Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet

Volume editors:
Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, John Asland, Herman Bruserud, Maria Astrup Hjort, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, May-Len Skilbrei
Chapter authors:
Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, May-Len Skilbrei, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Ragnhild Helene Hennum, Jukka Tapio Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Kristine Sjåfjell, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen, Tone Linn Wærstad

Synopsis

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Retten regulerer rettigheter og plikter, rettsvern og straff – den kan skape, opprettholde og endre samfunnets fordeling av makt og ressurser mellom individer og grupper. En viktig del av samfunnsoppdraget til juristutdanningen er å skape forståelse for hvordan rettslige strukturer, regler og avgjørelser kan føre til – eller motvirke – ulikhet og diskriminering.

Denne boken bringer ulike typer kjønnsperspektiv inn i en rekke av fagene som inngår i rettsvitenskapen. Artiklene omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner, som familierett, forvaltningsrett, velferdsrett, avtalerett, selskapsrett og strafferett. Boken inneholder også kjønnsperspektiv på tverrgående fag som rettsfilosofi, rettssosiologi, kriminologi, rettsøkonomi og yrkesetikk for jurister.

Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet er skrevet primært med tanke på jusstudenter, men er relevant for alle som interesserer seg for forholdet mellom juss, kjønn, samfunn og politikk.

Synopsis in English

Women's law, gender equality and non-discrimination law have constituted fields of research at the Faculty of Law at the University of Oslo for decades. Law establishes rights and obligations, legal protections and punishments – it can create, maintain and transform society’s distribution of power and resources between individuals and groups. It is thus an important part of legal education to create understanding of how legal constructs, rules and decisions can lead to – or counteract – inequality and discrimination.

This book presents various types of gender perspectives in a range of disciplines within law. The chapters cover areas within both public and private law, such as family law, administrative law, welfare law, contract law, corporate law, and criminal law. The book also includes gender perspectives in such related disciplines as legal philosophy, legal sociology, criminology, law and economics, and professional ethics for lawyers.

Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies has been written primarily with law students in mind, but everyone with an interest in the relationship between law, gender, society and politics will find it relevant.

Author Biographies

Ingunn Ikdahl

Ingunn Ikdahl er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig faglærer i velferdsrett og trygderett, og underviser også i diskrimineringsrett, menneskerettigheter og metode. Ikdahl er med i forskningsprosjekter om helsetjenester i fengsel, velferdsstatens rolle etter 22. juli, digital velferdsstat og internasjonal trygderett, og leder forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI).

Anne Hellum

Anne Hellum er professor i kvinnerett ved Institutt for offentlig rett og leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Universitetet i Oslo. Hun har opprettet og vært ansvarlig lærer for fagene internasjonal kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett og rettsantropologi. I tillegg til å lede den fakultetsoppnevnte arbeidsgruppen om integrasjon av kjønn og rett i jusstudiet ved UiO, har hun ledet NORHED I-prosjektet som stod for integrering av kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiv i undervisningen ved fire juridiske fakulteter i sørlige og østlige Afrika.

John Asland

John Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og arverett. Asland er også hovedredaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Herman Bruserud

Herman Bruserud er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor han er fagansvarlig i kjøpsrett og entrepriserett. Han arbeider hovedsakelig med kontrakts- og avtalerettslige spørsmål, med hovedvekt på entrepriserettslige spørsmål.

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig faglærer i sivilprosess. I tillegg arbeider hun også med fagene rettshistorie og yrkesetikk.

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen er daglig leder for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og styreleder i Norges kvinnelobby. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i JURK, hovedsakelig innenfor husleierett og utlendingsrett. Hun har også en LLM i Human Rights, Conflict and Justice fra School of Oriental and African Studies i London.

May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på temaer som prostitusjon, menneskehandel, migrasjon og voldtekt, både som erfaringer, rettsområder og politikkområder. De siste årene har hun forsket spesielt på forholdet mellom sosiale og rettslige normer om voldtekt, og på hvordan bevis i voldtektssaker formidles og forstås i politietterforskning og rettssak.

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og veifraktrett. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, til dels sammen med Trine-Lise Wilhelmsen, og har også vært aktiv i lovgivningsarbeid og som voldgiftsdommer.

Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. I sin forskning har hun arbeidet med den økonomiske familierettens virkning i samfunnet, særlig betydningen av kjønn, alder, valg av samlivsform, familietype og grad av felles økonomi med videre. Forfatteren har også hatt ansvar for utvikling av lovgivning på familie-, arve- og personrettens område gjennom om lag 20 år i Justisdepartementets lovavdeling.

Marit Halvorsen

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet særlig med kvinnerett, helserett og rettshistorie. Halvorsen var med på å bygge opp og hadde ansvaret for profesjonsetikkutdanningen på fakultetet fra 2007.

Ragnhild Helene Hennum

Ragnhild Hennum er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på seksuelle overgrep mot barn, vold og voldtekt. Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi.

Jukka Tapio Mähönen

Jukka Mähönen er professor ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, med spesialområdene selskapsrett, selskapsstyring, regnskapsrett, revisjonsrett, finansrett og bærekraft samt rettsøkonomi. Han er fagansvarlig for rettsøkonomi på fakultetets master- og ph.d.-program i rettsvitenskap, og er nestleder av fakultetets forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen). Han er også professor i samvirkerett ved Helsingfors universitet.

Anne Robberstad

Anne Robberstad har vært professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, siden 2006, og har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun forsker i sivilprosess og straffeprosess, og kombinerer systematisk fremstilling av rettsregler med analyse av grunnleggende prosessteoretiske spørsmål og kritisk vurdering. Robberstad har publisert en rekke bøker, som Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon, Rettskraft, Sivilprosess og Hvem har bevisbyrden?.

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor og instituttleder ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har vært studiedekan og konstituert høyesterettsdommer. Sandberg har i mange år holdt kurs og forelesninger i forvaltningsrett ved fakultetet. Hennes forskning ligger i det vesentlige innenfor barnerett, med særlig vekt på barnevernretten og forskjellige temaer innen barns rettigheter. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011–2019, to av årene som komiteens leder.

Kristin Bergtora Sandvik

Kristin Bergtora Sandvik er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, og forsker ved Fredsforsknings-instituttet PRIO. Hun har en S.J.D fra Harvard Law School 2008. Hennes forskningsfelt inkluderer humanitære kriser, innovasjon og teknologi, kjønnsbasert vold og 22. juli.

Beate Kristine Sjåfjell

Beate Sjåfjell er professor ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, med selskapsrett, selskapsstyring og bærekraft som spesialområde. Hun leder fakultetets forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen), og er initiativtaker og leder av internasjonale forskningsprosjekt og nettverk. Hun er medlem av EU-kommisjonens ekspertgruppe i selskapsrett og gjesteforsker ved College of Europe.

Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og forskningsdekan for perioden 2020–2023. Blaker Strands forskning, veiledning og undervisning omhandler særlig likestillings- og diskrimineringsrett og nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Hun har arbeidet mye med spørsmål om religionsfrihetens grenser i et mer mangfoldig samfunn.

Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson er professor i rettsvitenskap på Det juridiske fakultet, Göteborgs universitet, og var i 10 år professor ved Det juridiske fakultet, UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun disputerte i 1997 med avhandlingen Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten, og skrev sammen med Åsa Gunnarsson læreboken Genusrättsvetenskap. Svenssons forskningstemaer omhandler rettsfilosofi, likestilling i styringen av Arktis, ytringsfrihet, aldersdiskriminering og urfolksspørsmål.

Trine-Lise Wilhelmsen

Trine-Lise Wilhelmsen er professor i rettsvitenskap ved Nordisk institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Hennes fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, samt erstatningsrett og kontraktsrett. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler, til dels sammen med Hans Jacob Bull. Hun deltar også i forskjellige former for tvisteløsningsarbeid (Finansklagenemnda og voldgift) og i arbeid med kontraktskriving og lovarbeid.

Tone Linn Wærstad

Tone Linn Wærstad er professor i familierett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hennes forskning handler hovedsakelig om menneskerettslige utfordringer og diskrimineringsvernet i norsk familierett og internasjonal privatrett på familierettens område. Hun underviser i familie- og arverett, og leder forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI).

Cover Image
Published
May 31, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669690

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202767068

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202767051

Details about the available publication format: XML

XML
9788202767075

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202766733