Lokalvalget 2019: Nye kommuner – nye valg?

Volume editors:
Jo Saglie, Signe Bock Segaard, Dag Arne Christensen
Chapter authors:
Jo Saglie, Signe Bock Segaard, Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Elisabeth Bakke, Johannes Bergh, Anne Lise Fimreite, Bjarte Folkestad, Jens Petter Gitlesen, Tor Helge Holmås, Rune Karlsen, Jan Erling Klausen, Hilmar Rommetvedt, Lawrence E. Rose, Kari Steen-Johnsen , Marte Slagsvold Winsvold, Jacob Aars

Synopsis

Denne antologien handler om de mange lokalvalgene som ble holdt rundt om i Norge 9. september 2019. Med utgangspunkt i velgerundersøkelsene som er gjennomført ved hvert lokalvalg siden 1995, tar boken gjennom ti kapitler for seg dels valg, velgeratferd, valgkamp og valgutfall, og dels politisk deltakelse og politisk tillit mellom valgene. Det er i kommunene flest innbyggere har anledning til å delta i politikkutformingen, og lokalnivået spiller ofte en viktig rolle i den enkeltes hverdagsliv. Hensikten med boken er derfor også å forstå hvordan lokaldemokratiet fungerer mellom valgene.

Lokalvalget i 2019 var preget av høy valgdeltakelse, mobilisering og protest gjennom fokus på politiske saker som bompenger, klima og kommunereform. Kommunereformen var ikke bare valgkamptema, men en sentral rammebetingelse for lokalvalget i 2019. Kommunesammenslåing er derfor et gjennomgående tema i boken. Ett emne er hva innbyggerne mener om kommunereformen og dens mulige konsekvenser. Flere kapitler utforsker sammenslåingenes betydning for ulike sider ved lokaldemokratiet: lokale partisystemer, valgdeltakelse, personstemmegivning, partienes nominasjoner, og representasjon i kommunestyrene. Samlet sett er antologien en statusrapport for lokaldemokratiet i det første valget etter kommunereformen.

Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen av det norske lokaldemokratiet, men særlig til studenter, forskere, journalister og politisk aktive.

Synopsis in English

This anthology concerns the many local elections held throughout Norway on 9 September 2019. Based on voter surveys carried out after every local election since 1995, the ten chapters in this book explore a variety of election-related topics such as voting behaviour and election campaigns, as well as political participation and political trust between elections. It is at the municipal level that most citizens can influence policy, and what occurs at the local level often plays a vital role in people’s daily lives. One of the objectives of this book is therefore to better understand how local democracy functions, both in and between elections.

The 2019 local elections were marked by mobilization, protest, and high turnout, due to the focus on politically charged issues such as the toll roads, climate change, and municipal amalgamation. Amalgamation was not just a campaign issue, but a part of the institutional context; the 2019 elections took place in newly merged municipalities. This is therefore a dominant topic throughout this book. How citizens feel about municipal reform and its potential consequences, for example, is explored. Several chapters examine the significance of amalgamation on various aspects of local democracy: local party systems, turnout and voting behaviour, the parties’ candidate selection, and representation in municipal councils. Taken as a whole, this anthology represents a status report on local democracy in the first election held in the merged municipalities.

This book will be of interest to anyone following developments in local democracy in Norway, especially students, researchers, journalists, and politically active citizens.

Author Biographies

Jo Saglie

Jo Saglie (f. 1965) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder omfatter blant annet politiske partier og partiorganisasjoner, lokalvalg og lokaldemokrati og sametingsvalg og urfolkspolitikk. For tiden leder han Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Signe Bock Segaard) og Sametingsvalgundersøkelsen 2021.

Signe Bock Segaard

Signe Bock Segaard (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Segaards forskningsområder omfatter blant annet demokrati, valg, representasjon, velgeratferd og politisk tillit. Hun har tidligere vært leder for flere forskningsprosjekter innen disse områdene, blant annet evalueringene av forsøk med internettvalg i Norge og et prosjekt om politisk tillit. For tiden leder hun Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Jo Saglie) og er knyttet til Stortingsvalgundersøkelsen 2021.

Dag Arne Christensen

Dag Arne Christensen (f. 1961) er statsviter med doktorgrad (dr.philos) fra Universitetet i Bergen og er forsker I ved NORCE Samfunn i Bergen. Hans forskningsfelt og faglige interesser er velferdspolitikk, valgsystemer, politisk deltakelse, offentlig opinion, eksperimentelle metoder og terrorisme. For tiden leder han et større forskningsprosjekt om innvandrernes integrasjon i Norge.

Sveinung Arnesen

Sveinung Arnesen (f. 1978) har en ph.d.-grad fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og er nå forsker I ved NORCE Samfunn og førsteamanuensis II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap samme sted. Arnesen forsker blant annet på politisk atferd, demokratiske prosesser og legitimitet. Han leder for tiden flere prosjekter innenfor de nevnte forskningsområdene og er nasjonal koordinator for Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS).

