Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster

Volume editors:
Sigrid Gjøtterud, Hilde Hiim, Dag Husebø, Liv Helene Jensen
Chapter authors:
Nina Amble, Svein-Erik Andreassen, Gunhild Bjaalid, Kristin Emilie Willumsen Bjørndal, Morten Brattvoll, Olav Eikeland, Thomas Eri, Anne Eriksen, Hjørdis Frisnes, Eli Moksnes Furu, Sigrid Gjøtterud, Hilde Hiim, Dag Husebø, Liv Helene Jensen, Else Marie Johansen, Øystein Lund Johannessen, James Karlsen, Tove Leming, Torbjørn Lund, Janne Madsen, Vegard Moen, May Britt Postholm, Lars Aage Rotvold, Marit Gjone Sandsleth, Arne Ronny Sannerud, Eva Schwencke, Geir Skeie, Åse Slettbakk, Annfrid R. Steele, Anne Stenhammer, Elisabeth Stenshorne, Beate Lie Sverre, Sølvi Thuv, Astrid Unhjem, Nina Aa. Vesseljen, Marit Aas

Synopsis

Hensikten med denne antologien er å vise ulike perspektiver på grunnlagstenkning, ulike forskerroller og ulike kontekster for aksjonsforskning. Bidragsytere er forskere som har lang erfaring med å kombinere praksisutvikling og kunnskapsutvikling i aksjonsforskningsprosjekter.

Flere av artiklene retter søkelyset mot det epistemologiske og metodologiske grunnlaget i aksjonsforskning og dilemmaer knyttet til forskerrollen. Spørsmål som gjelder aksjonsforskningens hensikt, metoder for endring og hva slags kunnskap som skal utvikles og dokumenteres av og for hvem blir diskutert. Noen av artiklene utforsker utfordringer som handler om grunnleggende verdier, makt, demokrati og dialog i aksjonsforskning.

Artiklene gir også eksempler på hvordan aksjonsforskning kan gjennomføres i ulike kontekster. Noen handler om å forske i egen praksis, eventuelt sammen med kolleger, studenter eller andre samarbeidspartnere. Det er også eksempler som viser hvordan forskere ved universiteter og høgskoler blir invitert inn i pågående forbedringsarbeid, for eksempel i skoler, helseinstitusjoner, kommuner og bedrifter. Forskerne bidrar på ulike måter med å fasilitere utviklingsprosessen, med faglige innspill og med dokumentasjon.

Å kombinere utvikling og forskning krever uansett kontekst at forskere redegjør for sin posisjon og i samarbeid med deltakerne avklarer hvilke roller eller funksjoner deltakerne skal ha og hva som er målet med utviklingen og forskningen. Et viktig anliggende i antologien er å få fram at aksjonsforskning som samarbeidende forskning nødvendigvis vil innebære dilemmaer knyttet til makt, verdier og ulike syn på kunnskap. Vi håper antologien vil bidra til å styrke oppmerksomheten på slike dilemmaer.

Abstract in English

The purpose of this anthology is to show different perspectives on epistemology, research roles and contexts in action research. Contributors are researchers who have extensive experience in combining practice development and knowledge development in action research projects.

Several of the articles focus on the epistemological and methodological basis of action research and dilemmas related to the role of the researcher. Questions concerning the purpose of action research, methods of change, and what kind of knowledge is to be developed by and for whom are discussed. Some of the articles explore challenges that are about fundamental values, power, democracy, and dialogue in action research.

The articles also provide examples of how action research can be carried out in different contexts. Some articles are about researching your own practice, possibly with colleagues, students or other partners. There are also examples that show how researchers at universities are invited into ongoing research work e.g. in schools, health institutions, local communities or companies. The researchers contribute in various ways to facilitate the development process, with professional input, and with documentation.

Combining development and research, regardless of context, requires researchers to explain their position, and in collaboration with the participants clarify what roles or functions the participants should have and what is the goal of the development and research. An important issue in the anthology is to point out that action research as collaborative research will necessarily involve dilemmas related to power, values and different views on knowledge. We hope that the anthology will help to raise awareness of such dilemmas.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Nina Amble

Nina Amble er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun er knyttet til Kompetansesenteret for yrkesfag og underviser for det meste på oppdragsstudie på masternivå. Ninas forskningsinteresse er rettet mot læring i arbeid og hvordan læring inngår i bra arbeid. Hun har ledet større aksjonsforskningsprosjekter, er opptatt av formidling utover akademia og har gitt ut en rekke artikler/bøker.

Svein-Erik Andreassen

Svein-Erik Andreassen er dosent ved UiT Norges arktiske universitetet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Han har skrevet doktorgradsavhandlingen: «Forstår vi læreplanen?». Hans primære forskningsinteresse er analyse av læreplaner for og i grunnskole, videregående skole og fagskole.

