Rettens landskap: Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder

Author:
Marie Ødegaard

Synopsis

Når og hvorfor oppstod det norrøne rettssystemet og hvor var tingstedene lokalisert? Dette er tema som lenge har vært ubesvart i norsk og nord-europeisk historie.

I Rettens landskap. Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder undersøkes stedene for rettsmøter (tingsteder) og den administrative organisasjonen i det historiske Viken-området: de kystnære og sentrale delene av Sørøst-Norge, fra Telemark i vest til Bohuslän i øst. Dette geografiske området utgjør Borgartingets lovområde i middelalderen. Gjennom arkeologiske funn, onomastiske, topografiske og historiske kilder, diskuteres fremveksten av det juridiske landskapet i et langtidsperspektiv fra jernalder til middelalder, det vil si perioden 100–1600 e.Kr.

Et gjennomgående tema er når rettssystemet oppsto og hvordan det utviklet seg over tid, både på lokalt og regionalt nivå. Sentralt står lokaliseringen av tingstedene i landskapet, og hvordan tingstedene inngikk som en viktig del av konsolideringen av maktstrukturer og senere kongelige styringssystem. Tingene drøftes i sammenheng med skiftende politiske og økonomiske strukturer, samt bosetnings- og samfunnsforhold som kan ha påvirket tingsystemet. Boken ser også på tingstedene i deres ulike kontekster med hensyn til lokalisering og betydning i regionen, og i sammenheng med tingsystemets utvikling i Nord-Europa.

Rettens landskap gir dyptgående innsikt i steder for lov og rett og tilhørende rettsområder i Viken. Dette er en del av Norges territorielle inndeling som ikke har vært belyst i tidligere forskning.

Boken er relevant for forskere og studenter innenfor historie og arkeologi som arbeider med eldre retts- og kirkehistorie, administrative inndelinger og statsdannelsesprosesser, men den er også velegnet for lokalhistorikere og kulturhistorisk interesserte lesere.

 

Synopsis in English

What gave rise to the Norse legal system? When? And where were the meeting places under this system located? These are questions that have long remained unanswered in Norwegian and Northern European history.

An overriding theme of the book is establishing when this legal system arose and how it developed over time at the local and regional levels. Central topics include the localization of assembly sites in the landscape and how these sites became important to the consolidation of power structures and, later on, the royal system of governance. The ‘things’ are discussed in relation to successive political and economic structures as well as the influence of conditions within settlements and society. The book also looks at the assembly sites in their various contexts regarding localization and importance in the region, and in connection with the system’s development in Northern Europe.

The Landscape of the Law provides extensive insight into the places where law and justice and related legal matters were decided in Viken. This is an aspect of Norway’s territorial division that has not been addressed in prior research. The book is relevant for researchers and history and archeology students working in such areas as legal and religious history, administrative jurisdictions, and state-formation processes, as well as local historians and other readers interested in cultural history.

Author Biography

Marie Ødegaard

Marie Ødegaard er førsteamanuensis i arkeologi ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og var tidligere arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder dekker flere emner innenfor eldre og yngre jernalder, særlig bosetning, middelalderske rettssystemer og statsformasjonsprosesser. Ødegaard har en PhD fra Universitetet i Bergen, med et prosjekt som også var del av det internasjonale HERA-støttede forskningsprosjektet «The Assembly Project (2010–2013)», som studerte tingsteders rolle i de frembrytende kongedømmene i Nordvest-Europa mellom 400–1500 e.Kr. Fra 2021 til 2025 er hun prosjektleder og forsker på det NFR-støttede prosjektet «Viking beacons – Militarism in Northern Europe», som skal forske på veter og militær organisering i Nord-Europa (500–1600 e.Kr.).

Cover Image
Published
December 7, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632267

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202734459