Menneskelige(re) møter – om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem

Author:
Adelheid Hummelvoll Hillestad

Synopsis

Menneskelige(re) møter handler om fellesskap blant mennesker med demens. Boken bygger på ett års etnografisk feltarbeid på to skjermede enheter i to forskjellige sykehjem. Gjennom deltakende observasjon i avdelingene avdekket Hillestad forskjellige måter beboerne agerte på, samhandlet og viste omsorg for hverandre.

Mulige fellesskap blant beboerne utforskes med utgangspunkt i feltarbeidet, fenomenologiske perspektiver og romteori. Dette åpner for å se at personer med demens skaper mer fellesskap enn demensforskningen så langt har hatt full oppmerksomhet på. Boken bidrar slik til en utvidelse av det relasjonelle fokuset i personsentrert omsorgspraksis, til også å omhandle samhandling og relasjoner mellom grupper av mennesker med demens.

Mennekelige(re) møter er et bidrag inn i en videre tenkning om utvikling av fellesskap i skjermede avdelinger på sykehjem. Den vil være relevant for alle som arbeider med og for mennesker med demens, og for alle som har interesse for fagfeltet i et humanistisk perspektiv.

Synopsis in English

Humanizing Encounters is about the sense of community that exists between persons with dementia. This book is the outcome of a year of ethnographic fieldwork at the specialized dementia care units of two different long-term nursing facilities. Through participatory observation in these units, the author discerned the various ways residents interacted, collaborated and expressed care for each other.

The potential for fellowship among residents of dementia care facilities is explored primarily through fieldwork, phenomenological perspectives and spatial theory. It suggests that persons with dementia experience a greater sense of community than previous research has recognized. Thus the book contributes to a widening of the relational focus in individually oriented caregiving practices to also include collaboration and relations between groups of people with dementia.

Humanizing Encounters is a contribution to our evolving understanding of the development of community within the dementia care units of skilled nursing homes. It will be relevant to all those who work with and on behalf of people with dementia, as well as those with an interest in this area from a humanistic perspective.

Author Biography

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad er forsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale hogskole. Hun er medlem av forskergruppen De etiske rommene (ESPACE) ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo og Nordic research group: Continuity and quality of care, Karlstad universitet og Lovisenberg diakonale hogskole. Hun har vart bidragsyter i flere fagboker og antologier. Hillestad disputerte ved Det teologiske fakultet (UiO) 24. mai 2019 med avhandlingen Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem.

Cover Image
Published
August 10, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202698225

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202731533

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202731540

Details about the available publication format: XML

XML
9788202731557

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202727826