Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring

Author:
Stephen Sirris

Synopsis

Prester, diakoner, kateketer og kantorer er profesjonsutøvere som møter folk i gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i menighetene. De ivaretar et samfunnsoppdrag, har innflytelse over kirkens praksiser, preger menighetslivet og utformer tjenestene. Hva kjennetegner kirkeprofesjonene? Hva slags innsikt bør profesjonsutøverne ha om hverandres identitet og faglighet for å samarbeide og delta i et tverrfaglig samspill? Og hvordan kan profesjonene best mulig ledes i praksis?

Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring gir profesjonssosiologiske og ledelsesfaglige innsikter i allmenne og kontekstuelle fenomener ved kirkeprofesjonene. Sammenhenger mellom profesjoner, ledelse og organisering i Den norske kirke analyseres i lys av empiriske studier og et institusjonelt teoretisk rammeverk.

Forfatteren drøfter hvordan profesjonene utgjør en hensiktsmessig måte å organisere arbeid på. Et sentralt funn i boken er at kirkens profesjoner kjennetegnes ved kall, autonomi og kompleksitet. Disse særtrekkene bidrar til at verdibasert ledelse er særlig velegnet overfor profesjonene.

I arbeidet med ny kirkeordning inngår sentrale spørsmål om hvordan Den norske kirke med sin mangfoldige virksomhet skal ledes og organiseres. Denne boken bidrar til et større kunnskapsgrunnlag om fagledelse og profesjonenes rolle i dette komplekset.

Profesjon og ledelse i Den norske kirke er aktuell for forskere i profesjonsstudier og organisasjons- og ledelsesfaglig samt praktikere; ansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. Tematisk er boken også relevant for studenter ved utdanninger som fører til kirkelig stilling.

Stephen Sirris (PhD) er professor og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole.

 

Synopsis in English:

Ministers, deacons, catechists and cantors are among the church professionals laypeople meet in the context of worship, other church services, and congregational activities. These professionals are upholding a social mission, influencing church practices, setting the tone and developing programs and services within their congregations. What are the hallmarks of the different professions within the church? What insight should church professionals have into each other’s identities and areas of expertise to collaborate and participate in interdisciplinary teamwork? And how, in practical terms, should they be lead?

Profession and Leadership in the Church of Norway: Organizing Work of a Church in Change provides sociological and administrative insights into general and contextual phenomena in the church professions. Relationships between professions, administration and organization in the Church of Norway are analyzed in light of empirical studies and an institutional theoretical framework.

The author discusses how the professions derive appropriate ways of organizing their work. A key finding in the book is that church professions are characterized by calling, autonomy and complexity. These particular features make value-based leadership especially well-suited to the church professions.

Part of the work on a new national church law includes addressing central questions about how the Church of Norway, with its extensive range of services and activities, should be led and organized. This book contributes to a broader base of knowledge about administration and the role of the church professions in this complex.

Profession and Leadership in the Church of Norway will be of interest to researchers in professional studies and in organization and management, as well as practitioners: employees, church leaders and advisory council members. Thematically, the book is also relevant for students in educational programs that lead to church employment.

Stephen Sirris (PhD) is a professor and leader of the Centre for Values-Based Leadership and Innovation at VID Specialized University’s Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies.

Author Biography

Stephen Sirris

Stephen Sirris er professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han er leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Han har arbeidserfaring som prest og som kantor i Den norske kirke. Han har særlig forsket på organisering og ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Cover Image
Published
January 24, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202730048

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202755812

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202755829

Details about the available publication format: XML

XML
9788202755836

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202748005