Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid

Volume editors:
Carl Christian Bachke, Mads Hermansen
Chapter authors:
Anders Johan W. Andersen, Anne Selvik Ask, Carl Christian Bachke, Kari Brodtkorb, Inger Marie Dalehefte, Mads Hermansen, Oddbjørn Johansen, Anders Lindseth, Roar C. Pettersen, Anne Brita Thorød

Synopsis

I internasjonal sammenheng er den norske dosentstillingen unik ved at den likestilles med professor som akademisk toppstilling. Denne boken kombinerer et grundig blikk på dosentrollen og dens plass i universitets- og høgskolesystemet med en presentasjon av et utviklingsprosjekt for å løfte førstelektorer opp karrierestigen til dosentnivå ved Universitetet i Agder (UiA).

Bokens første del presenterer den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FoU-teoretisk perspektiv. I andre del forteller seks dosenter om sin vei til stillingskvalifikasjonen. Del tre presenterer tenkningen bak prosjektet ved UiA, samt hvordan opplegget ble gjennomført og evaluert i etterkant. I bokens siste del behandles dosentstillingens nåtidige og framtidige utfordringer. Blant temaene som tas opp, er opprykkskriteriene for dosenter og sakkyndige utvalgs bedømmelsesarbeid.

Å satse på dosenter kan leses som en praktisk innføring i hvordan gjennomføre opprykksseminarer for dosenter, men også som et innlegg i diskusjonen om hvordan man videreutvikler forskning, undervisning og formidling ved universiteter og høgskoler. Boken er særlig relevant for dosenter og dosentkandidater, medlemmer av sakkyndige utvalg og ledere på ulike nivåer ved høyere utdanningsinstitusjoner. Som et innlegg i debatten om høyere utdannings behov for ulikt profilerte fagstillinger er boken aktuell for en bredere målgruppe av forskere, forskningspolitikere og -byråkrater, både i Norge og i de øvrige skandinaviske landene.

Redaktører for boken er Carl Christian Bachke, dosent emeritus ved Universitetet i Agder, og Mads Hermansen, dr. pæd.og professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Abstract in English

From an international standpoint, the docent position in Norway is unique, insomuch as it is a top academic position equivalent to a professorship. This book combines a thorough examination of the docent’s role and place within the higher educational system with a presentation of a development project to move associate professors up the career ladder to the docent level at the University of Agder (UiA).

The first part of the book looks at the Norwegian docent in historical, current and R&D theoretical perspectives. In the second part, six docents relate their own paths to qualification for the position. Part 3 presents the rationale behind the UiA project and how it was executed and subsequently evaluated. The final part of the book analyzes the docent’s current and future challenges. Criteria for promotion and expert committee rulings are among the topics discussed.

Å satse på dosenter can be read as a practical introduction for docents on how to manage a promotion seminar, but it can also be read as a contribution to the discussion on how to improve research, teaching and communication at universities and colleges. The book will be of particular interest to docents and candidates for the docent position, members of expert committees and administrators at various levels within higher educational institutions. As a contribution to the debate on higher education’s need for different profiled positions, the book is relevant for a broader audience of researchers, politicians and public servants in Norway and the other Scandinavian countries.

The book has been edited by Carl Christian Bachke, docent emeritus at the University of Agder, and Mads Hermansen, PsyD and professor emeritus at University of Agder.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Anders Johan W. Andersen

Anders Johan W. Andersen er professor i psykisk helsearbeid og har siden januar 2016 vært dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Göteborg og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Han er opprinnelig utdannet psykiatrisk sykepleier, men har arbeidet med utdanning, forskning og formidling siden midten av 1990-årene. Hans vitenskapelige arbeid sentrerer rundt psykisk helse og psykisk helsearbeid.

Anne Selvik Ask

Anne Selvik Ask er instituttleder og dosent i mat og helse ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder. Ask er utdannet allmennlærer med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk høgskole. Hun har undervist i tjue år i grunnskolen og i tjue år ved Universitetet i Agder. Asks forskningsinteresser er mat og helse i skolen og pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi.

Carl Christian Bachke

Carl Christian Bachke er dosent emeritus i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er utdannet lærer og har pedagogisk embetseksamen. Han har undervisningserfaring på alle nivåer fra barnehage til universitet og har arbeidet som inspektør, rektor, PP-rådgiver, skoleutvikler i Afrika med mer. Hans forskning og publisering er tematisk bred og omfattende, men tyngden ligger innenfor dosentdisiplinene.

Kari Brodtkorb

Kari Brodtkorb er dosent emerita ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har bred og lang erfaring med undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid og utdanningsledelse knyttet til bachelorprogrammet i sykepleie. Hennes forskningsinteresser er helsetjenester til eldre og utdanningsforskning rettet mot sykepleieutdanning og sykepleiedidaktikk.

Inger Marie Dalehefte

Inger Marie Dalehefte er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun har sin faglige bakgrunn innen psykologi og pedagogikk og har lang fartstid som forsker ved Leibniz Institute for Science and Mathematics Education ved universitetet i Kiel i Tyskland. Hennes forskning omhandler i stor grad undervisningskvalitet og profesjons- og skoleutvikling. Hun gikk over i rollen som instituttleder i 2016 og har siden da engasjert seg i tematikker rundt ledelse og personalutvikling

Mads Hermansen

Mads Hermansen er dr. pæd. og professor emeritus ved Universitetet i Agder. Han er lærer- og psykologiutdannet og har arbeidet med grunn- og videreutdanning av relasjonsprofesjonelle og med forskning i læring, organisasjon, undervisning, folkehelsevitenskap og samspill i undervisning. Blant utgivelsene hans er Læringens univers (2016), Den fortællende skole (2001), Omlæring (2003), Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer (2012), Så det… Om liv fagligt fortolket og fortællingsforvansket (2014) og Professionernes fundament – en kritik og vision (2019).

Oddbjørn Johansen

Oddbjørn Johansen er dosent i profesjonskunnskap og arbeider ved Nord universitet. Han har vært en av initiativtakerne til Teater nonSTOP, et profesjonelt teater der skuespillerne er mennesker med utviklingshemming. Johansen har ledet flere utviklingsprosjekter basert på aksjonsforskning, og han er opptatt av samspillet mellom brukere, praksis og utdanning.

Anders Lindseth

Anders Lindseth er professor emeritus ved Nord universitet. Han har undervist i filosofi, etikk, forskningsmetode og praktisk kunnskap ved universitetene i Tromsø, Bodø, Göteborg og Wien og ved Hochschule für Philosophie i München. Han har vært gjesteforeleser og gitt kurs og seminarer i en rekke land. Hans forskningsinteresser er relasjonell etikk, danning, humanioras vitenskapsteori, praktisk kunnskap og filosofisk praksis.

Roar C. Pettersen

Roar C. Pettersen er dosent emeritus fra Høgskolen i Østfold, knyttet til Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS), der han var leder fram til 2015. Forskningsområder og faglige interesser er universitetspedagogikk, problembasert læring (PBL), veiledning og studenters læring.

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid og psykososial helse ved Universitetet i Agder samt cand.polit i sosialt arbeid. Hun har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Hennes forskningsinteresser inkluderer barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi.

Cover Image
Published
October 30, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202637804

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202695767

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202695774

Details about the available publication format: XML

XML
9788202695781