Gunhild Bjaalid

Gunhild Bjaalid er utdannet psykolog og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen ved UIS. Hun jobber som organisasjonspsykolog ved UiS, og har en førsteamanuensis II-stilling i «Nettverk for helse og teknologi» ved samme organisasjon. Hennes forskningsområder omhandler implementering av organisatoriske endringer, arbeidsrelatert stress og arbeidsmiljø i sykehussektoren.

Kristin Emilie Willumsen Bjørndal

Kristin Emilie Willumsen Bjørndal er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun er utdannet pedagog ved UiT med doktorgrad i pedagogikk (2012). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet filosofering med barn, livsmestring, digital dømmekraft og profesjonsutvikling.

Morten Brattvoll

Morten Brattvoll er førstelektor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Brattvoll jobber primært med utvikling og gjennomføring av utdanninger for ansatte i det norske utdanningssystemet. Offentlig politikk og organisasjonsteoretiske tilnærminger utgjør tyngdepunktet i hans faglige arbeid.

Olav Eikeland

Olav Eikeland er professor ved OsloMet – storbyuniversitet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han er filosof og dr.philos. i antikk filosofi. Han arbeidet fra 1985 til 2008 på Arbeidsforskningsinstituttet, fra 2008 til i dag ved OsloMet. Han har arbeidet praktisk, metodologisk og filosofisk med aksjonsforskning siden midten av 1980-årene. Interessefelt er kunnskapsteori, samfunnsvitenskapelig metodologi, aksjonsforskning og organisasjonslæring. Han har publisert en rekke artikler og bøker om disse emnene.

Thomas Eri

Thomas Eri er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Han underviser og veileder i pedagogiske emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå med spesiell interesse for pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, estetiske og utforskende læreprosesser, og pedagogiske grunnlagsproblemer. Eri har bakgrunn som lærer i Oslo-skolen. Han har siden 2009 ledet og bidratt i flere små og store nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingprosjekter i utdanningssektoren.

Anne Eriksen

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Hun underviser på årsstudium i drama og teater, på fordypningsemnet musikk og drama i barnehagen og drama som arbeidsform i lærerutdanningene. Hun er involvert i forsknings- og utviklingsarbeid i tilknytning til ulike utdanninger ved UiT, med vekt på anvendt drama og teater. Forskningsinteressene er teater for og med barn, teater og kulturmøter samt teater og demokrati.

Hjørdis Frisnes

Hjørdis Frisnes er universitetslektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst- Norge, hvor hun underviser og veileder ved bachelorutdanningen i sykepleie. Hun er involvert i forskningsprosjekter i aksjonsforskning og i kvalitativ forskning knyttet til studenters læring. Hun er psykiatrisk sykepleier og har lang klinisk erfaring innenfor psykisk helsearbeid.

Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu er dosent emerita i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad innen aksjonsforskning og har publisert nasjonalt og internasjonalt om skoleutvikling og aksjonsforskning. Hun har ledet Nordisk nettverk for aksjonsforskning i en rekke år. Hennes seneste publikasjoner handlet om forholdet mellom translasjonsteori og aksjonsforskning.

Sigrid Gjøtterud

Sigrid Gjøtterud er professor i yrkespedagogikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, RealTek, Institutt for lærerutdanning og utdanningsforskning, hvor hun underviser i pedagogikk og yrkesdidaktikk i lærerutdanning, veilednings- og universitetspedagogikk. Hun er involvert i aksjonsforskning innen utdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Hilde Hiim

Hilde Hiim er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, hvor hun underviser på master- og ph.d.-nivå. Hennes interessefelt er profesjons- og yrkesutdanning, didaktikk og aksjonsforskning. Hun har gitt ut en rekke bøker og artikler på disse feltene, og har ledet flere større aksjonsforskningsprosjekter.

Dag Husebø

Dag Husebø er førsteamanuensis i universitetspedagogikk og leder det universitetspedagogiske arbeidet ved Universitetet i Stavanger. Han har lang fartstid i å undervise og å drive aksjonsforskning innenfor et utdanningsvitenskapelig fagfelt. Hans forskningsinteresse retter seg særlig mot spørsmål om hva tros- og livssynsmangfold og digitalisering har å si for undervisning og læring i ulike utdanningskontekster.

Liv Helene Jensen

Liv Helene Jensen er førsteamanuensis emerita ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har doktorgrad innen aksjonsforskning. Hun har ledet flere praktisk deltakende aksjonsforskningsprosjekter i samarbeid med ledere og tverrfaglig helsepersonell i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Hun er særlig opptatt av hvordan aksjonsforskning kan bidra til læring og forbedring.

