Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging

Volume editors:
Aina Landsverk Hagen, Bengt Andersen
Chapter authors:
Aina Landsverk Hagen, Bengt Andersen, Daniele Evelin Alves, Ingar Brattbakk, Astri Margareta Dalseide, Bjørk Brøndmo Engerbakk, Karoline Hjorth, Sara Berge Lorenzen, Monika Grønli Rosten, Ingrid M. Tolstad, Nina Vestby

Synopsis

Hvordan gjør vi medvirkning med barn og unge? Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging tar for seg hvordan medvirkning med barn og unge utspiller seg i praksis, i steds- og byutviklingsprosesser i norske kommuner.

Fra sine ulike ståsteder diskuterer samfunnsforskere, kunstnere, en arkitekt og en ung medvirker erfaringer og dilemmaer med å inkludere barn, ungdom og unge voksne som medvirkere. Leseren får konkrete eksempler fra medvirkningsprosesser og presentasjon av verktøy som er utviklet i samarbeid med ungdom, arkitekter og offentlig ansatte.

Bidragene viser hvordan gode intensjoner om inkludering kan skjule makthierarkier, konflikter og interessemotsetninger. Samtidig peker boken på hvordan muligheten for kreativitet og nytenking er stor når unge inviteres inn til å medvirke i planleggingen av alt fra ungdomshus og skolegårder til parker og uteområder i nabolaget.

Antologien gir inspirasjon til forskere, studenter, kommunalt ansatte, planleggere og andre praktikere som jobber med medvirkning i by- og stedsutvikling. Blant temaene som tas opp er medvirkning som medforsking, sosialt entreprenørskap og medvirkning i skolefag og i sosiokulturelle stedsanalyser, håndens kraft i kreative praksiser, samlokalisering som trend, digital og hybrid medvirkning og medvirkningens maktspill. Ved å introdusere en ny modell for «tykk medvirkning», søker antologien å sikre at unge innbyggere ikke bare blir hørt og sett, men også får mulighet til å være vedvarende ressurser i sine nærmiljøer.

Bokens redaktører, Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen, er begge seniorforskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet.

Forfatterne av antologien har også utviklet en digital ressurs for alle som er interessert i ungdomsmedvirkning: https://unghus.oslomet.no

Synopsis in English

How should we go about collaborating with children and adolescents? Young Participation: Creativity and Conflict in Planning explores how youth participation work in practical terms, in the context of urban development processes at the municipal level in Norway.

From their unique perspectives, several social scientists, artists, an architect, and a young contributor discuss experiences and dilemmas of including children, teens, and young adults as contributing stakeholders on various projects. The reader will find concrete examples of participation processes and tools developed in cooperation with young people, architects, and public employees.

The chapters reveal how good intentions regarding inclusion can obscure power hierarchies, friction, and conflicts of interest. Yet they also demonstrate that the potential for creativity and innovation are great when young people are invited to contribute their input in planning and developing everything from youth community centers and school grounds to parks and other outdoor spaces in local neighborhoods.

This anthology will provide inspiration to researchers, students, municipal employees, urban planners, and others working collaboratively in urban and community development. Among the topics covered are participation as co-research, social entrepreneurship and participation as part of school curricula and in socio-cultural place analyses, the power of the hand in creative practices, co-location as a trend, digital and hybrid participation processes, and power plays in planning. By introducing a new model for ‘thick participation’, the anthology attempts to ensure that young citizens are not just seen and heard but are also given the opportunity to become lasting resources within their local communities.

The book’s editors, senior researcher Aina Landsverk Hagen and research professor Bengt Andersen, are both based at the Work Research Institute (AFI), Oslo Metropolitan University.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen (f. 1977) er sosialantropolog ved AFI, OsloMet. Hagen forsker på, skriver og snakker gjerne om kreativitet og innovasjon, ytringsfrihet, ungdom og medvirkning i by- og stedsutvikling. Hun er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med transfaglig innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Bengt Andersen

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har gjort feltarbeid i USA og Norge der sentrale tematikker har vært arkitektur, byplanlegging, medvirkning, stedstilhørighet og kulturminner, samt segregasjon, ungdomskriminalitet og opptøyer. Andersen er medredaktør av tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies.

Daniele Evelin Alves

Daniele Evelin Alves (f. 1978) er forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet og har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder omfatter blant annet psykisk helse, minoriteter, barn og unges medvirkning, samt helsefremmende skoler, arbeidsplasser og samfunn.

Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk (f. 1969) er samfunnsgeograf og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har studert sosial ulikhet og segregasjon i byer, boligsituasjonen for leietakere og hvordan nabolagseffekter påvirker oppvekst i urbane nabolag. Brattbakk har vært sentral i utviklingen av sosiokulturelle stedsanalyser og har forsket på medvirkning i stedsutvikling for flere grupper, inkludert ungdom. Han var medlem i det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget som stod bak NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle.

Astri Margareta Dalseide

Astri Margareta Dalseide (f. 1988) er arkitekt MNAL og arkitekt/urbanist ved A-Lab i Oslo. Nylig har hun jobbet med større samskapingsprosesser for institusjoner og næringsliv, og forsket på ungdommers medvirkning. I tillegg har hun vært involvert i mulighetsstudier for by og tettsteder, sosiokulturelle stedsanalyser for bydeler i Oslo og tverrfaglig forskning på livet i byen. Astri var founding partner for arkitektkontoret Kåmmån.

Bjørk Brøndmo Engerbakk

Bjørk Brøndmo Engerbakk (f. 2001) ble uteksaminert fra musikklinja ved Foss videregående skole i Oslo våren 2020. Hun har vært involvert i UngHus-prosjektet siden 2019 gjennom jobben som Ung Ambassadør i bydel St. Hanshaugen. Hun holdt innlegg på Ungdatakonferansen 2020 om sine opplevelser og erfaringer som medvirker, og ble engasjert som vitenskapelig assistent på AFI våren 2021. Her jobbet hun blant annet med en dokumentarfilm om huset i Stensparken og nettsiden til prosjektet. For tiden avtjener hun verneplikten sin i Sjøforsvaret. På fritiden spiller hun i band hvor hun skriver tekster og komponerer sanger.

Karoline Hjorth

Karoline Hjorth (f. 1980) er fotograf, kunstner og skribent. Med portrettet som metodisk utgangspunkt arbeider hun med utstillinger, installasjoner og publikasjoner. Hennes første bok, Mormormonologene, ble utgitt i 2011, etterfulgt av Algoritmeanekdoter i 2019. Med Riitta Ikonen har Hjorth skrevet bøkene Eyes as Big as Plates og Time is a Ship that Never Casts Anchor. I forbindelse med kunstnerduoens tiårsjubileum utgis Eyes as Big as Plates 2 i 2021.

Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen (f. 1992) er forsker III ved AFI, OsloMet. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo med feltarbeid i Delhi, hvor hun skrev om start-up-kultur i indisk medieindustri. På AFI er hun involvert i en rekke ulike prosjekter som tar for seg metodeutvikling og ‑innovasjon innen by- og stedsutvikling, ungdomsmedvirkning, organisasjonslæring og folkeforskning.

Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten (f. 1979) er sosialantropolog og forsker i ungdomsseksjonen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun har blant annet forsket på urban oppvekst, medvirkning og forebyggende ungdomsarbeid. For tiden er hun tilknyttet flere prosjekter om sosial kontroll og unges selvbestemmelse som en del av NOVAs voldsforskningsprogram. Rosten har særlig interesse for samfunnsvitenskapelig metodeutvikling, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom majoritet og minoritet i den norske velferdsstaten.

Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad (f. 1978) er sosialantropolog med ph.d. i musikkvitenskap, og jobber som seniorforsker ved AFI, OsloMet. Hun har gjort feltarbeid på kreative prosesser og miljøer i USA, Russland og Norge. Med en særlig interesse for kulturfeltet har hun forsket på temaer som digitaliseringens betydning for arbeids- og kunstnerliv, omstilling og innovasjon i mediebransjen, kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser, talentutvikling i film og utforsking av metodikk for ungdomsmedvirkning i byutvikling.

Nina Vestby

Nina Vestby (f. 1966) er kunstner, født i Oslo, men har vokst opp transkulturelt. Hun har en mastergrad i Kunst i samfunnet fra OsloMet. Med broderiprosjektet EUTOPIA utforsker og samler hun på transkulturelle barn og unge sine narrativer om tilhørighet og identitet. Hun har vært sentral i å koble utøvelse av ulike kunstuttrykk med ungdomsmedvirkning, i samarbeid med forskere fra AFI.

Cover Image
Published
December 13, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716226

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202748838

Details about the available publication format: XML

XML
9788202748852

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202748821