Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring

Volume editors:
Øystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare
Chapter authors:
Eva Amundsdotter, Ylva Elvin-Nowak, Greta Gober, Øystein Gullvåg Holter, Knut Liestøl, Lotta Snickare

Synopsis

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi? Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt likestillingssituasjonen ved fakultetet, sett på årsaker til ulikestilling, og på hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.

I tillegg til å presentere ny empiri utgjør boka også et nyskapende bidrag til teoriutvikling innen likestillingsforskningen. I bokas del 2 presenterer forfatterne tre arbeidsmodeller som belyser aktuelle mekanismer og utfordringer i likestillingsarbeidet. Deretter trekkes linjen videre til arbeidet for å fremme likestilling. I siste del analyseres tiltakene som ble iverksatt for å øke likestillingen ved fakultetet, hvilke effekter de hadde, og hva en organisasjon kan gjøre for å øke likestillingen. Bredden i boka gjør den relevant for alle som er opptatt av likestilling i forskning og høyere utdanning. Både forskere, ansatte, studenter, praktikere og politikere vil ha stor nytte av boka.

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Lotta Snickare er forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og ved Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Denne boken er oversatt til engelsk. Les den engelske utgaven her.

Synopsis in English:

What is the state of gender equality in science and technology? Gender Equality in Academia – from Understanding to Change presents the results of a comprehensive research project and program of initiatives at the University of Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Researchers have examined gender equality within the department, looking at reasons for imbalance, and at what occurs when measures to promote equality are implemented.

The book opens with an in-depth study of careers, gender issues and gender balance within academia. The study, based on questionnaires, interviews and follow-up evaluation, provides a new and updated understanding of the daily lives of academics in Norway. Among the topics covered are perceptions of equality and gender balance, effects of male dominance, sexual harassment, gender with respect to publishing, and the relationship between gender and diversity.

In addition to presenting new empirical data, the book is also an innovative contribution to theoretical development within gender equality research. In the second part of the book, the authors present three working models that elucidate current mechanisms recreating gender imbalance, and challenges for gender equality. The book’s final part consists of analyses of measures taken to increase gender equality within the department and their effects, and what an organization can do to increase gender equality.

The range of topics in this book make it relevant for everyone concerned with gender equality in research and higher education. Researchers, administrators, students, other practitioners, and politicians will all find this book of interest.

Øystein Gullvåg Holter is a professor emeritus at the University of Oslo’s Centre for Gender Research. Lotta Snickare is a researcher at both the University of Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Eva Amundsdotter

Eva Amundsdotter er førstelektor i pedagogikk ved Stockholms universitet, med særlig interesse for organisering og ledelse. Hennes forskning handler hovedsakelig om endringsprosesser i organisasjoner knyttet til kjønn, makt og normer. Andre forsknings- og utviklingsprosjekter er fokusert på aksjonsorientert kjønnsforskning, der hun sammen med sjefer og ledere, blant annet i akademia, har utviklet hva kjønnsbevisst ledelse kan bety. Eva deltok i FRONT-prosjektets arbeid med lederutvikling og i følgeforskningen som ble gjort i forbindelse med dette.

Ylva Elvin-Nowak

Ylva Elvin-Nowak har doktorgrad i psykologi og er lisensiert psykoterapeut. Hun er assisterende virksomhetssjef ved Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Forskningen hun for tiden er involvert i, gjelder helsetjenestens ansvar for å oppdage og håndtere vold i nære relasjoner. Ylva har skrevet flere bøker fra et kjønnspsykologisk perspektiv, som I sällskap med skulden (2001), som handler om den moderne mammaens hverdag. Ylva var involvert i FRONT-prosjektet i rollen som prosessleder for toppforskernettverket og i følgeforskningen som ble gjort i forbindelse med dette.

Greta Gober

Greta Gober er en postdoktor ved Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) ved Stockholms universitet, hvor hun undersøker hvordan medieorganisasjoner reagerer på den nettbaserte trakasseringen som kvinnelige journalister opplever i Sverige. Hun er også den ledende forskeren for Øst-Europa i UNESCO-undersøkelsen Global Study on Effective Measures to Tackle Online Harassment of Women Journalists. Gretas forskning er orientert mot organisasjonskultur, kommunikasjon samt kjønnede maktrelasjoner og identiteter, spesielt i mediebransjen. Greta deltar i FRONT-prosjektet som forsker.

Øystein Gullvåg Holter

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på kjønn, maskulinitet og sosial ulikhet. Han har deltatt i norske, nordiske og europeiske prosjekter og har bl.a. publisert bøkene Sjekking kjærlighet og kjønnsmarked (1981), Menns livssammenheng (med Helene Aarseth, 1993), Gender, patriarchy and capitalism – a social forms analysis (dr. philos. avhandling) 1997, Can men do it – the Nordic experience (2003), Gender equality and quality of life (2009), sammen med artikler og bidrag til rapporter bl.a. Politikk for likestilling (NOU 2012: 15) og EU-rapporten The role of men in gender equality (2013). I FRONT-prosjektet har Øystein deltatt som forsker, med ansvar for den kvantitative forskningen og ekspertsamtalene i prosjektet.

Knut Liestøl

Knut Liestøl er professor emeritus ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO). Han har vært instituttleder og forskningsdekan ved UiO, og styreleder for Divisjon for vitenskap og Divisjon for store satsinger i Norges forskningsråd. Erfaring fra disse rollene bidro sterkt til interessen for likestilling, og spesielt har han vært interessert i hvordan eksellense-satsinger og uformelle faglige prestisjehierarkier påvirker kvinners og menns muligheter til å nå akademiske topp-posisjoner. Han har være styreleder for BALANSE-programmet siden initieringen i 2013.

Lotta Snickare

Lotta Snickare er forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Norge og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige. Hun er også forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Cover Image
Published
November 2, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669669

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202741174

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202741181

Details about the available publication format: XML

XML
9788202741198

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202741167