The Institutional Practice: On nursing homes and hospitalizations

Author:
Gudmund Ågotnes

Synopsis

The nursing home resident of today is old and frail. Despite such a frailty, many residents are hospitalized, often with the intention of life-extension. Furthermore, rates of hospitalization varies considerably between countries, regions and institutions, even within smaller geographical areas. Even though relating to the same structural framework and conditions, distance to hospitals for instance, some nursing homes hospitalize considerably more than others.

In this book, variation of hospitalization from nursing homes is analyzed and discussed, based on fieldwork from six institutions. Decisions concerning whether to hospitalize or not, are seen as relating to general regimes of practices at nursing homes; called The institutional practice.

Sammendrag

Dagens sykehjemsbeboer i Norge er gammel og skrøpelig. Svært mange beboere blir innlagt på sykehus, ofte med den hensikt å sikre en livsforlengende behandling. Sykehjem varierer imidlertid svært mye når det gjelder hyppighet av innleggelser – noen legger inn ofte, andre svært sjeldent. Denne variasjonen forekommer også innenfor små geografiske områder hvor betingelsene sykehjemmene må forholde seg til, avstand til sykehus for eksempel, er relativt like.

Basert på feltarbeid fra 6 institusjoner, analyseres og diskuteres variasjon knyttet til innleggelser fra sykehjem til sykehus i denne boken. Vurderinger og avgjørelser rundt sykehusinnleggelser ses i lys av de generelle praksisformene som eksisterer ved sykehjem. Det argumenteres for at en unik institusjonell praktikk utvikles på sykehjemmet. Den institusjonelle praktikk forstås som unike, lokale og delte, men også implisitte og ikke-offisielle, regimer av praktikk bundet i tid og rom. En slik tilnærming til og forklaring av variasjon skiller seg vesentlig fra dominerende tilnærminger og ”funn” fra forskningslitteraturen, som ilegger institusjonelle egenskaper, som størrelse og eierskap, forklaringskraft. I kontrast til litteraturen, viser det i denne boken til en grunnleggende usikkerhet og uklarhet knyttet til vurderinger om de skrøpelige men også svært forskjellige sykehjemsbeboerne, som fører til at praktikk må genereres, deles og utøves lokalt: det finnes ingen alternativer. Følgelig skapes også variasjoner mellom sykehjem; generelt og for sykehusinnleggelser.

Author Biography

Gudmund Ågotnes

Gudmund Ågotnes holds a PhD in social anthropology from the University of Bergen, Norway, and currently holds the position of postdoc at the Western Norway University of Applied Sciences. Through an empirical focus on the health- and care sector, and nursing homes in particular, Ågotnes´research have covered themes such as the logic of practice within the health sector, organizational features of care work, multiculturalism and variation in services and practice. Ågotnes has particularly addressed the issue of cross-national comparison within the health- and care sector and has carried out research in Norway, the United States, Canada and the UK.

Cover Image
Published
April 26, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-54913-8

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-56388-2

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-56389-9

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-56390-5