Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv

Volume editors:
Stephen Sirris, Harald Askeland
Chapter authors:
Stephen Sirris, Harald Askeland, Frank Grimstad, Mildrid Fiske, Åslaug Styve Mjånes

Synopsis

Hva er særegent ved ledelse og lederroller i Den norske kirke? Hvordan kan kirkelig organisering målbære kirkens oppdrag? Dette er spørsmål som er aktualisert med overgangen fra statskirke til selvstendig folkekirke, indre reformer og utviklingen av ny kirkeordning.

Hensikten med denne forskningsantologien er å gi ny forståelse av organisering og ledelse i en kirke i endring. Artiklene analyserer utviklingstrekk som demokratisering, profesjonalisering og styrking av kirkens forvaltningsorganisasjon. Den empiriske utforskningen av kirkefeltet tar utgangspunkt i studier av organisering og ledelse, noe som muliggjør en dialog mellom det særegne i kirkekonteksten og allmenn organisasjonsteori.

Boken belyser kirkens egenart empirisk ekklesiologisk og organisasjonsteoretisk. Forfatterne anlegger et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Dette tar høyde for kirkens identitet og verdier som et religiøst fellesskap, og som en organisasjon med omfattende virksomhet og ledelsespraksiser som utfoldes.

Kirkelig organisering og ledelse retter seg særlig mot studenter ved utdanningene som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, samt kirkeansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. For organisasjons- og ledelsesforskere vil boken gi en innføring i kirkefeltet og kirkekonteksten.  

Boken springer ut av fagmiljøet i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Forfatterne trekker veksler på langvarig undervisnings- og forskningserfaring på Den norske kirke. Redaktører for boken er Stephen Sirris, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole, og Harald Askeland, professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole.

Abstract in English

What is unique about leadership and leadership roles in the Church of Norway? In what ways does the Church’s organization reflect its mission? These are among the questions raised by the transition from state church to independent national church, internal reforms, and development of a new organizational structure.

The objective of this anthology is to provide new insight into organization and management of a church in transition. The articles analyse various aspects of development such as democratization, professionalization, and bolstering the Church’s administrative organization. Empirical investigation of the church begins in studies of organization and leadership, enabling a dialogue between what is unique in the context of the Church and general organizational theory.

The book sheds light on the church’s distinctive empirical ecclesiological and organization-theoretical features. The authors adopt a values-based and practice-oriented perspective, taking into account the Church’s identity and values as both a religious community and an organization with a wide range of activities and leadership practices on display.

Church Organization and Management is aimed primarily toward students in educational programs qualifying them for church service as well as church employees, managers, and advisory board members. This book will also provide researchers in organization and management with an introduction to the field of the church and its context.

This book is the result of an initiative by the section for values-based leadership at VID Specialized University, and its authors have drawn on lengthy teaching and research experience on the Church of Norway. The book’s editors are Stephen Sirris, associate professor at VID’s Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies, and Harald Askeland, professor at VID’s Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies.

Author Biographies

Stephen Sirris

Stephen Sirris, ph.d., arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han er studieleder for masterprogrammet i verdibasert ledelse og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Han har arbeidserfaring som prest og som kantor i Den norske kirke. Han har særlig forsket på organisering og ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Harald Askeland

Harald Askeland, dr.philos. & ph.d., innehar stilling som professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har omfattende undervisningserfaring fra masterstudiet i verdibasert ledelse ved VID. I 2020–2022 er han i permisjon, og er fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han har særlig forsket på reformer og endring i kirke og menighet, samt på lederroller og ledelsespraksis i kirke og diakonale helseinstitusjoner.

Frank Grimstad

Frank Grimstad, cand.philol., er høgskolelektor emeritus ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han har arbeidserfaring som kateket, avdelingsleder i Kirkerådet og som administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han har lang erfaring som foreleser innenfor kirkelig ledelse og organisering og som forfatter av artikler og veiledningsmateriell.

Mildrid Fiske

Mildrid Fiske, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, er kirkeverge i Kristiansund. Hun har bred og lang ledererfaring fra ulike organisasjoner. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på kirkevergers lederrolle med vekt på rollens utvikling de siste to tiår.

Åslaug Styve Mjånes

Åslaug Styve Mjånes, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, arbeider som seniorkonsulent ved HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkeserfaring fra Den norske kirke, blant annet fem år som assisterende kirkeverge i Voss kirkelige fellesråd. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på sentrale sider ved lokale kirkelige lederroller med vekt på proste- og kirkevergerollen.

Cover Image
Published
May 10, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202706234

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202723866

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202723859

Details about the available publication format: XML

XML
9788202723873