Else Marie Johansen

Else Marie Johansen er universitetslektor og ph.d.stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet), Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun underviser på bachelor- og masternivå. Hennes interessefelt er yrkesfaglærerutdanning innen helse- og oppvekstfag og utdanning av fagarbeidere til helse- og omsorgssektoren.

Øystein Lund Johannessen

Øystein Lund Johannessen er førsteamanuensis i delstilling og forsker II ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole. Lund Johannessen har mange års erfaring med utvikling og faglig ledelse av videreutdanninger for utdanningsprofesjonene og aksjonsforskning innenfor utdanningsfeltet. Lund Johannessens forskningsinteresse spenner fra interkulturell kompetanse i offentlig profesjonsutøvelse, særlig i skole og barnehage, til studier av interreligiøse relasjoner i flerkulturelle kontekster.

James Karlsen

James Karlsen er professor og leder av Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han er også tilknyttet det baskiske forskningssenteret Orkestra i San Sebastian, Spania. Karlsens forskningsinteresse er knyttet til regional innovasjon og regional utvikling, aksjonsforskning for regional utvikling og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regionale aktører. Han har publisert en bok om regional utvikling og aksjonsforskning (Territorial Development and Action Research) på Routledge og har mange publikasjoner i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Tove Leming

Tove Leming er dosent i samfunnsfag ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun underviser på ulike tilbud innenfor samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen, med hovedvekt på masteremner og veiledning på masternivå. Undervisningsfokus og FoU-interesser er knyttet til demokratiundervisning, kulturmøter, internasjonalisering samt bruk av ulike studentaktive arbeidsformer, inkludert dramateknikker og rollespill.

Torbjørn Lund

Torbjørn Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Han underviser ved praktisk pedagogisk utdanning og veileder masterstudenter på ledelse og skoleutvikling. Forskningsinteressen har primært rettet seg mot skoleutvikling, særlig rettet mot å utvikle nettverk og samarbeid mellom skoler. Han har også deltatt i utvikling av nordisk nettverk i aksjonsforskning og et internasjonalt nettverk blant aksjonsforskere (Pedagogy, Education and Praxis). Siste forskningsprosjekt handler om hvordan man utvikler tverrprofesjonelt samarbeid i skolen.

Janne Madsen

Janne Madsen er professor i pedagogikk på lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst- Norge. Hun har mange års undervisningserfaring både fra grunnskolen, fra lærerutdanningen og fra videreutdanning for lærere. I tillegg har hun jobbet som veileder i utviklingsprosjekt i skolen. Hun deltar nå i et forskningsprosjekt som omhandler gjensidig læring i veiledning på lærerutdanningen og et med fokus på begynneropplæring.

Vegard Moen

Vegard Moen er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS), Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Han har doktorgrad i spesialpedagogikk med særlig vekt på organisasjons- og utviklingsarbeid i kommunesektoren. Pågående forskningsområder er universitets- og høgskolepedagogikk med vekt på endringsarbeid i høyere utdanning, og spesialpedagogisk kunnskapsutvikling og vilkår for tilpasset opplæring.

May Britt Postholm

May Britt Postholm er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Postholms interessefelt er i hovedsak innen områdene utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid.

Lars Aage Rotvold

Lars Aage Rotvold er førstelektor i utdanningsledelse og prodekan HSL, UiT Norges arktiske universitet. Rotvold har lang erfaring fra flere ulike aksjonslærings- og forskningsprosjekter rettet inn mot barnehage- og skolesektoren. Et hovedfokus i disse prosjektene har vært å gå i dybden på de strukturelle og menneskelige elementer som bidrar til organisasjonsendring.

Marit Gjone Sandsleth

Marit Gjone Sandsleth er universitetsbibliotekar ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor hun blant annet underviser og veileder studenter i litteratursøk og kildebruk. Hun er lektor og har tidligere undervist på videregående skole i fagene kommunikasjon og kultur, norsk, engelsk og fransk.

Arne Ronny Sannerud

Arne Ronny Sannerud er professor i yrkespedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, og gjesteprofessor ved Kyambogo University, Uganda. Hans undervisningserfaring favner yrkespedagogikk, og yrkesdidaktikk i lærerutdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Han har ledet en rekke nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter.

Eva Schwencke

Eva Schwencke er tidligere førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har hatt undervisnings- og veiledningsansvar i yrkes- og bedriftspedagogikk og på master- og ph.d.-nivå. Hennes interessefelt er knyttet til yrkes- og profesjonsutdanning, læring i arbeidslivet, yrkes- og prosjektdidaktikk og aksjonsforskning. Hun har gitt ut vitenskapelige artikler på disse feltene, lærebok i prosjektarbeid og deltatt i flere aksjonsforskningsprosjekter.