Elisabeth Bakke

Elisabeth Bakke (f. 1962) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå førsteamanuensis samme sted. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet demokrati, demokratisering og demokratiske tilbakeslag, nasjonalisme og overnasjonale identiteter, partier og parlamentariske eliter og tsjekkisk og slovakisk politikk.

Johannes Bergh

Johannes Bergh (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han var tidligere prosjektleder for Lokalvalgundersøkelsen ved samme institutt. Bergh forsker på temaer som politisk deltakelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Anne Lise Fimreite

Anne Lise Fimreite (f. 1961) har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor i statsvitenskap samme sted. Frem til mai 2021 var hun tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk og er nå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fimreite har forsket på ulike sider ved lokaldemokrati og forholdene mellom nivåene i vårt styringssystem. Hun har ledet mange store prosjekter innenfor disse feltene, blant annet den forskningsbaserte evalueringen av NAV-reformen. Fimreite arbeider nå med politisk atferd og er særlig opptatt av forholdet mellom sentrum og periferi.

Bjarte Folkestad

Bjarte Folkestad (f. 1981) har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er nå professor ved Høgskulen i Volda. Folkestad har blant annet forsket på lokaldemokrati, valg, politiske partier og sivilsamfunn. Han har vært med på en rekke forskningsprosjekter innenfor disse emnene. Folkestad er for tiden arbeidspakkeleder i forskningsprosjektet «SmartPlan – bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser».

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen (f. 1959) er samfunnsøkonom og høgskolelektor i statistisk metodelære ved Universitetet i Stavanger. Han har permisjon fra stillingen mens han arbeider i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU, der han tidligere har vært leder). Han er blant annet medforfatter av Lokalvalg i møtet mellom riks- og lokalpolitikk (1994).

Tor Helge Holmås

Tor Helge Holmås (f. 1960) er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt som forsker I ved NORCE Samfunn og professor II ved Institutt for økonomi ved UiB, og han arbeider hovedsakelig med kvantitative analyser av registerdata.

Rune Karlsen

Rune Karlsen (f. 1975) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Karlsens forskningsområder omfatter blant annet politisk kommunikasjon, valgkamp, politiske partier, politiske eliter og mediepåvirkning.

Jan Erling Klausen

Jan Erling Klausen (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Klausen har deltatt i mange forskningsprosjekter om lokaldemokrati og lokalpolitisk deltakelse, kommunal organisering og styring og kommunereformer i inn- og utland. Han er styremedlem i Nordisk kommuneforskerforening og deltar i det regjeringsoppnevnte generalistkommuneutvalget. Klausen deltar i den pågående lokalvalgundersøkelsen og i en tilstandsanalyse av det norske demokratiet. Han er også norsk deltaker i et sammenliknende prosjekt om kommunereformer i Europa og i et prosjekt om kommunalpolitiske dagsordener.

Hilmar Rommetvedt

Hilmar Rommetvedt (f. 1951) er dr.polit., forsker I ved NORCE (Norwegian Research Centre) i Stavanger og medlem av International Political Science Association’s Executive Committee. Tidligere har han blant annet vært forskningsleder ved Rogalandsforskning/IRIS (nå en del av NORCE) og professor II ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til lokalvalg omfatter hans forskning særlig forholdet mellom Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene innenfor ulike politikkområder som miljø og landbruk, idrett og kultur, internasjonal handel, helse og velferd.

Lawrence E. Rose

Lawrence E. Rose (f. 1944) har doktorgrad fra Stanford University i USA, er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hans faglige virksomhet omfatter blant annet lokalpolitikk og forvaltning, lokaldemokrati, politisk atferd og demokratisk medborgerskap.

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen (f. 1970), ph.d., er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Steen-Johnsens forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun leder prosjektene «CEPOL – Politikeres kommunikasjonsmakt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», som begge tar for seg forholdet mellom politikere / politiske organisasjoner, medier og borgere innenfor en digital offentlighet.

Marte Slagsvold Winsvold

Marte Slagsvold Winsvold (f. 1973) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Winsvold forsker blant annet på politisk deltakelse, politisk representasjon og politisk lederskap på lokalt nivå.

Jacob Aars

Jacob Aars (f. 1964) er dr.polit. fra Universitetet i Bergen. Han arbeider nå som professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap samme sted. Aars har arbeidet med lokalpolitikk og -demokrati, men i tillegg har han publisert arbeider om offentlige reformer og samfunnssikkerhet. Han har blant annet vært leder for evalueringen av NAV-reformen og prosjekter innenfor byforskning.

Cover Image
Published
June 23, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202697075

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202727840

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202727833

Details about the available publication format: XML

XML
9788202727857

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202724085