Matens meglere: Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid

Volume editors:
Terje Finstad, Stig Kvaal, Håkon B. Stokland, Per Østby
Chapter authors:
Sara Brinch, Terje Finstad, Stig Kvaal, Tanja Plasil, Håkon B. Stokland, Per Østby, Heidrun Åm

Synopsis

Hvordan kan vi stole på at maten vi kjøper i butikken ikke gjør oss syke? Etableringen av institusjoner, lover og kontrollsystemer som sikrer oss at maten er trygg, er resultatet av en lang og sammensatt historisk prosess. Denne boken ser nærmere på denne prosessen, og på hvordan ulike aktører og institusjoner – kalt matens meglere – har arbeidet for å gjøre maten vi spiser god, sunn og sikker.

Matens meglere viser hvordan moderne mat og matsystemer kan forstås som resultat av en rekke styringsforsøk og forhandlinger om hvordan mat blir til. Forfatterne ser på lover og regler, ekspertise, teknologier og medier som bidrar til å knytte de moderne industrialiserte matsystemene sammen. Tematikken strekker seg fra kokebøker og husmorskoler, som har hatt stor innflytelse på det norske kostholdet, til etablering av matvareindustri, fryseteknologi, datomerking og vurdering av matkvalitet. Videre ser forfatterne på mat på TV som opplysningsvirksomhet, og debatt omkring industrielt produserte ingredienser og matprodukter som margarin, vanilje og oppdrettslaks.

Gjennom disse eksemplene viser boken hvordan kontroll, kvalitet og kunnskap ble nødvendige omdreiningspunkt i den industrielle matens tid. Forfatterne har bakgrunn fra vitenskap- og teknologistudier, historie, antropologi, sosiologi og medievitenskap.

Redaktører er Terje Finstad, Stig Kvaal og Per Østby, alle ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU og Håkon B. Stokland ved Norsk institutt for naturforskning og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Synopsis in English

How can we be sure that the food we buy in grocery stores won’t make us sick? The institutions, laws and regulatory systems put in place to safeguard that food is safe to consume are the result of a long and complex process. This book takes a close look at that process and at how various actors and institutions – we call them ‘food’s facilitators’ – have worked to ensure that the food we eat is fresh, healthy and safe.

Food’s Facilitators explores how modern foods and systems for food can be seen as the result of a series of administrative efforts and negotiations over how such food is produced. The authors examine laws and regulations, expertise, technologies, and media that contribute to binding the various modern industrialized food systems together. Their subject matter ranges from cookbooks and schools for housewives that have greatly influenced the Norwegian diet, to the industrial production of foods, freezer technology, date marking, and quality assessment. In addition, the authors look at the presentation of food on television as informational activity as well as debates about industrially produced ingredients and food products like margarine, artificial vanilla and farmed salmon.

Through these examples the book illustrates how regulation, quality and information became necessary cornerstones in the evolution of the food industry. The authors have backgrounds in science and technology studies, history, anthropology, sociology and media science.  

The anthology has been edited by Terje Finstad, Stig Kvaal and Per Østby, all from the Department of Interdisciplinary Studies of Culture at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and Håkon B. Stokland from the Norwegian Institute for Nature Research and NTNU’s Department of Interdisciplinary Studies of Culture.

Author Biographies

Sara Brinch

Sara Brinch (f. 1972) har doktorgrad i medievitenskap og mastergrad i filmvitenskap. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og instituttleder ved Institutt for design, NTNU. Brinchs forskning er orientert om fjernsynsmediet som kunnskapsformidler, med et særlig fokus på det oppdraget allmennkringkasteren har og hvordan dette kommer til uttrykk i programsatsinger og kommunikasjonen med publikum.

Terje Finstad

Terje Finstad (f. 1982) har mastergrad og doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier. Han er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen hans har dreid seg om den samfunnsmessige integreringen av kunnskap og teknologi i så vel matproduksjon som forbruk, men også universitetshistorie, hygiene- og byhistorie og dyr og samfunn.

Stig Kvaal

Stig Kvaal (f. 1964) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og hovedfag i historie. Han er professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen hans har i hovedsak dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie, forskningspolitikk og matkultur.

Tanja Plasil

Tanja Plasil (f. 1976) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og mastergrad i antropologi fra Universitet i Amsterdam. Hun er forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital. Forskningen hennes dreier seg både om sosiale og kulturelle aspekter av mat, men også om politikkutforming og industrialiserte matsystemer. Fokus er på bærekraft i produksjon og forbruk av mat.

Håkon B. Stokland

Håkon B. Stokland (f. 1979) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og mastergrad i historie. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har i tillegg en deltidsstilling som forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen har hovedsakelig dreid seg om politikkutforming og kunnskapsproduksjon i tilknytning til naturmangfold, men også om bærekraft og bioøkonomi, industrialisert matproduksjon og historisk minneteori.

Per Østby

Per Østby (f. 1950) har hovedfag og doktorgrad i historie. Han er professor emeritus ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen har i hovedsak dreid seg om teknologi-, vitenskap-, medisin og miljøhistorie.

Heidrun Åm

Heidrun Åm (f. 1981) har mastergrad og doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Wien. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved NTNU. Hennes fagområde er sosiologi, spesielt teknologi og samfunnsendring. Hun har forsket på styring av nanoteknologi og bioteknologi, forskningspolitikk, fornybar energiomstilling og oppdrettslaks.

Cover Image
Published
February 15, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-65233-3

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-75603-1

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-75604-8

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-75605-5