Geir Skeie

Geir Skeie innehar en UNESCO-Chair i Diversity, inclusion and education ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning har fremfor alt dreiet seg om teoretiske og empiriske problemstillinger innenfor religionsdidaktikken med vekt på mangfold. Dette omfatter også praksisutviklende forskning. Skeie har en delstilling som vitenskapsombud ved Universitetet i Stavanger og er professor 2 ved NTNU.

Åse Slettbakk

Åse Slettbakk er universitetslektor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Slettbakk har lang erfaring fra arbeid i ungdomsskolen, og er nå involvert i prosesser med ny kompetanseutviklingsmodell for skolen, både desentralisert ordning og oppfølgingsordningen. Hennes forskningsinteresser er knyttet til skolen som organisasjon, skoleutvikling og ledelse. Hun underviser i rektorutdanningen i Tromsø, og er per tiden prosjektleder for desentralisert kompetanseutviklingsmodell ved UiT.

Annfrid R. Steele

Annfrid R. Steele er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hun underviser i pedagogikk ved lærerutdanningen 1.–10. program. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter i lærerutdanning som vektlegger aksjonsforskning som tilnærming, og prosjekter med hovedvekt på samarbeid mellom lærerutdanning og skole.

Anne Stenhammer

Anne Stenhammer er bibliotekleder for universitetsbiblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Hennes interessefelt favner utvikling av universitetsbiblioteket som læringsarena og hvordan bibliotekarers kompetanse best skal komme studentene til nytte i deres læringsprosesser. Hun har lang undervisnings- og veiledningserfaring innen generiske ferdigheter, systematisk litteratursøk og kildekritikk. Anne er medforfatter på en lærebok om undervisningsmetoder for helsebibliotekarer og har skrevet flere fagartikler om informasjonsferdigheter blant elever og studenter. Hun har kompetanse i universitetspedagogikk, språk og veiledning av studenter som har norsk som andrespråk.

Elisabeth Stenshorne

Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og utdanningsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har arbeidet i grunnskolen i 14 år, både som lærer, spesialpedagog og innenfor skoleledelse. Arbeidsområder er knyttet til undervisning, veiledning og koordinering ved masterog videreutdanning. Hun har kompetanse innenfor spesialpedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling. Strategier fra aksjonsforskning og aksjonslæring er tema publisert i forskning om skoleutvikling innenfor blant annet skolebasert kompetanseutvikling.

Beate Lie Sverre

Beate Lie Sverre er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst Norge, hvor hun underviser og veileder på bachelor-, master- og ph.d nivå. Hun er sosialantropolog og sykepleier og har en ph.d. i migrasjonshelse. Hun leder og er involvert i forskningsprosjekter med vekt på aksjonsforskning, etnografi og narrative tilnærminger innen temaene interkulturell veiledning, helsetjenesteutvikling til eldre og psykisk helse blant immigranter.

Sølvi Thuv

Sølvi Thuv er universitetslektor emerita i pedagogikk ved Nord universitet, seksjon for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hennes undervisningserfaring favner faget mat og helse, pedagogikk, veiledningspedagogikk og videreutdanning for lærere. Interessefeltet hennes er profesjonsutdanning, didaktikk, nettverk for nyutdannede og aksjonsforskning.

Astrid Unhjem

Astrid Unhjem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk og underviser på grunnskolelærerutdanning 1–7, der utvikling av studentsentrerte undervisningsmetoder er et av interessefeltene. Andre interessefelt er tilpasset opplæring og begynneropplæring i en skole preget av mangfold.

Nina Aa. Vesseljen

Nina Aa. Vasseljen er universitetslektor i pedagogikk, skoleutvikling og utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun underviser i veiledningspedagogikk og videreutdanning for lærerspesialister, og jobber med en doktorgradsavhandling knyttet til bruk av Lesson Study og aksjonsforskning i skolebasert kompetanseutvikling.

Marit Aas

Marit Aas er professor i skoleledelse ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), professor II ved universitetet i Tromsø og adjunct professor ved Griffith University, Brisbane, Australia. Aas har bygget opp og ledet den nasjonale lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo fra 2009 til 2017 og har nå det faglige ansvaret for skolelederutdanningene ved OsloMet. Hun har ledet og deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om skoleledelse og profesjonsutvikling for skoleledere. Aas er fra høsten 2020 prosjektleder for «Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen», et fireårig forskningsoppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Cover Image
Published
December 23, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652296

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202711191

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202711207

Details about the available publication format: XML

XML
9788202711214

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202710019