Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter

Author:
Torild Wagle Christensen

Synopsis

Som tittelen på denne boka om skolekonserter antyder, er temaet kommunikasjon om kvalitet. Forfatteren utforsker her mulighetsrommet for verbalspråklig kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter med utgangspunkt i spesifikke konsertsituasjoner. Spørsmålet er hva som kan verbaliseres og hva som forblir taust når deltakerne kommuniserer om kvalitet i denne sammenhengen. Utgangspunktet for studien er de spenningene flere forskere har registrert mellom partene i DKS- og skolekonsertsamarbeidet, men der det er uenighet om spenningsnivå, type motsetninger og deres utbredelse. Gjennom denne kvalitative studien av deltakernes kommunikasjon i og om spesifikke skolekonserter blir noe av innholdet i spenningene mellom samarbeidspartene tydeligere. Konflikt- og konsensuslinjene i kvalitetsdebattene blir konkretisert, og tidligere DKS-forskning blir på noen punkter korrigert. Det gjelder særlig elevenes syn på kvalitet, som i undersøkelsen er preget av stor variasjon. Studien viser at barnetrinns- elever kan ha helt andre oppfatninger enn det som er referert i tidligere DKS-studier. Disse elevene utfordrer dermed konfliktlinjene i de voksnes debatt.

Boka synliggjør viktigheten av feltnær forskning for utvikling av kvalitetsdiskursen i DKS generelt og i skolekonsertfeltet spesielt. Borgen og Brandt etterlyste i sin evaluering klarere kvalitetskriterier for innholdet i DKS (Borgen og Brandt 2006). Syv år etter denne NIFU STEP-rapporten hevdet UNI Rokkansenterets DKS-forskere at det fortsatt er behov for slike kvalitetsavklaringer. I boka Den kulturelle skolesekkenstøttes Borgen og Brandts konklusjon om at definisjonen av kvalitet i DKS i for stor grad er overlatt til forvalterne (Breivik og Christophersen (red.) 2013:182). Når musikken gir mening er et svar på behovet for mer praksisnære kvalitetsavklaringer i DKS.

Abstract

As the title of this treatise indicates, the topic is communication about quality. The author explores the general possibilities and limits of linguistic communication regarding the quality of grade school concerts, with specific concerts as her observational data. The crucial question is where to draw the line between what can be expressed verbally and what cannot when it comes to communicating about quality in this context. The point of departure for the author’s exploration is the noticeable tension that exists between different participants in The Cultural Rucksack (DKS) initiative and the school concert arena. Other researchers have explored this issue, but their contributions do not converge regarding the level of tension and the content of the different stances (cf. Borgen & Brandt 2006; Breivik & Christophersen 2014; Holdhus 2014). When Music Makes Sense aims particularly at clarifying the latter question, i.e., illuminating the specific content of the different stances. The lines of conflict and accord are made more apparent and palpable, and previous research is partly amended. This applies notably to the pupils own opinions on quality, as the treatise shows that they have more divergent opinions than what had been noted in previous research on DKS.

From a methodological point of view, the treatise exhibits the importance of relating the research closely to the field of aesthetic practice when it comes to altering discourse on the quality of DKS and school concerts. In 2006 Borgen and Brandt called for more definite criteria of quality regarding the content of activities in DKS. Seven years later Breivik and Christophersen reiterated, pointing out – as Borgen and Brandt had – that the discourse about quality in DKS first and foremost is assigned to the management. When Music Makes Sense is a response to this call for enhanced discourse on quality in DKS contexts.

Author Biography

Torild Wagle Christensen

Torild Wagle Christensen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), studiested Bø, der hun er tilknyttet høgskolens kulturstudier og underviser i fagområdene kultur for barn og unge, kulturprosjektledelse, samt kommunikasjon og kreativitet. Hennes forskningsfelt er estetikk og musikkpedagogikk, med vekt på musikk- og kulturformidling for barn og unge, og de siste årene har hun forsket på skolekonserter. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog med hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og musikkorganisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner. Hun er blant annet medforfatter i læreboka Kulturfagene – En innføring (Grothen og Reksten 2010).

Cover Image
Published
April 3, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-53815-6

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-56207-6

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-56208-3

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-56209-0