Steinalderen i Sørøst-Norge: Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum

Authors:
Hege Damlien, Inger Marie Berg-Hansen, Lene Melheim, Axel Mjærum, Per Persson, Almut Schülke, Steinar Solheim

Synopsis

Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum inneholder en helhetlig oversikt over utgravinger av 430 boplasser, begravelser, depoter, fangstanlegg m.m. fra år 2000 til 2017, og presenterer en bred og oppdatert redegjørelse for forskningsstatus knyttet til steinalderen (ca. 9500–1700 f.Kr.) i regionen.

I presentasjonen av forskningsstatus synliggjøres ikke bare det vi vet per i dag, men også betydelige kunnskapshull. Den manglede kunnskapen har dannet utgangspunkt for formuleringen av fire framtidige satsingsområder:

  • Teknologi
  • Bosetning og landskapsbruk
  • Ressursgrunnlag og økonomi
  • Ritualer og ritualisert praksis

I dette faglige programmet for steinalderundersøkelser presenteres konkrete forslag til strategier og tiltak som vil bidra til å tette disse kunnskapshullene, skape faglig utvikling og danne grunnlag for videre forskning.

Steinalderen i Sørøst-Norge er skrevet for forskere, forvaltere, studenter og andre som vil gjøre dypdykk i vår eldste forhistorie. Boken vil være et viktig verktøy for planlegging og gjennomføring av kommende steinalderutgravninger ved Kulturhistorisk museum. Den vil også danne et grunnlag for de rådene museet gir i forbindelse med forvaltningen av våre eldste kulturminner.

 

Synopsis in English

The Stone Age in Southeastern Norway. The Academic Program for Stone Age Research at the Museum of Cultural History comprises a general overview of excavations, carried out between 2000–2017, of 430 sites, graves, depots, hunting pits and other sites, and presents a broad and updated report on the status of research relating to the Stone Age (c. 9500–1700 BC) in the region.

Insufficient knowledge has been the impetus for identification of four main areas for concerted prospective effort:

  • Technology
  • Settlement and land use
  • Subsistence and economy
  • Rituals and their practice

Also presented in this program for Stone Age research are concrete strategies and initiatives that will contribute to filling in these knowledge gaps, advancing the field, and laying foundations for further research.

The Stone Age in Southeastern Norway has been written with researchers, managers of cultural heritage and students in mind, as well as all others interested in a deep dive into our earliest history. This book will be an important reference for planning and carrying out future Stone Age excavations under the museum’s aegis. It will also serve as a foundation for guidelines the museum provides regarding conservation of our oldest cultural heritage.

Author Biographies

Hege Damlien

Hege Damlien har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Stavanger. Hun har siden 2004 vært ansatt ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, og som førsteamanuensis siden 2016. Hun har bred erfaring fra arkeologiske utgravninger på Sørøstlandet. Som forsker har hun særlig fokusert på bosetningen på den Skandinaviske halvøya og i Nord-Europa i eldre steinalder, og på temaer knyttet til teknologi og kunnskapsoverføring, samfunnsorganisering, mobilitet, landskapsbruk og tilpasning.

Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen har arbeidet ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, siden 2002 og som førsteamanuensis siden 2017. Hun har magistergrad og PhD fra Universitetet i Oslo, og omfattende erfaring fra registrering og utgravning av steinalderlokaliteter, hvorav de siste tjue årene som prosjektleder og forsker. Berg-Hansens forskning har særlig fokusert på ulike temaer innenfor steinalderen i Nord-Europa og Norge, samt teori og metodespørsmål. De viktigste temaene er teknologi og håndverkstradisjoner, samfunnsorganisering og storskala samfunnsutvikling, pionerbosetning, samt landskapsbruk og lokalisering. Berg-Hansen har blant annet publisert en bok om steinalderregistrering og boplasslokalisering i Norge, i tillegg til artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier.

Lene Melheim

Lene Melheim har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo, og har siden 2015 jobbet som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Melheim har, som forfatter og redaktør, publisert en rekke bøker og artikler om perioden 2500–500 f. Kr. og har også drevet med undervisning og populærvitenskapelig formidling. Melheim har spesialisert seg på tema knyttet til metallhåndverk i nordisk bronsealder og har den siste tiden særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til kobberkilder, metallhandel og mobilitet. Hun har deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter.

Axel Mjærum

Axel Mjærum har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2004 og har bred erfaring fra arkeologiske feltundersøkelser på Sør- og Østlandet. I 2017 ble han tilsatt som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Som forsker har han blant annet arbeidet med temaer knyttet til fiske, jakt, landbruk, teknologi og boplassorganisering i steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg har han interessert seg for feltmetodiske spørsmål.

Per Persson

Per Persson har doktorgrad i arkeologi fra Universitetet i Gøteborg. Fram til 2003 arbeidet Persson ved Universitetet i Gøteborg og deretter ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, der han fra 2015 har vært førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Perssons forskning omhandler nordisk steinalder med vekt på feltarkeologi og naturvitenskapelige metoder. De viktigste temaene i Perssons forsking er introduksjonen av jordbruket (neolittiseringen), kulturgrupper, bosetning og næringstilfang særlig i neolitikum, samt den første koloniseringen av Skandinavia ved istidens slutt (pionertid).

Almut Schülke

Almut Schülke er professor i nordisk arkeologi. Hun har jobbet på Kulturhistorisk museum siden 2012, fremfor alt innenfor forvaltningsarkeologi og forsking. Hennes faglige interesser omfatter landskapsarkeologi, menneske-omverden-relasjonen, ritualer og mobilitet med spesiell vekt på steinalder i Sørskandinavia (mesolitikum og neolitikum).

Steinar Solheim

Steinar Solheim har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Arkeologisk seksjon og har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2008. Solheims forskning har vært rettet mot forskjellige tema i eldre og yngre steinalder, deriblant populasjonsstudier, kystbosetning og introduksjonen av jordbruk.

Cover Image
Published
November 15, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632274

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202737030