NLA Høgskolen: Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn

Volume editors:
Gunhild Hagesæther, Gunnar Innerdal, Bjarne Kvam
Chapter authors:
Lars Dahle, Margunn Serigstad Dahle, Hilde Kristin Dahlstrøm, Ursula Småland Goth, Gunhild Hagesæther, Bjørn Hinderaker, Gunnar Innerdal, Oddvar Johan Jensen, Bjørghild Kjelsvik, Ståle Johannes Kristiansen, Bjarne Kvam, Kim Larsen, Truls Liland, May Bente Stuart Matre, Kåre Melhus, Marit Mjøs, Svein Rise, Anne Karin Rudjord Unneland, Solveig Omland, Peder K. Solberg, Knut-Willy Sæther, Stein M. Wivestad, Vigdis Berland Øystese

Synopsis

NLA Høgskolen feira 50 årsjubileum i 2018. I jubileumshelga vart det halde fleire fagseminar. Fleire av innlegga frå seminara er i ettertid arbeidd ut som artiklar som blir publiserte i denne antologien. I tillegg er vitskapleg tilsette frå ulike avdelingar utfordra til å skriva. Boka er såleis vorten ein antologi som gjennom 12 artiklar vil syna forsking og fagleg engasjement ved NLA Høgskolen.

I samband med jubileet ønskjer vi å visa høgskulen sin plass i sektoren i dag og korleis ein kristen høgskule si sjølvforståing kjem til uttrykk i faglege problemstillingar og forsking i ei rekke av fagområda ved institusjonen. Samstundes vil kvar artikkel gje ny innsikt innan sitt område.

Private høgskular er ein del av høgre utdanning, og all slik utdanning har felles lovverk og forvaltning. Vi lar ein artikkel som plasserer NLA Høgskolen i universitets- og høgskolestrukturen danna ei ramme for heilskapen i antologien.

Kyrkjefag Profil er ein serie frå Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved
Høgskulen i Volda. Boka er nr. 35 i serien.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Lars Dahle

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen. Faglige hovedområde er systematisk teologi, med særlig vekt på kristen apologetikk, missiologi og 'media theology'.

Margunn Serigstad Dahle

Førstelektor ved NLA Høgskolen. Faglig hovedområde er kommunikasjon og livssyn, med særlig vekt på livssynsteori, livssynsanalyse og religionspedagogikk

Hilde Kristin Dahlstrøm

Førstelektor ved NLA Høgskolen. Har bakgrunn i journalistikk med undervisnings- og forskningsfelt innen journalistikk og livssyn, verdier, etikk og journalistutdanning.

Ursula Småland Goth

Professor II ved NLA Høgskolen og er studieprogramleder ved Høyskolen Kristiania. Faglige hovedområder er migrasjonspedagogikk, minoritetshelse, diversity management og folkehelse.

Gunhild Hagesæther

Professor em. ved NLA Høgskolen. Faglige hovedområder er didaktikk og pedagogiske grunnlagsproblemer. Har hatt en rekke verv på nasjonalt nivå innen barnehage, skole, høyere utdanning og forskning.  

Bjørn Hinderaker

Høgskolelektor ved NLA Høgskolen. Faglige arbeidsfelt er livssynsteori, etikk, kristen apologetikk og homiletikk

Gunnar Innerdal

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi. PhD i systematisk teologi om pneumatologi og sannhet hos Hans Urs von Balthasar. Underviser også i nytestamentlig gresk.

Oddvar Johan Jensen

Professor em. ved NLA Høgskolen. Har kirke- og teologihistorie som fagområde, med reformasjonen i Tyskland og norsk kirkehistorie etter reformasjonen som hovedområder

Bjørghild Kjelsvik

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen. Har forsket på læringsinteraksjon i afrikanske kontekster og på asylsøkerintervju i Norge, med lingvistikk, diskursanalyse og narrativ analyse som viktigste fagområder.

Ståle Johannes Kristiansen

Professor ved NLA Høgskolen. Har arbeidet i skjæringsfeltet mellom kunst, filosofi og teologi, med særlig interesse for kirkefedrene og nyere katolsk teologi.

Bjarne Kvam

Bjarne Kvam er førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen og har vært rektor der i til sammen 25 år. Tidligere var han i 9 år lærer og rektor i folkehøgskolen. Han var med i etableringen og siden i styret for Kristne Friskolers Forbund.

Kim Larsen

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen. PhD om Wilfrid Stinissens teologi om overgivelse og flere arbeider om lesning av spirituelle tekster. Spaltist i VG om aktuelle teologiske spørsmål.

Truls Liland

Høgskolelektor, avdelingsleder Hauge School of Management ved NLA Høgskolen. Faglig hovedområde er ledelse, etikk, entreprenørskap og innovasjon.

May Bente Stuart Matre

Leder for Kirkelig Dialogsenter Bergen og høgskolelektor ved NLA Høgskolen i delstilling. Har lang erfaring med sjelesorg, klinisk psykologi og religionspsykologi. Underviser i sjelesorg.

Kåre Melhus

Førstelektor emeritus ved NLA Høgskolen. Faglige hovedområder er praktisk radio-journalistikk, medieetikk og redaksjonsledelse.

Marit Mjøs

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen. Undervisnings- og forskningstema er spesialpedagogikkens rolle i forhold til inkludering og tilpasset opplæring sett i sammenheng med samfunns- og skoleutvikling, samt dagens spesialpedagogiske tiltakskjede.

Svein Rise

Professor emeritus ved NLA Høgskolen. Har i sitt faglige arbeid særlig vært opptatt av trinitarisk teologi og forholdet mellom teologi og spiritualitet. Bl.a. større arbeider om Karl Rahner og Wolfhart Pannenberg.

Anne Karin Rudjord Unneland

Førstelektor ved NLA Høgskolen. Forsknings- og undervisningstema er veiledning, vurdering, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og utdanningsledelse.

Solveig Omland

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen. Undervisnings- og forskningsfelt er interkulturell kommunikasjon, religion, integrasjon og det flerkulturelle Norge og representasjon.

Peder K. Solberg

Førstelektor ved NLA Høgskolen. Har særlig jobbet med kirkefedrenes teologi, og innenfor nyere økumenikk og spiritualitet.

Knut-Willy Sæther

Professor ved Høgskolen i Volda og Professor II ved NLA Høgskolen. Har jobbet med ulike religionsfilosofiske problemstillinger, bl.a. med forholdet mellom teologi og naturvitenskap, de senere årene med vekt på estetikken.

Stein M. Wivestad

Dosent em. ved NLA Høgskolen. Han har i sin forskning særlig lagt vekt på allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål, med studier av Aristoteles, Thomas Aquinas, Jan Amos Comenius, Søren Kierkegaard og Klaus Mollenhauer. Han leder en forskergruppe som utvikler den åpne databasen «Oppbyggelige eksempler for voksne som er nær barn» se www.oppbyggeligeeksempler.no

Vigdis Berland Øystese

Førstelektor ved NLA Høgskolen. Fagleg hovudområde er litteratur og litteraturdidaktikk. Har forska mykje på kyrkjesalmar og tekstendringar i desse.

Cover Image
Published
June 18, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202674953

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202686543

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202686550

Details about the available publication format: XML

XML
9788202686567
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929