) er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en master i sosialt arbeid fra University of Delhi, India, og mastergrad og ph.d. i gender & development fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser er knyttet til skjæringspunkt mellom betalt hjemme- og omsorgsarbeid, uformelt og utsatt arbeid, arbeiderbevegelser, sosiale bevegelser, marginalisering, ulikhet og sosiale problemer, kjønn og migrasjon, kjønn og utvikling og sosiologiske forståelser av makt og handlefrihet.

Torben Blindheim

Torben Blindheim (f. 1985) er utdannet statsviter fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han arbeider som koordinator for områdesatsingen i Ytre Arna (siden 2021) ved Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Han har bakgrunn som seniorrådgiver fra Husbanken med fagfeltet boligsosialt arbeid. 

Therese Bruland

Therese Bruland (f. 1981) er høgskolelektor ved ergoterapeututdanningen, Institutt for Helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet ergoterapeut, og har mastergrad i samfunnsarbeid fra Høgskulen på Vestlandet.

Marit Burkeland-Lie

Marit Burkeland-Lie (f. 1995) jobber som fagkonsulent for medvirkning og samhandling i Etat for barn og familie i Bergen kommune. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning og en mastergrad i samfunnsarbeid fra Høgskulen på Vestlandet, og en bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Hennes tidligere yrkeserfaring er knyttet til kommunal sektor innen oppvekst og barnevern, og helse og omsorg.

Abdullahi Elmi Ibrahim

Abdullahi Elmi Ibrahim (f. 1975) jobber som lærer i Bergen kommune og er programdirektør i TUSMO Association. Han har master i sammenlignende politikk, bachelorgrad i Midtøsten og Nord-Afrikanske studier fra Universitetet i Bergen, og bachelorgrad i lærerutdanning fra Høyskolen på Vestlandet. Abdullahi sitter også i bystyret i Bergen og har flere andre frivillige verv blant annet i Bergen Moske.  

Ragnhild Ihle

Raghild Ihle (f. 1960) er førstelektor ved fagseksjon vernepleie, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosiolog/cand.polit. fra Universitetet i Bergen med antropologi og u-landsstudium i fagkretsen. Hennes arbeidserfaring er fra arbeid med innvandrere og flyktninger i Bergen kommune, A-etat og privat mottak-operatør, og som daglig leder for Internasjonalt Kultursenter. Ihle har undervisningserfaring fra samfunnsvitenskapelige fag, vitenskapsteori, metode og tverrfaglig undervisning i interkulturell kommunikasjon innenfor helse- og sosialfagene, etnisitet, innvandring og integrering for flere profesjonsfag. Ihles faglige publikasjoner omfatter boka Søkelys (2008), samt andre publikasjoner relatert til arbeid med etniske minoriteter i helse- og velferdstjenester.

Inger Helen Midtgård

Inger Helen Midtgård (f. 1967) er utdannet sosionom med master i samfunnsarbeid. Hun er ansatt som høgskolelektor ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun blant annet underviser i deltakerdemokratiske metoder. Hennes arbeidserfaring er knyttet til kommunal sektor innen sosiale tjenester og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har også brei erfaring fra lokalsamfunnsutvikling. Midtgårds forskning er knyttet til deltaking, lokalsamfunnsutvikling og Asset-Based Community Development (ABCD), hvor også hennes vitenskapelige publikasjoner er hentet fra.

Linda Cathrine Nordgreen

Linda Cathrine Nordgreen (f. 1973) er utdannet førskolelærer med master i samfunnsarbeid fra Høgskolen i Bergen og master i offentlig administrasjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun arbeider som koordinator for områdesatsingen i indre Laksevåg ved Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Nordgreen er også ekstern sensor og deltar i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har medvirket til artikler som omhandler deltakelse, og barn og unges medvirkning.

Hilde Sakariassen

Hilde Sakariassen (f. 1982) har doktorgrad og mastergrad i medievitenskap. Hun jobber som postdoktor ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Sakariassens forskning har i hovedsak dreid seg om sosiale medier og digitale medier, med et særlig fokus på opplevelsesdimensjonene for mediebrukerne og deres oppfatning av rammene for egen bruk og digital deltakelse.

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Ingrid Onarheim Spjeldnæs (f. 1976) er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har ph.d. i sosialpsykologi fra Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning dreier seg om familie, ungdom og reproduktiv helse i Sør-Afrika, samt migrasjonshelse hos unge i Norge.

Päivi Turunen

Päivi Turunen (f. 1954) er sosionom og dr.phil. i sosialt arbeid. Hun er universitetslektor ved Högskolan i Gävle, Sverige. Hennes arbeidserfaring er knyttet til felt- og samfunnsarbeid innen sosialt arbeid. Forskningen har omhandlet samfunnsarbeid, sosial planlegging og deltakerdemokratiske metoder i urbane og distrikt miljøer ut fra et kjønns- og sosialpolitisk perspektiv. Hennes doktoravhandling handler om Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling. For tiden inngår hun i forskergruppen Urban Commons, om bærekraftig byutvikling, ved Högskolan i Gävle.

Mary Alice Økland

Mary Alice Økland (f. 1955) er utdannet sosionom ved Høgskolen i Stavanger og sosiolog ved Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som spesialrådgiver i Bergen kommune, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, hvor hun er programleder for områdesatsingen og har koordineringsansvar for områdesatsingen i Solheim nord. Økland har vært tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL) som underviser i boligsosialt arbeid, kommunal planlegging og samfunnsarbeid, og deltaker i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved HVL. Hennes forfatterskap dreier om samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid, og hun har utgitt boken Samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid. En erfaringssamling med fokus på strategier og virkemidler (2012) og bidratt med kapitler i andre publikasjoner og tidsskrift.

Kristina Bakke Åkerblom

Kristina Bakke Åkerblom (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet som psykolog og psykologspesialist i en årrekke og som leder innen ulike psykisk helse- og rustjenester. Sentralt tema gjennom hele yrkeskarrieren har vært å gjøre tjenestene mer sosialt orienterte og brukervennlige gjennom utviklingsarbeid, sosialt entreprenørskap og prosjektarbeid. Hennes doktorgradsprosjekt utvikler kunnskap om hvordan integrering av erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester foregår som en sosial innovasjon som kan føre til økt brukermedvirkning og utvikling av tjenester bedre tilpasset tjenestebrukeres behov.

Cover Image
Published
August 24, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202755416

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202772673

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202772680

Details about the available publication format: XML

XML
9788202772697

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202738761