Religiøst medborgerskap: Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Volume editors:
Inger Marie Lid, Anna Rebecca Solevåg
Chapter authors:
Knut Alfsvåg, Leonora Onarheim Bergsjø, Therese Bjørnaas, Anita Gjermestad, Gyrid Gunnes, Hans Morten Haugen, Gunnar Heiene, Kari Jordheim, Terese Bue Kessel, Inger Marie Lid, Dmitry Lukash, Nora Simonhjell , Anna Rebecca Solevåg

Synopsis

Denne antologien belyser og drøfter hva variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår betyr for deltakelse i religiøse fellesskap og for teologi og diakoni som fagområder. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemning er meningsfulle menneskelige erfaringer som det er viktig å tenke kritisk og konstruktivt gjennom, også i en norsk kontekst.

Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. Religiøst medborgerskap innbefatter blant annet muligheten til å kunne velge religiøs deltakelse og til å være religiøst aktiv, for eksempel gjennom grader av tilknytning og sosial deltakelse, yrkesutøvelse og frivillig arbeid. Mange mennesker har opplevd å bli ekskludert fra å kunne delta i religiøse praksiser og fellesskap nettopp på grunn av holdninger eller fysiske barrierer. I antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i fokus. Bidragsyterne kommer fra ulike fagfelt – blant annet vernepleie, folkehelse, medborgerskapsstudier, litteraturvitenskap, diakoni, teologi og religionsvitenskap.

Abstract in English

This anthology examines and elucidates how variation in ability (physical and cognitive) as a human condition impacts participation in religious communities and theology and diakonia as professional disciplines. Functional impairment and disability are meaningful human experiences that are important to explore critically and constructively, in a Norwegian context as well.

Fellowship – that everyone is entitled to equal conditions and opportunities for participation in a society – is also relevant in the context of religion, theology and diakonia. Religious fellowship comprises among other things the possibility of being able to choose religious participation and to be religiously active, for example through degrees of association and social participation, employment and volunteer work. Many people have experienced exclusion from participation in religious practices and communities due to specific attitudes or physical barriers. This anthology presents new research on a variety of topics relating to religious fellowship with a focus on equality, human rights and views of humanity. The contributors are from varying fields, including social welfare, public health, social science, literary studies, diakonia, theology and religious studies.

Author Biographies

Knut Alfsvåg

Knut Alfsvåg er professor i systematisk teologi ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Han var misjonsprest (NMS) i Japan 1986–1999, lærer i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989, og har vært tilknyttet MHS/VID siden 1999. Han har blant annet arbeidet med gudsforståelse og modernitetskritikk.

Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, er forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av hvordan vi bruker ulike medier til å forstå våre liv. I doktorgraden gjennomførte hun en teologiske-estetisk studie av eksistensielle og religiøse aspekter ved kunst, siden har hun jobbet med kirkerom og digitale medier.

Therese Bjørnaas

Therese M. I. Bjørnaas er førsteamanuensis ved Seksjon for religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hun har en PhD i systematisk teologi og filosofi fra Graduate Theological Union/University of California, Berkeley.

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er professor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole, Sandnes. Gjermestad er utdannet vernepleier med PhD i spesialpedagogikk. Hun arbeider inne feltene funksjonshemmingsforskning og medborgerskap med vekt på utviklingshemming.

Gyrid Gunnes

Gyrid Gunnes er utdannet religionsviter og teolog, og er ordinert prest i Den norske kirke. Hun arbeider med en doktoravhandling i diakoni om Kirkens Bymisjon ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsinteresser er teologi og marginalitet, ekklesiologi, kjønn og performativitet.

Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han er statsviter og har doktorgrad i juss, begge fra Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser er rettigheter, rettferdighet og inkluderende utvikling, noen ganger med empiri hentet fra kirkelige aktørers arbeid.

Gunnar Heiene

Gunnar Heiene var professor i etikk ved MF vitenskapelig høgskole fram til 1. juli 2020. Han har vært konsulent for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig Råd og medlem av Bioteknologirådet 2014–19. Han har særlig arbeidet med funksjonshemming og teologi, bioteknologi, internasjonal rettferdighet og globalisering.

Kari Jordheim

Kari Jordheim er studieleder og førstelektor på diakoniprogrammet ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har tidligere arbeidet som folkehøgskolelærer i Valdres, og som diakon i en menighet i Oslo sentrum. Jordheim har nå arbeidet med utvikling og gjennomføring av diakoniutdanningen gjennom mange år, og har i forskning og utviklingsarbeid særlig hatt fokus på hvordan diakoniens rolle er utformet og praktiseres innenfor kirken.

Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel er førsteamanuensis i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i teologi. Hennes forskning er primært innenfor fagfeltet praktisk teologi med fokus på diakoni og sjelesorg i internasjonal kontekst, samt tema knyttet til Den norske kirkes trosopplæring. I doktoravhandlingen analyserer hun kvinners erfaring med kirken fra et kjønns- og diakonalt empowerment perspektiv.

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Dmitry Lukash

Dmitry Lukash er høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole. Han har master i religion og samfunn fra Universitetet i Oslo og arbeider med en doktoravhandling om norske omsorgstjenesteyteres oppfatninger av religiøsitet og religionspraksis til mennesker med utviklingshemming. Hans sentrale vitenskapelige interesser er religion, funksjonshemmingsforskning og menneskerettigheter.

Nora Simonhjell

Nora Simonhjell er PhD og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Ho arbeider særleg med spørsmål om korleis skjønnlitteraturen tar opp tema som funksjonshemmingar og sjukdom.

Anna Rebecca Solevåg

Anna Rebecca Solevåg er professor i Det nye testamentet ved VID vitenskapelige høgskole og leder for Senter for misjon og globale studier. Hennes forskningsinteresser er ulike former for marginalisering og marginaliserte skikkelser i Bibelen og tidligkristen litteratur. Hun har blant annet forsket på kjønn, seksualitet, funksjonshemming og klasse i Det nye testamentet og i tidligkristne apokryfer og martyrfortellinger.

Cover Image
Published
July 15, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202630539

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202681050

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202681067

Details about the available publication format: XML

XML
9788202681074