Det usikre sangerlivet: En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

Author:
Regine Vesterlid Strøm

Synopsis

Hvordan konstitueres klassiske sangeres løpebaner og sosiale praksis? Med utgangspunkt i livshistorieintervju med 14 profesjonelle skandinaviske sangere født mellom 1945 og 1978, søker denne studien en mer nyansert og helhetlig forståelse av denne kunstnergruppens mulighetsbetingelser. I boka ser forfatteren nærmere på sangernes oppvekstår, studietid og yrkesliv, samt overgangen mellom disse. I denne sammenheng gjøres usikkerhet til et omdreiningspunkt. Gjennom den komplekse relasjonen mellom det individuelle og kollektive, analyseres sangeres erfaringer i lys av historiske, sosiale og kulturelle mønstre som former løpebanene og strukturerer praksisen på bestemte måter. Her legger den klassiske sangens tradisjon sterke føringer. Den overordnede teoretiske rammen er fundert i Pierre Bourdieus praksisteori. Det pluralistiske livsløpsperspektivet utgjør grunnlaget for forståelsen av prosesser og endring over tid.

Det konkurransepregede og uforutsigbare arbeidsmarkedet som omgir sangerne medfører høy grad av risiko og usikkerhet. Boka belyser hvordan sangere legitimerer eget yrke og hvordan handlinger, valg, strategier, refleksjoner, meninger og preferanser kan forstås i relasjon til deres bakgrunn og til posisjoner i det klassiske musikkfeltet der musikken er det bindende element. Et gjennomgående trekk i forskningsmaterialet er hvordan usikkerhet kommer til uttrykk som vurderinger. Slik oppstår et sirkulært fenomen, hvor vurderingskulturen blir en konsekvens av usikkerhet, samtidig som den forsterker usikkerheten som preger sangerne så vel som sangopplæringen, sangutøvelsen og sangeryrket.

English abstract

Uncertainty at many levels in classical singers’ career trajectories and professional practice is a fulcrum in this book. Produced through life history interviews with 14 professional Scandinavian singers, born between 1945 and 1978, the study follows the participants’ experiences of possibilities and limitations of action through their life course. It obtains some of the prerequisites that underpin the practical knowledge of the singer considering the cultural traditions of classical singing and the hierarchical field of music the singers aim for and act within. The overarching theoretical framework is founded in Pierre Bourdieu’s theory of practice, but the study has an interdisciplinary approach. Here, the pluralistic life course perspective forms the basis for understanding processes and changes over time. The study shows how singers’ choices and strategies, reflections, opinions and preferences, can be understood in relation to their backgrounds, and their social positions in the classical music field where music is the interconnecting element. A comprehensive feature of the research material is how uncertainties are expressed as assessments as an answer to the uncertainty that characterizes singers as well as singing education, singing performance and the singing profession. This dominant practice of assessment is interpreted as a circular phenomenon, where the assessment culture becomes a consequence of uncertainty, while increasing uncertainty.

Author Biography

Regine Vesterlid Strøm

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (PhD) i musikk ved Nord universitet. I sin forskning er hun opptatt av sangeres livsløp og de sosiale og kulturelle aspektene ved sangerpraksis, både solistisk og i korsammenheng. Strøm har vært frilans sanger (mezzosopran) siden 1990, og har et allsidig repertoar bak seg (oratorier, opera, kammermusikk, samtidsmusikk, lieder og romanser). Hun har også vært medlem av flere profesjonelle vokalensembler, og har drevet prosjektrelatert arbeid og produsentvirksomhet knyttet til ulike kunst- og kulturprosjekter. Strøm har arbeidet som kulturskolelærer, allmennlærer og rektor i grunnskolen, spesialpedagog i videregående opplæring og som studieleder for faglærerutdanninger i musikk, dans og drama ved Nord universitet. I dag leder hun kor og underviser i sang og musikkpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, kombinert med veiledning av studenter på master- og PhD-nivå. Strøm er tilknyttet forskningsgruppen Musikkrelaterte læringsprosesser ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Cover Image
Published
March 24, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-69701-3

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
987-82-02-71733-9

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-71735-3

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-71734-6

Details about the available publication format: Print on demand