Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag

Volume editors:
Knut-Willy Sæther, Anders Aschim
Chapter authors:
Knut-Willy Sæther, Anders Aschim, Geir Afdal, Bente Afset, Joke Dewilde, Marta Bivand Erdal, Stian Sørlie Eriksen, Ragnhild Fauske, Marte Fanneløb Giskeødegård, Kristin Hatlebrekke, Marianne Hustvedt, Ole Kolbjørn Kjørven, Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Helga Synnevåg Løvoll, Ralph Meier, Thor-André Skrefsrud, Elin Sæther

Synopsis

Begrepene rom og sted har fått fornyet interesse som teoretiske ressurser for humanistiske fag de siste årene, inspirert av nyere utvikling innen samfunnsvitenskapene, og spesielt i samfunnsgeografi. I denne boken utforsker en tverrfaglig sammensatt gruppe norske forskere hva denne «romlige vendingen» kan bety for fag som religionsvitenskap, teologi, filosofi og utdanningsvitenskap.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Knut-Willy Sæther

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; knut-willy.saether@hivolda.no; Tlf. +47/70075340. Sæthers forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, estetikk, teologi og naturvitenskap. For mer informasjon, se www.knutwillysaether.weebly.com

Anders Aschim

Anders Aschim, professor, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet og professor II, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; anders.aschim@inn.no; Tlf. +47/62517650. Aschims forskning har tyngdepunkter innen bibelvitenskap, nyere norsk kirke- og kulturhistorie, og religion og migrasjon.

Geir Afdal

Geir Afdal, professor i pedagogikk, MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn, Oslo og professor II, Høgskolen i Østfold; geir.afdal@mf.no; +47/22590607. Afdal arbeider innenfor områdene utdanningspolitikk og læreres profesjonsverdier, toleranse og mangfold – og religion, samfunn og utdanning.

Bente Afset

Bente Afset, førstelektor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; bente.afset@hivolda.no; Tlf. +47/70075107. Afsets interesse- og forskningsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Joke Dewilde

Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo; joke.dewilde@ils.uio.no; Tlf. +47/48186402. I sine publikasjoner er Dewilde særlig opptatt av flerspråklighet i ungdommers skriving i og utenfor skole, flerkulturelle festivaler i skole og samfunn, samt kontekst- og deltakersensitive forskningsmetoder.

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal, forskningssjef og forsker I, Institutt for fredsforskning (PRIO); marta@prio.org; Tlf. +47/22547700. Erdal er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker. Hennes forskning ser på følgene av migrasjon og transnasjonale bånd i utvandrings- og innvandringskontekster. Hun har blant annet forsket på migrasjon og utvikling, og på migrasjonsrelatert mangfold og fellesskap i det norske samfunnet.

Stian Sørlie Eriksen

Stian Sørlie Eriksen, førsteamanuensis i teologi og religion, programområde for kultur og religion, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole i Stavanger; stian.eriksen@vid.no; Tlf. +47/95732429. Eriksen forsker på kristne migrantmenigheter i Norge med særlig henblikk på spiritualitet, transnasjonalitet og misjon.

Ragnhild Fauske

Ragnhild Fauske, førstelektor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda og PhD-stipendiat, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo; ragnhild.heidi.fauske@hivolda.no; Tlf. 70075169. Fauske har publisert flere artikler om religionsdidaktiske emner og arbeider for tiden med en PhD om eksistensielle spørsmål i barnehagen.

Marte Fanneløb Giskeødegård

Marte Fanneløb Giskeødegård, førsteamanuensis, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund; marte.giskeodegard@ntnu.no; Tlf. +47/70161305. Giskeødegård fokuserer i sin forskning på samarbeid, koordinering og fellesskapsbygging i ulike empiriske kontekster, med særlig henblikk på kontekster karakterisert av transnasjonale forbindelser.

Kristin Hatlebrekke

Kristin Hatlebrekke, førstelektor i religionsdidaktikk, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; hatlekri@hivolda.no; Tlf.+47/70075252. Hatlebrekkes forskning er rettet mot to fagområder: religionsdidaktikk og kristendomshistorie. I kristendomshistorie har hun publisert om bl.a. Maria i luthersk kontekst og innen religionsdidaktikken forsker hun på lærebøkenes formidling.

Marianne Hustvedt

Marianne Hustvedt, timelærer, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; mariannehus1@gmail.com. Hustvedts forskningsinteresser er litteratur, språk, idéhistorie og grunnlagsproblemer i pedagogikken. Hun har publisert om toleranse og jobber for tiden med dialog som pedagogisk grunnlagsproblem og fransk litteraturhistorie.

Ole Kolbjørn Kjørven

Ole Kolbjørn Kjørven, førsteamanuensis i religionspedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet; ole.kjorven@inn.no; Tlf. +47/98130292. Kjørven er i sin religionspedagogiske forskning orientert mot læreres faglige tilnærming til KRLE-faget. De siste årene har han også forsket på flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn.

Hildegunn Valen Kleive

Hildegunn Valen Kleive, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; hildegunn.valen.kleive@hivolda.no; Tlf. +47/70075096. I forsknings- og undervisning arbeider Kleive med temaene hverdagsreligion, minoritetsungdoms forhold til religion, og religion i skolen. Forskningen er særlig relatert til ungdom med bakgrunn i muslimske og hinduistiske tradisjoner.

Jonas Gamborg Lillebø

Jonas Gamborg Lillebø, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; jonas.gamborg.lillebø@hivolda.no. Lillebøs forskning er knyttet til blant annet vitenskapsfilosofi, sekulariseringsteori, politisk teologi, religionsfilosofi, filosofisk antropologi, sosialfilosofi, politisk filosofi, omsettingsteori, pedagogisk filosofi, interkulturalisme og kulturmøte.

Helga Synnevåg Løvoll

Helga Synnevåg Løvoll, førsteamanuensis, Seksjon for idrett og friluftsliv, Høgskulen i Volda; helgal@hivolda.no; Tlf.+47/70075258. Løvoll forsker på temaer som opplevelser, motivasjon og well-being, særlig knyttet til friluftsliv. Hun er prosjektleder for en satsing på «future skills».

Ralph Meier

Ralph Meier, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; ralph.meier@hivolda.no; Tlf. +47/70075144. Meiers forskning er særlig rettet mot kristen troslære, etikk, norsk-amerikanske kirkesamfunn på 1800-tallet og religionsfaget i norsk og engelsk skole.

Thor-André Skrefsrud

Thor-André Skrefsrud, professor i pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet; thor.skrefsrud@inn.no; Tlf. +47/90611099. Skrefsrud har publisert på temaer som interkulturell dialog og læring, og flerkulturell lærerkompetanse. De siste årene har han forsket på flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn.

Elin Sæther

Elin Sæther, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo; elin.sather@ils.uio.no; Tlf. +47/41046142. Sæther forsker på bærekraftdidaktikk og er opptatt av medborgerskap og ungdommers meningsskaping i møte med klima- og miljøspørsmål og mangfoldstematikk.

Cover Image
Published
December 8, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202696757

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202708948

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202708955

Details about the available publication format: XML

XML
9788202708962
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929